Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 6. októbra 2016 - Štrasburg

14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE, AFET, LIBE

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 466/2014/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničnej výmene kópií určitých diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupnom formáte v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

PETI, CULT, INTA

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch používania diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

PETI, CULT, INTA

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s článkom 307 zmluvy bude predseda, ak to uzná za vhodné, tento návrh konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s článkom 307 zmluvy bude predseda, ak to uzná za vhodné, tento návrh konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Estónska - EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Protokolu (2015), ktorým sa mení príloha k Dohode o obchode s civilnými lietadlami (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie na základe dohody o pridružení (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI, BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2241/2004/ES (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL, BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o podrobení novej psychoaktívnej látky metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolným opatreniam (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

2) poslancov, návrh uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia k myšlienke „vrtuľníkových peňazí“ a jej následkom pre periférne krajiny eurozóny (B8-0972/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh uznesenia o boji proti slezinovej sneti (antraxu) (B8-0980/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh uznesenia o recyklácii európskych lodí (B8-0981/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o Dome európskej histórie (B8-0984/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o homologizačných testoch emisií vozidiel a o kontrolách (B8-0986/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o rozvoji a podpore udržateľnej potravinárskej výroby (B8-0988/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o detskej práci (B8-1011/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o geografickom blokovaní (B8-1012/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o zrušení alebo zmene nariadenia (EÚ) č. 1290/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (B8-1013/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Návrh uznesenia o potrebe reformy Európskej únie (B8-1014/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o podpore fyzickej aktivity (B8-1015/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Návrh uznesenia o sankciách Európskej únie voči Rusku a ich predĺžení (B8-1016/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o politike na podporu recyklácie (B8-1017/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o zvýšenej hrozbe islamského terorizmu v Európskej únii (B8-1018/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia