Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 6. října 2016 - Štrasburk

14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE, AFET, LIBE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU ze dne 16. dubna 2014, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

PETI, CULT, INTA

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

PETI, CULT, INTA

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací apřenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Estonska EGF/2016/003 EE/ropa a chemické látky (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly, jménem Evropské unie (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI, BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci poskytování lepších služeb pro oblast dovedností a kvalifikací (Europass), kterým se zrušuje rozhodnutí č. 2241/2004/ES (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL, BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky methyl 2-[[1-(cyklohexylmethy-)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanat (MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o myšlence měnové politiky, která podporuje poptávku po zboží přímo („helicopter money“), a jejích důsledcích pro okrajové země eurozóny (B8-0972/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh usnesení o boji proti sněti slezinné (B8-0980/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh usnesení o recyklaci evropských plavidel (B8-0981/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o Domě evropských dějin (B8-0984/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o „homologačních testech emisí vozidel a o kontrolách“ (B8-0986/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o rozvoji udržitelné produkce potravin a její podpoře (B8-0988/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o dětské práci (B8-1011/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o zeměpisném blokování (B8-1012/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o zrušení nebo změně nařízení (EU) č. 1290/2013, kterým se stanoví pravidla pro účast na programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace“ (B8-1013/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Návrh usnesení o potřebné reformě Evropské unie (B8-1014/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o podpoře fyzické aktivity (B8-1015/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Návrh usnesení o sankcích Evropské unie proti Rusku a jejich prodloužení (B8-1016/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o politice podporující recyklaci (B8-1017/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o nárůstu hrozby představované islamistickými teroristy v Evropské unii (B8-1018/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

Právní upozornění - Ochrana soukromí