Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 6 октомври 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г. (разискване)
 3.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
3.1.Руанда: случаят на Виктоар Ингабире
  
3.2.Судан
  
3.3.Тайланд, и по-специално случаят на Анди Хол
 4.Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 9(внесено предложение за резолюция)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Руанда: случаят на Виктоар Ингабире (гласуване)
  
5.2.Судан (гласуване)
  
5.3.Тайланд, и по-специално случаят на Анди Хол (гласуване)
  
5.4.Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 9 (гласуване)
  
5.5.Положението в Сирия (гласуване)
  
5.6.Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (СОР 22) (гласуване)
  
5.7.Прилагане на Регламента относно материалите, предназначени за контакт с храни (гласуване)
  
5.8.Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г. (гласуване)
  
5.9.Възражение по член 106: Пускане на пазара на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (гласуване)
  
5.10.Възражение по член 106: Пускане на пазара на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (гласуване)
  
5.11.Възражение по член 106: Подновяване на разрешителното за пускане на пазара на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (гласуване)
  
5.12.Възражение по член 106: Подновяване на разрешителното за пускане на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (гласуване)
  
5.13.Възражение по член 106: Пускане на пазара на генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Позиция на Съвета на първо четене
 11.Устойчиви финанси (разискване)
 12.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 13.Решения относно някои документи
 14.Внесени документи
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (231 kb) Присъствен списък (57 kb)    Резултати от поименно гласуване (1893 kb) 
 
Протокол (85 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (33 kb) Резултати от поименно гласуване (68 kb) 
 
Протокол (295 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от гласувания (647 kb) Резултати от поименно гласуване (1895 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност