Seznam 
Zápis
PDF 267kWORD 82k
Čtvrtek, 6. října 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Unie za rok 2014 (rozprava)
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  3.1.Rwanda, případ Victoire Ingabireové
  3.2.Súdán
  3.3.Thajsko, zejména případ Andyho Halla
 4.Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 9 (předložený návrh usnesení)
 5.Hlasování
  5.1.Rwanda, případ Victoire Ingabireové (hlasování)
  5.2.Súdán (hlasování)
  5.3.Thajsko, zejména případ Andyho Halla (hlasování)
  5.4.Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 9 (hlasování)
  5.5.Situace v Sýrii (hlasování)
  5.6.Konference OSN o změně klimatu, která se bude konat v roce 2016 v Marrákeši (Maroko) (COP 22) (hlasování)
  5.7.Uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami (hlasování)
  5.8.Výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Unie za rok 2014 (hlasování)
  5.9.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Uvedení osiva geneticky modifikované kukuřice Bt11 na trh (hlasování)
  5.10.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Uvedení osiva geneticky modifikované kukuřice 1507 na trh (hlasování)
  5.11.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Prodloužení povolení pro osivo geneticky modifikované kukuřice MON 810 (hlasování)
  5.12.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Prodloužení povolení pro produkty z geneticky modifikované kukuřice MON 810 (hlasování)
  5.13.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Uvedení na trh geneticky modifikované bavlny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Členství ve výborech a delegacích
 10.Postoj Rady v 1. čtení
 11.Udržitelné finance (rozprava)
 12.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 13.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 14.Předložení dokumentů
 15.Předání textů přijatých během zasedání
 16.Termíny příštích zasedání
 17.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Unie za rok 2014 (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě o kontrole uplatňování práva Unie za rok 2014 [2015/2326(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Heidi Hautala uvedla zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Ramon Tremosa i Balcells (navrhovatel výboru ECON), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (navrhovatelka výboru EMPL), Cecilia Wikström (navrhovatelka výboru PETI), Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, António Marinho e Pinto za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Marie-Christine Boutonnet za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová a Evelyn Regner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák a Maria Grapini.

Vystoupily: Věra Jourová a Heidi Hautala.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.8 zápisu ze dne 6.10.2016.


3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 5.10.2016.)


3.1. Rwanda, případ Victoire Ingabireové

Návrhy usnesení B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià a Ángela Vallina uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, a Louis Michel za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Rosa Estaràs Ferragut.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.1 zápisu ze dne 6.10.2016.


3.2. Súdán

Návrhy usnesení B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao uvedl návrh usnesení B8-1062/2016.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat a Pavel Telička uvedli návrhy usnesení B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 a B8-1080/2016.

Vystoupili: Pavel Svoboda za skupinu PPE, Julie Ward za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, James Carver za skupinu EFDD, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Krzysztof Hetman, Monica Macovei a Urmas Paet.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo a Stanislav Polčák.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.2 zápisu ze dne 6.10.2016.


3.3. Thajsko, zejména případ Andyho Halla

Návrhy usnesení B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala a Charles Tannock uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Eduard Kukan za skupinu PPE, David Martin za skupinu S&D, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor a Marc Tarabella.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák a Liisa Jaakonsaari.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.3 zápisu ze dne 6.10.2016.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:35 před hlasováním a pokračovalo v 12:00.)


4. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 9 (předložený návrh usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000115/2016), kterou pokládá Roberto Gualtieri za výbor ECON Komisi: Mezinárodní standardy finančního výkaznictví IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Rozprava se konala dne 4. října 2016 (bod 18 zápisu ze dne 4.10.2016).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Roberto Gualtieri za výbor ECON o mezinárodních standardech finančního výkaznictví IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-1060/2016).

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 6.10.2016.


PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Rwanda, případ Victoire Ingabireové (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 a B8-1075/2016 (2016/2910(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1061/2016

(nahrazující B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 a B8-1075/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés a Elmar Brok za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Miroslav Poche a Daciana Octavia Sârbu za skupinu S&D;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki a Notis Marias za skupinu ECR

—   Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL;

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas a Beatrix von Storch za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0378)


5.2. Súdán (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 a B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1062/2016

(nahrazující B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 a B8-1080/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés a Elmar Brok za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho a Miriam Dalli za skupinu S&D;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki a Notis Marias za skupinu ECR;

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa a Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE;

—   Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

Vystoupení

Pavel Svoboda předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 6, který byl vzat v potaz.

přijat (P8_TA(2016)0379)


5.3. Thajsko, zejména případ Andyho Halla (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 a B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1068/2016

(nahrazující B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 a B8-1082/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman a László Tőkés za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho a Brando Benifei za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand a Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi a Beatrix von Storch za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0380)


5.4. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 9 (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000115/2016), kterou pokládá Roberto Gualtieri za výbor ECON Komisi: Mezinárodní standardy finančního výkaznictví IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Rozprava se konala dne 4. října 2016 (bod 18 zápisu ze dne 4.10.2016)

Návrh usnesení byl oznámen dne 6. října 2016 (bod 4 zápisu ze dne 6.10.2016).

Návrh usnesení B8-1060/2016 (2016/2898(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0381)


5.5. Situace v Sýrii (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Sýrii (2016/2894(RSP))

Návrhy usnesení B8-1089/2016 a B8-1090/2016 (2016/2894(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ B8-1089/2016

přijat (P8_TA(2016)0382)

(Návrh usnesení B8-1090/2016 se nebere v potaz.)


5.6. Konference OSN o změně klimatu, která se bude konat v roce 2016 v Marrákeši (Maroko) (COP 22) (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000103/2016), kterou pokládají Giovanni La Via za výbor ENVI, Peter Liese za skupinu PPE, Jo Leinen za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, a Marco Affronte za skupinu EFDD Radě: Konference OSN o změně klimatu, která se bude konat v roce 2016 v Marrákeši (Maroko) (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000104/2016), kterou pokládají Giovanni La Via za výbor ENVI, Peter Liese za skupinu PPE, Jo Leinen za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, a Marco Affronte za skupinu EFDD Komisi: Konference OSN o změně klimatu, která se bude konat v roce 2016 v Marrákeši (Maroko) (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Návrh usnesení B8-1043/2016 (2016/2814(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0383)


5.7. Uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami (hlasování)

Zpráva o uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami (nařízení (ES) č. 1935/2004) [2015/2259(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0384)


5.8. Výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Unie za rok 2014 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o kontrole uplatňování práva Unie za rok 2014 [2015/2326(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0385)


5.9. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Uvedení osiva geneticky modifikované kukuřice Bt11 na trh (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložili Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen a Eleonora Evi, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o uvedení geneticky modifikovaných semen kukuřice Bt11 (SYN-BTØ11-1) na trh za účelem pěstování (D046173/01 - 2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ předložený výborem ENVI

přijat (P8_TA(2016)0386)


5.10. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Uvedení osiva geneticky modifikované kukuřice 1507 na trh (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložili Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen a Eleonora Evi, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o uvedení geneticky modifikovaného osiva kukuřice 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) na trh za účelem pěstování (D046172/00 - 2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ předložený výborem ENVI

přijat (P8_TA(2016)0387)


5.11. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Prodloužení povolení pro osivo geneticky modifikované kukuřice MON 810 (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložili Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen a Eleonora Evi, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení pro uvedení osiva geneticky modifikované kukuřice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na trh za účelem pěstování (D046170/00 - 2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ předložený výborem ENVI

přijat (P8_TA(2016)0388)


5.12. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Prodloužení povolení pro produkty z geneticky modifikované kukuřice MON 810 (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložili Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen a Eleonora Evi, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů z geneticky modifikované kukuřice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D046169/00 - 2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ předložený výborem ENVI

přijat (P8_TA(2016)0389)


5.13. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Uvedení na trh geneticky modifikované bavlny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložili Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen a Eleonora Evi, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D046168/00 - 2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ předložený výborem ENVI

přijat (P8_TA(2016)0390)


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 9 - (2016/2898(RSP)) - B8-0721/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Seán Kelly

Situace v Sýrii - (2016/2894(RSP)) - B8-1089/2016
Krisztina Morvai, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Konference OSN o změně klimatu, která se bude konat v roce 2016 v Marrákeši (Maroko) (COP 22) - (2016/2814(RSP)) - B8-1043/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Evi, Michał Marusik, Stanislav Polčák, Seán Kelly

zpráva Christel Schaldemose - A8-0237/2016
Krisztina Morvai

zpráva Heidi Hautala - A8-0262/2016
Krisztina Morvai, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Monica Macovei.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 12:55, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

8. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


9. Členství ve výborech a delegacích

Parlament na žádost skupiny Verts/ALE schválil Parlament toto jmenování:

výbor CONT: Indrek Tarand, kterým je nahrazen Igor Šoltes.


10. Postoj Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 64 odst.1 jednacího řádu obdržel níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise k:

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD) - 12387/2016 - COM(2016)0647)

předáno příslušnému výboru: PECH

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí postoje začne běžet zítra, dne 7. října 2016.


11. Udržitelné finance (rozprava)

Prohlášení Komise: Udržitelné finance (2016/2896(RSP))

Jyrki Katainen (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Theodor Dumitru Stolojan za skupinu PPE, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš, Seán Kelly a Jasenko Selimovic.

Vystoupil Jyrki Katainen.

Rozprava skončila.


12. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrh aktu v přenesené pravomoci postoupený Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy pro techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana (C(2016)06329 - 2016/2930(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 4. října 2016
předáno příslušnému výboru: ECON


13. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změna názvů

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 29. září 2016)

výbor AGRI
- nový název zprávy z vlastního podnětu (2016/2078(INI)): „Odpovědné vlastnictví a péče o koňovité“

výbor FEMM
- nový název zprávy z vlastního podnětu (2016/2060(INI)): „Práva žen ve státech Východního partnerství“

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 29. září 2016)

výbor AFET

- Řešení případů porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy (2016/2239(INI))

- Soukromé bezpečnostní společnosti (2016/2238(INI))

výbor CONT

- Konstrola výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU pro mladé lidi (2016/2242(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, BUDG)

výbory AFET, CULT

- Směrem ke strategii pro mezinárodní kulturní vztahy (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
(stanovisko: DEVE)

výbor DEVE

- Zlepšení udržitelnosti dluhu rozvojových zemí (2016/2241(INI))

výbor ECON

- Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 (2016/2247(INI))

- FinTech: vliv techniky na budoucnost finančního sektoru (2016/2243(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, IMCO)

výbor FEMM

- Rovnost žen a mužů v Evropské unii v období 2014/15 (2016/2249(INI))

výbor IMCO

- Výroční zpráva o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017 (2016/2248(INI))

- Fungování franšíz v maloobchodním odvětví (2016/2244(INI))
(stanovisko: EMPL, ECON)

výbor JURI

- Uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí („směrnice o odpovědnosti za životní prostředí“) (2016/2251(INI))
(stanovisko: ENVI)

- Statut sociálních a solidárních podniků (2016/2237(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor REGI

- Podpora soudržnosti a rozvoje v nejvzdálenějších regionech EU: provádění článku 349 SFEU (2016/2250(INI))
(stanovisko: AGRI)

- Zavádění nástrojů politiky soudržnosti ze strany regionů s cílem řešit demografickou změnu (2016/2245(INI))

vyšetřovací výbor EMIS (článek 198 jednacího řádu)

- Zpráva o vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (2016/2215(INI))

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor ENVI

- Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu (2016/2114(REG))
předáno příslušnému výboru: AFCO
(stanovisko: ENVI, BUDG, JURI, CONT)

výbor BUDG (článek 41 jednacího řádu)

- Evropský rok kulturního dědictví (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
předáno příslušnému výboru: CULT
(stanovisko: BUDG, REGI, BUDG (článek 41 jednacího řádu))

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 29. září 2016)

výbor JURI (článek 54 jednacího řádu)

- Uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí („směrnice o odpovědnosti za životní prostředí“) (2016/2251(INI))
(stanovisko: ENVI (článek 54 jednacího řádu))

- Statut sociálních a solidárních podniků (2016/2237(INI))
(stanovisko: EMPL (článek 54 jednacího řádu))

výbor IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Fungování franšíz v maloobchodním odvětví (2016/2244(INI))
(stanovisko: EMPL, ECON (článek 54 jednacího řádu))

- Zřízení program Unie na období let 2017–2020 na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(stanovisko: CONT, ECON (článek 54 jednacího řádu))

Postup společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 29. září 2016)

- Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
výbory: ECON, LIBE (článek 55 jednacího řádu)
(stanovisko: DEVE, JURI, INTA)

- Směrem ke strategii pro mezinárodní kulturní vztahy (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
výbory: AFET, CULT (článek 55 jednacího řádu)
(stanovisko: DEVE)


14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE, AFET, LIBE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU ze dne 16. dubna 2014, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

PETI, CULT, INTA

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

PETI, CULT, INTA

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací apřenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Estonska EGF/2016/003 EE/ropa a chemické látky (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly, jménem Evropské unie (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI, BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci poskytování lepších služeb pro oblast dovedností a kvalifikací (Europass), kterým se zrušuje rozhodnutí č. 2241/2004/ES (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL, BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky methyl 2-[[1-(cyklohexylmethy-)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanat (MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o myšlence měnové politiky, která podporuje poptávku po zboží přímo („helicopter money“), a jejích důsledcích pro okrajové země eurozóny (B8-0972/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh usnesení o boji proti sněti slezinné (B8-0980/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh usnesení o recyklaci evropských plavidel (B8-0981/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o Domě evropských dějin (B8-0984/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o „homologačních testech emisí vozidel a o kontrolách“ (B8-0986/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o rozvoji udržitelné produkce potravin a její podpoře (B8-0988/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o dětské práci (B8-1011/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o zeměpisném blokování (B8-1012/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o zrušení nebo změně nařízení (EU) č. 1290/2013, kterým se stanoví pravidla pro účast na programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace“ (B8-1013/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Návrh usnesení o potřebné reformě Evropské unie (B8-1014/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o podpoře fyzické aktivity (B8-1015/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Návrh usnesení o sankcích Evropské unie proti Rusku a jejich prodloužení (B8-1016/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o politice podporující recyklaci (B8-1017/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o nárůstu hrozby představované islamistickými teroristy v Evropské unii (B8-1018/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE


15. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


16. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 24. do 27. října 2016.


17. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 15:45.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fountoulis, Fox, Freund, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, Händel, Iotova, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Právní upozornění - Ochrana soukromí