Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 για την ίδρυση Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, LIBE

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/EE με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

PETI, CULT, INTA

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

PETI, CULT, INTA

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή Περιφερειών επ' αυτής της προτάσεως

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή Περιφερειών επ' αυτής της προτάσεως

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση από την Εσθονία - EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του παραρτήματος της συμφωνίας περί του εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία για τη συμπλήρωση των εμπορικών παραχωρήσεων που διατίθενται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI, BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακούσυστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειαςκαι της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

EMPL, BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 2-[[1-(κυκλοεξυλομεθυλο)-1H-ινδολο-3-καρβονυλο]αμινο]-3,3-διμεθυλοβουτανοϊκό μεθύλιο (MDMB-CHMICA) σε μέτρα ελέγχου (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ENVI

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ιδέα του «χρήματος εξ ουρανού» (helicopter money) και τις συνέπειές του για τις περιφερειακές χώρες της ζώνης του ευρώ (B8-0972/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde και Steeve Briois. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της νόσου του άνθρακα (B8-0980/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Dominique Bilde και Steeve Briois. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την διάλυση - ανακύκλωση των ευρωπαϊκών πλοίων (B8-0981/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας (B8-0984/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις δοκιμές για την έγκριση τύπου οχήματος όσον αφορά τις εκπομπές καυσαερίων και τους συναφείς ελέγχους (B8-0986/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος για την ανάπτυξη και την προώθηση μιας βιώσιμης παραγωγής τροφίμων (B8-0988/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εργασία των ανηλίκων (B8-1011/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

EMPL

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό (B8-1012/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση ή την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής στο πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (B8-1013/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-1014/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση της σωματικής άσκησης (B8-1015/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας και την παράτασή τους (B8-1016/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια πολιτική προώθησης της ανακύκλωσης (B8-1017/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αυξανόμενη απειλή της ισλαμικής τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-1018/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου