Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 6 października 2016 r. - Strasburg

14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

DEVE, AFET, LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnym, zkorzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

PETI, CULT, INTA

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

PETI, CULT, INTA

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.
Zgodnie z przepisami art. 307 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Komitetu Regionów w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.
Zgodnie z przepisami art. 307 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Komitetu Regionów w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Estonię – EGF/2016/003 EE/ropa naftowa i chemikalia (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu z 2015 r. zmieniającego załącznik do Porozumienia w sprawie handlu samolotami cywilnymi (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI, BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass), uchylającej decyzję nr 2241/2004/WE (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

EMPL, BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej 2-[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3- karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (MDMB-CHMICA) środkom kontroli (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ENVI

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie idei „pieniędzy z helikoptera” i jej konsekwencji dla państw z peryferii strefy euro (B8-0972/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde i Steeve Briois. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania wąglika (B8-0980/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde i Steeve Briois. Projekt rezolucji w sprawie recyklingu europejskich statków (B8-0981/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie Domu Historii Europejskiej (B8-0984/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie testów homologacji w odniesieniu do poziomu emisji samochodów oraz kontroli (B8-0986/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie rozwoju i wspierania zrównoważonej produkcji żywności (B8-0988/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie pracy dzieci (B8-1011/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

EMPL

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie blokowania geograficznego (B8-1012/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie uchylenia lub zmiany rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (B8-1013/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Projekt rezolucji w sprawie potrzeby zreformowania Unii Europejskiej (B8-1014/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie propagowania aktywności fizycznej (B8-1015/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Projekt rezolucji w sprawie sankcji UE wobec Rosji i ich przedłużenia (B8-1016/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie polityki promowania recyklingu (B8-1017/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie rosnącego zagrożenia terroryzmem islamistycznym w UE (B8-1018/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności