Indeks 
Protokol
PDF 268kWORD 81k
Torsdag den 6. oktober 2016 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Tilsyn med anvendelsen af EU-retten: Årsberetningen for 2014 (forhandling)
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  3.1.Rwanda: sagen om Victoire Ingabire
  3.2.Sudan
  3.3.Thailand, særlig sagen om Andy Hall
 4.International Financial Reporting Standards: IFRS 9(det indgivne beslutningsforslag)
 5.Afstemningstid
  5.1.Rwanda: sagen om Victoire Ingabire (afstemning)
  5.2.Sudan (afstemning)
  5.3.Thailand, særlig sagen om Andy Hall (afstemning)
  5.4.International Financial Reporting Standards: IFRS 9 (afstemning)
  5.5.Situationen i Syrien (afstemning)
  5.6.FN's klimakonference 2016 i Marrakesh, Marokko (COP22) (afstemning)
  5.7.Gennemførelse af forordningen om materialer bestemt til kontakt med fødevarer (afstemning)
  5.8.Tilsyn med anvendelsen af EU-retten: Årsberetningen for 2014 (afstemning)
  5.9.Indsigelse i henhold til artikel 106: Markedsføring af genetisk modificerede frø af majs Bt11 (afstemning)
  5.10.Indsigelse i henhold til artikel 106: Markedsføring af frø af genetisk modificeret majs 1507 (afstemning)
  5.11.Indsigelse i henhold til artikel 106: Fornyelse af tilladelse til frø af genetisk modificeret majs MON 810 (afstemning)
  5.12.Indsigelse i henhold til artikel 106: Fornyelse af tilladelse til produkter af genetisk modificeret majs MON 810 (afstemning)
  5.13.Indsigelse i henhold til artikel 106: Markedsføring af genetisk modificeret bomuld 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 11.Bæredygtige finanser (forhandling)
 12.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 13.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 14.Modtagne dokumenter
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 16.Tidspunkt for næste mødeperiode
 17.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Tilsyn med anvendelsen af EU-retten: Årsberetningen for 2014 (forhandling)

Betænkning om tilsyn med anvendelsen af EU-retten: Årsberetningen for 2014 [2015/2326(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Heidi Hautala forelagde betænkningen.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Ramon Tremosa i Balcells (ordfører for udtalelse fra ECON), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (ordfører for udtalelse fra EMPL), Cecilia Wikström (ordfører for udtalelse fra PETI), Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, António Marinho e Pinto for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Boutonnet for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová og Evelyn Regner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák og Maria Grapini.

Talere: Věra Jourová og Heidi Hautala.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 6.10.2016.


3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(For emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 5.10.2016.)


3.1. Rwanda: sagen om Victoire Ingabire

Forslag til beslutning B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià og Ángela Vallina forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, og Louis Michel for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Rosa Estaràs Ferragut.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Notis Marias.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.1 i protokollen af 6.10.2016.


3.2. Sudan

Forslag til beslutning B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao forelagde forslag til beslutning B8-1062/2016.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat og Pavel Telička forelagde beslutningsforslagene B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 og B8-1080/2016.

Talere: Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Julie Ward for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Krzysztof Hetman, Monica Macovei og Urmas Paet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo og Stanislav Polčák.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.2 i protokollen af 6.10.2016.


3.3. Thailand, særlig sagen om Andy Hall

Forslag til beslutning B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala og Charles Tannock forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Eduard Kukan for PPE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor og Marc Tarabella.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák og Liisa Jaakonsaari.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 6.10.2016.

(Mødet udsat kl. 11.35 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)


4. International Financial Reporting Standards: IFRS 9(det indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000115/2016) af Roberto Gualtieri for ECON til Kommissionen: International Financial Reporting Standards: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Forhandlingen havde fundet sted den 4. oktober 2016 (punkt 18 i protokollen af 4.10.2016).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Roberto Gualtieri for ECON om International Financial Reporting Standards: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-1060/2016).

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 6.10.2016.


FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Rwanda: sagen om Victoire Ingabire (afstemning)

Forslag til beslutning B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 og B8-1075/2016 (2016/2910(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1061/2016

(erstatter B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 og B8-1075/2016):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés og Elmar Brok for PPE-Gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Miroslav Poche og Daciana Octavia Sârbu for S&D-Gruppen;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki og Notis Marias for ECR-Gruppen

—   Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou og Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen;

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero og Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas og Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0378)


5.2. Sudan (afstemning)

Forslag til beslutning B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 og B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1062/2016

(erstatter B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 og B8-1080/2016):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés og Elmar Brok for PPE-Gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho og Miriam Dalli for S&D-Gruppen;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki og Notis Marias for ECR-Gruppen;

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa og Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec og Bronis Ropė,for Verts/ALE-Gruppen;

—   Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen.

Indlæg

Pavel Svoboda havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 6, som var blevet godtaget.

Vedtaget (P8_TA(2016)0379)


5.3. Thailand, særlig sagen om Andy Hall (afstemning)

Forslag til beslutning B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 og B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1068/2016

(erstatter B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 og B8-1082/2016):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman og László Tőkés for PPE-Gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho og Brando Benifei for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner og Monica Macovei for ECR-Gruppen;

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen;

—   Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand og Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi og Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0380)


5.4. International Financial Reporting Standards: IFRS 9 (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000115/2016) af Roberto Gualtieri, for ECON, til Kommissionen: International Financial Reporting Standards: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Forhandlingen havde fundet sted den 4. oktober 2016 (punkt 18 i protokollen af 4.10.2016).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslaget den 6. oktober 2016 (punkt 4 i protokollen af 6.10.2016).

Forslag til beslutning B8-1060/2016 (2016/2898(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0381)


5.5. Situationen i Syrien (afstemning)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Syrien (2016/2894(RSP))

Forslag til beslutning B8-1089/2016 og B8-1090/2016 (2016/2894(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-1089/2016

Vedtaget (P8_TA(2016)0382)

(Forslag til beslutning B8-1090/2016 bortfaldt).


5.6. FN's klimakonference 2016 i Marrakesh, Marokko (COP22) (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000103/2016) af Giovanni La Via for ENVI, Peter Liese for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Estefanía Torres Martínez for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen og Marco Affronte for EFDD-Gruppen til Rådet: FN's klimakonference 2016 i Marrakesh, Marokko (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000104/2016) af Giovanni La Via for ENVI, Peter Liese for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Estefanía Torres Martínez for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen og Marco Affronte for EFDD-Gruppen til Kommissionen: FN's klimakonference 2016 i Marrakesh, Marokko (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Forslag til beslutning B8-1043/2016 (2016/2814(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0383)


5.7. Gennemførelse af forordningen om materialer bestemt til kontakt med fødevarer (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af forordningen om materialer bestemt til kontakt med fødevarer ((EF) nr. 1935/2004) [2015/2259(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0384)


5.8. Tilsyn med anvendelsen af EU-retten: Årsberetningen for 2014 (afstemning)

Betænkning om tilsyn med anvendelsen af EU-retten: Årsberetningen for 2014 [2015/2326(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0385)


5.9. Indsigelse i henhold til artikel 106: Markedsføring af genetisk modificerede frø af majs Bt11 (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, af Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen og Eleonora Evi om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af genetisk modificerede frø af majs Bt11 (SYN-BTØ11-1) til dyrkning (D046173/01 - 2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING indgivet af ENVI

Vedtaget (P8_TA(2016)0386)


5.10. Indsigelse i henhold til artikel 106: Markedsføring af frø af genetisk modificeret majs 1507 (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, af Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen og Eleonora Evi om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af genetisk modificerede frø af majs 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) til dyrkning (D046172/00 - 2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING indgivet af ENVI

Vedtaget (P8_TA(2016)0387)


5.11. Indsigelse i henhold til artikel 106: Fornyelse af tilladelse til frø af genetisk modificeret majs MON 810 (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, af Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen og Eleonora Evi om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af genetisk modificerede frø af majs MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) til dyrkning (D046170/00 - 2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING indgivet af ENVI

Vedtaget (P8_TA(2016)0388)


5.12. Indsigelse i henhold til artikel 106: Fornyelse af tilladelse til produkter af genetisk modificeret majs MON 810 (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, af Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen og Eleonora Evi om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter af genetisk modificeret majs MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D046169/00 - 2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING indgivet af ENVI

Vedtaget (P8_TA(2016)0389)


5.13. Indsigelse i henhold til artikel 106: Markedsføring af genetisk modificeret bomuld 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, af Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen og Eleonora Evi om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D046168/00 - 2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING indgivet af ENVI

Vedtaget (P8_TA(2016)0390)


6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

International Financial Reporting Standards: IFRS 9 - (2016/2898(RSP)) - B8-0721/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Seán Kelly

Situationen i Syrien - (2016/2894(RSP)) - B8-1089/2016
Krisztina Morvai, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Seán Kelly

FN's klimakonference 2016 i Marrakesh, Marokko (COP22) - (2016/2814(RSP)) - B8-1043/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Evi, Michał Marusik, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Betænkning: Christel Schaldemose - A8-0237/2016
Krisztina Morvai

Betænkning: Heidi Hautala - A8-0262/2016
Krisztina Morvai, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Monica Macovei.


7. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 12.55 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

8. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


9. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra Verts/ALE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelse:

CONT: Indrek Tarand i stedet for Igor Šoltes.


10. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande (11309/1/2016 - C8-0403/2016 – 2012/0236(COD) - 12387/2016 - COM(2016)0647)

henvist til kor.udv.: PECH

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at vedtage sin holdning, var således at regne fra i morgen, den 7. oktober 2016.


11. Bæredygtige finanser (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Bæredygtige finanser (2016/2896(RSP))

Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Theodor Dumitru Stolojan for PPE-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš, Seán Kelly og Jasenko Selimovic.

Indlæg af Jyrki Katainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegeret retsakt modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for risikoreduktionsteknikker med hensyn til OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart (C(2016)06329 - 2016/2930(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. oktober 2016

Henvist til kor.udv.: ECON


13. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændring af titler

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 29. september 2016)

AGRI
- Ny titel på initiativbetænkning (2016/2078(INI)): "Ansvarlighed ved hestehold og -pasning"

FEMM
- Ny titel på initiativbetænkning (2016/2060(INI)): "Kvinders rettigheder i landene i Det Østlige Partnerskab"

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 29. september 2016)

AFET

- Bekæmpelse af overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse med krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder folkedrab (2016/2239(INI))

- Private sikkerhedsfirmaer (2016/2238(INI))

CONT

- Kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet (2016/2242(INI))
(rådg.udv.: CULT, EMPL, BUDG)

AFET, CULT

- En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
(rådg.udv.: DEVE)

DEVE

- Forbedring af udviklingslandenes gældsbæredygtighed (2016/2241(INI))

ECON

- Bankunionen - Årsberetning 2016 (2016/2247(INI))

- Finansteknologi: Teknologiens indflydelse på finanssektorens fremtid (2016/2243(INI))
(rådg.udv.: EMPL, ITRE, IMCO)

FEMM

- Ligestilling mellem mænd og kvinder i Den Europæiske Union i 2014/2015 (2016/2249(INI))

IMCO

- Årlig rapport om forvaltningen af det indre marked i forbindelse med det europæiske semester 2017 (2016/2248(INI))

- Franchiseaftaler i detailsektoren (2016/2244(INI))
(rådg.udv.: EMPL, ECON)

JURI

- Anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader ("miljøansvarsdirektivet") (2016/2251(INI))
(rådg.udv.: ENVI)

- Statut for social- og solidaritetsbaserede virksomheder (2016/2237(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

REGI

- Fremme af samhørighed og udvikling i EU's yderste randområder: gennemførelse af artikel 349 i TEUF (2016/2250(INI))
(rådg.udv.: AGRI)

- Regionernes anvendelse af samhørighedsinstrumenterne til at modvirke demografiske forandringer (2016/2245(INI))

Undersøgelsesudvalget EMIS (forretningsordenens artikel 198)

- Betænkning om undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien (2016/2215(INI))

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

ENVI

- Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden (2016/2114(REG))
henvist til kor.udv.: AFCO
(rådg.udv.: ENVI, BUDG, JURI, CONT)

BUDG (forretningsordenens artikel 41)

- Europæisk år for kulturarv (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
henvist til kor.udv.: CULT
(rådg.udv.: BUDG, REGI, BUDG (forretningsordenens artikel 41))

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 29. september 2016)

JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader ("miljøansvarsdirektivet") (2016/2251(INI))
(rådg.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54))

- Statut for social- og solidaritetsbaserede virksomheder (2016/2237(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 54))

IMCO

- Franchiseaftaler i detailsektoren (2016/2244(INI))
(rådg.udv.: EMPL, ECON (forretningsordenens artikel 54))

- Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser, for perioden 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(rådg.udv.: CONT, ECON (forretningsordenens artikel 54))

Procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 29. september 2016)

- Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
udvalg: ECON, LIBE (forretningsordenens artikel 55)
(rådg.udv.: DEVE, JURI, INTA)

- En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
udvalg: AFET, CULT (forretningsordenens artikel 55)
(rådg.udv.: DEVE)


14. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

DEVE, AFET, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

PETI, CULT, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte former for anvendelse af værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

PETI, CULT, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 307 ville høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og TV-programmer (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 307 ville høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen efter en ansøgning fra Estland - EGF/2016/003 EE/mineralolie og kemikalier (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen (2015) om ændring af bilaget til aftalen om handel med civile luftfartøjer (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI, BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistanceog transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fælles ramme for bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass) og om ophævelse af beslutning nr. 2241/2004/EF (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

EMPL, BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om at underkaste det nye psykoaktive stof methyl-2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoat (MDMB-CHMICA) kontrolforanstaltninger (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI

2) fra medlemmerne: følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133):

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om idéen om "helikopterpenge" og konsekvenserne for landene i eurozonens randområder (B8-0972/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde og Steeve Briois. Forslag til beslutning om bekæmpelse af miltbrand (B8-0980/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde og Steeve Briois. Forslag til beslutning om ophugning af europæiske skibe (B8-0981/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om Huset for Europæisk Historie (B8-0984/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om ”typegodkendelsestest af emissioner fra køretøjer og kontroller heraf” (B8-0986/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om udvikling og fremme af en bæredygtig fødevareproduktion (B8-0988/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om børnearbejde (B8-1011/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

EMPL

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om geoblokering (B8-1012/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om ophævelse eller ændring af forordning (EU) nr. 1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation” (B8-1013/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Forslag til beslutning om nødvendigheden af en reform af Den Europæiske Union (B8-1014/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om fremme af fysisk aktivitet (B8-1015/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Forslag til beslutning om Den Europæiske Unions sanktioner mod Rusland og forlængelse heraf (B8-1016/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om en politik til fremme af genvinding (B8-1017/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om den tiltagende islamiske terrortrussel i Den Europæiske Union (B8-1018/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE


15. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


16. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 24.-27. oktober 2016.


17. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 15.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fountoulis, Fox, Freund, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, Händel, Iotova, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik