Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 6 oktober 2016 - Straatsburg

14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds voor extern optreden (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

DEVE, AFET, LIBE

- Voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 466/2014/EU tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen betreft (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde door het auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

PETI, CULT, INTA

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

PETI, CULT, INTA

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering aanvraag van Estland — EGF/2016/003 EE/aardolie en chemische producten (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol (2015) tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ter aanvulling van de handelsconcessies uit hoofde van de Associatieovereenkomst (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI, BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass), houdende intrekking van Beschikking nr.2241/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

EMPL, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof methyl2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indool-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoaat (MDMB-CHMICA) aan controlemaatregelen (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het idee van "helikoptergeld" en de gevolgen daarvan voor de perifeer gelegen landen van de eurozone (B8-0972/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde en Steeve Briois. Ontwerpresolutie over de bestrijding van miltvuur (B8-0980/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde en Steeve Briois. Ontwerpresolutie over de ontmanteling van Europese schepen (B8-0981/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over het Huis van de Europese geschiedenis (B8-0984/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over de geharmoniseerde emissietests van voertuigen en controles (B8-0986/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de ontwikkeling en de bevordering van een duurzame voedselproductie (B8-0988/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over kinderarbeid (B8-1011/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

EMPL

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over geoblocking (B8-1012/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de intrekking of wijziging van Verordening (EU) nr. 1290/2013 tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van "Horizon 2020" (B8-1013/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Ontwerpresolutie inzake de noodzaak van een hervorming van de Europese Unie (B8-1014/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de bevordering van lichaamsbeweging (B8-1015/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Ontwerpresolutie over de sancties van de Europese Unie tegen Rusland en de verlenging daarvan (B8-1016/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over een beleid ter bevordering van recycling (B8-1017/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de toenemende dreiging van moslimterreur in de Europese Unie (B8-1018/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

Juridische mededeling - Privacybeleid