Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 6 oktober 2016 - Strasbourg

13. Beslut om vissa dokument

Ändrade titlar

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 29 september 2016)

AGRI-utskottet
- Ny titel på initiativbetänkande (2016/2078(INI)): "Ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur"

FEMM-utskottet
- Ny titel på initiativbetänkande (2016/2060(INI)): "Kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet"

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 29 september 2016)

AFET-utskottet

- Bekämpande av människorättskränkningar mot bakgrund av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, däribland folkmord (2016/2239(INI))

- Privata säkerhetsföretag (2016/2238(INI))

CONT-utskottet

- Kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet (2016/2242(INI))
(rådgivande utskott: CULT, EMPL, BUDG)

AFET-utskottet, CULT-utskottet

- Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

DEVE-utskottet

- Förbättra utvecklingsländernas skuldhållbarhet (2016/2241(INI))

ECON-utskottet

- Bankunionen – årsrapport 2016 (2016/2247(INI))

- Finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid (2016/2243(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ITRE, IMCO)

FEMM-utskottet

- Jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2014–2015 (2016/2249(INI))

IMCO-utskottet

- Årsrapport om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2017 (2016/2248(INI))

- Franchising inom detaljhandeln (2016/2244(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ECON)

JURI-utskottet

- Tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (2016/2251(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

- Stadga för sociala och solidariska företag (2016/2237(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

REGI-utskottet

- Främjande av sammanhållning och utveckling i EU:s yttersta randområden: tillämpning av artikel 349 i EUF-fördraget (2016/2250(INI))
(rådgivande utskott: AGRI)

- Regioners användning av sammanhållningspolitiska instrument för att hantera demografiska förändringar (2016/2245(INI))

Undersökningskommittén EMIS (artikel 198 i arbetsordningen)

- Rapport om undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin (2016/2215(INI))

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

ENVI-utskottet

- Allmän översyn av parlamentets arbetsordning (2016/2114(REG))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
(rådgivande utskott: ENVI, BUDG, JURI, CONT)

BUDG-utskottet (artikel 41 i arbetsordningen)

- Ett Europaår för kulturarv (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT
(rådgivande utskott: BUDG, REGI, BUDG (artikel 41 i arbetsordningen))

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 29 september 2016)

JURI-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (2016/2251(INI))
(rådgivande utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen))

- Stadga för sociala och solidariska företag (2016/2237(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 54 i arbetsordningen))

IMCO-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Franchising inom detaljhandeln (2016/2244(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ECON (artikel 54 i arbetsordningen))

- Inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området finansiella tjänster för perioden 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(rådgivande utskott: CONT, ECON (artikel 54 i arbetsordningen))

Förfarande med gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 29 september 2016)

- Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
ECON-utskottet, LIBE-utskottet (artikel 55 i arbetsordningen)
(rådgivande utskott: DEVE, JURI, INTA)

- Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
AFET-utskottet, CULT-utskottet (artikel 55 i arbetsordningen)
(rådgivande utskott: DEVE)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy