Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 6 октомври 2016 г. - Страсбург

14. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

DEVE, AFET, LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

PETI, CULT, INTA

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

PETI, CULT, INTA

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с разпоредбите на член 307 от Договора, председателят ще се консултира факултативно с Комитета на регионите относно това предложение

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с разпоредбите на член 307 от Договора, председателят ще се консултира факултативно с Комитета на регионите относно това предложение

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals, подадено от Естония (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Протокола (от 2015 г.) за изменение на приложението относно продуктовия обхват към Споразумението за търговията с граждански въздухоплавателни средства (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI, BUDG

- Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработен) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

EMPL, BUDG

- Предложение за Решение на Съвета за въвеждането на мерки за контрол на новото психоактивно вещество метил 2-[[1- (циклохексилметил)]-1H-индол-3-карбонил]амино]-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMICA) (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно идеята за „хеликоптерни пари“ и нейните последици за държавите в периферията на еврозоната (B8-0972/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde Steeve Briois. Предложение за резолюция относно борбата срещу антракс (B8-0980/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dominique Bilde Steeve Briois. Предложение за резолюция относно рециклирането на плавателни съдове на ЕС (B8-0981/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно Дома на европейската история (B8-0984/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно „Изпитвания за одобрение на емисиите от превозните средства и проверки“ (B8-0986/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно развитието и насърчаването на устойчиво производство на храни (B8-0988/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно детския труд (B8-1011/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

EMPL

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно блокирането на географски принцип (B8-1012/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно отмяната или изменението на Регламент (ЕС) № 1290/2013 за определяне на правилата за участие в „Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (B8-1013/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Предложение за резолюция относно нуждата да се реформира Европейският съюз (B8-1014/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно насърчаването на физическата активност (B8-1015/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Предложение за резолюция относно санкциите на Европейския съюз срещу Русия и удължаването на тяхното действие (B8-1016/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно политика за насърчаване на рециклирането (B8-1017/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно увеличаването на заплахата от ислямистки тероризъм в ЕС (B8-1018/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

Правна информация - Политика за поверителност