Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 294kWORD 88k
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ετήσια έκθεση του 2014 σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
3.1.Ρουάντα και υπόθεση Victoire Ingabire
  
3.2.Σουδάν
  
3.3.Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα η υπόθεση Andy Hall
 4.Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9 (υποβληθείσα πρόταση ψηφίσματος)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Ρουάντα και υπόθεση Victoire Ingabire (ψηφοφορία)
  
5.2.Σουδάν (ψηφοφορία)
  
5.3.Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα η υπόθεση Andy Hall (ψηφοφορία)
  
5.4.Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: IFRS 9 (ψηφοφορία)
  
5.5.Η κατάσταση στη Συρία (ψηφοφορία)
  
5.6.Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, 2016, Μαρακές, Μαρόκο (COP22) (ψηφοφορία)
  
5.7.Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (ψηφοφορία)
  
5.8.Ετήσια έκθεση του 2014 σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου (ψηφοφορία)
  
5.9.Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: διάθεση στην αγορά σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (ψηφοφορία)
  
5.10.Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: διάθεση στην αγορά σπόρων γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (ψηφοφορία)
  
5.11.Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: ανανέωση της άδειας για τους σπόρους γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (ψηφοφορία)
  
5.12.Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: ανανέωση της άδειας για προϊόντα γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (ψηφοφορία)
  
5.13.Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106: διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου βαμβακιού 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 11.Βιώσιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα (συζήτηση)
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Ετήσια έκθεση του 2014 σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου: Ετήσια έκθεση για το 2014 [2015/2326(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Η Heidi Hautala παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ramon Tremosa i Balcells (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Cecilia Wikström (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Boutonnet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Γεώργιος Επιτήδειος, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Heidi Hautala.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2016.


3. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2016)


3.1. Ρουάντα και υπόθεση Victoire Ingabire

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià και Ángela Vallina παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Rosa Estaràs Ferragut.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2016.


3.2. Σουδάν

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ο Ignazio Corrao παρουσιάζει την πρόταση ψηφίσματος B8-1062/2016.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Οι Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat και Pavel Telička παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 και B8-1080/2016.

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krzysztof Hetman, Monica Macovei και Urmas Paet.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2016.


3.3. Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα η υπόθεση Andy Hall

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala και Charles Tannock παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor και Marc Tarabella.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Nicola Caputo, Stanislav Polčák και Liisa Jaakonsaari.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.35 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)


4. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9 (υποβληθείσα πρόταση ψηφίσματος)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000115/2016) που κατέθεσε ο Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 4 Οκτωβρίου 2016 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2016).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9 (2016/2898(RSP)) (B8-1060/2016).

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2016.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


5.1. Ρουάντα και υπόθεση Victoire Ingabire (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 και B8-1075/2016 (2016/2910(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1061/2016

(αντικαθιστά τις B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 και B8-1075/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Λευτέρης Χριστοφόρου, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés και Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Miroslav Poche και Daciana Octavia Sârbu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki και Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0378)


5.2. Σουδάν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 και B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1062/2016

(αντικαθιστά τις B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 και B8-1080/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Λευτέρης Χριστοφόρου, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés και Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho και Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki και Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR;

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Σοφία Σακοράφα και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;

—   Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Παρεμβάσεις

Ο Pavel Svoboda προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 6, η οποία κρατείται.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0379)


5.3. Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα η υπόθεση Andy Hall (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 και B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1068/2016

(αντικαθιστά τις B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 και B8-1082/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Λευτέρης Χριστοφόρου, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho και Brando Benifei, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Νότης Μαριάς, Pirkko Ruohonen-Lerner και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR;

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand και Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0380)


5.4. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: IFRS 9 (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000115/2016) που κατέθεσε Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 4 Οκτωβρίου 2016 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2016).

Η πρόταση ψηφίσματος ανακοινώθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2016 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2016).

Πρόταση ψηφίσματος B8-1060/2016 (2016/2898(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0381)


5.5. Η κατάσταση στη Συρία (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Συρία (2016/2894(RSP))

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1089/2016 και B8-1090/2016 (2016/2894(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-1089/2016

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0382)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-1090/2016 καταπίπτει.)


5.6. Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, 2016, Μαρακές, Μαρόκο (COP22) (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000103/2016) που κατέθεσαν οι Giovanni La Via, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς το Συμβούλιο: 2016 Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, του 2016, στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000104/2016) που κατέθεσαν οι Giovanni La Via, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: 2016 Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, του 2016, στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Πρόταση ψηφίσματος B8-1043/2016 (2016/2814(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0383)


5.7. Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕK) αριθ. 1935/2004 για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα [2015/2259(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0384)


5.8. Ετήσια έκθεση του 2014 σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου: Ετήσια έκθεση για το 2014 [2015/2326(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0385)


5.9. Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: διάθεση στην αγορά σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 106, παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού από τους Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen και Eleonora Evi, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (SYN-BTØ11-1) (D046173/01 - 2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ που υποβλήθηκε από την επιτροπή ENVI

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0386)


5.10. Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: διάθεση στην αγορά σπόρων γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 106, παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού από τους Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen και Eleonora Evi, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00 - 2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ που υποβλήθηκε από την επιτροπή ENVI

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0387)


5.11. Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: ανανέωση της άδειας για τους σπόρους γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 106, παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού από τους Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen και Eleonora Evi, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00 - 2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ που υποβλήθηκε από την επιτροπή ENVI

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0388)


5.12. Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: ανανέωση της άδειας για προϊόντα γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 106, παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού από τους Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen και Eleonora Evi, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D046169/00 - 2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ που υποβλήθηκε από την επιτροπή ENVI

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0389)


5.13. Διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 106: διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου βαμβακιού 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 106, παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού από τους Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen και Eleonora Evi, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D046168/00 - 2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ που υποβλήθηκε από την επιτροπή ENVI

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0390)


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9 - (2016/2898(RSP)) - B8-0721/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Seán Kelly

Η κατάσταση στη Συρία - (2016/2894(RSP)) - B8-1089/2016
Krisztina Morvai, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, 2016, Μαρακές, Μαρόκο (COP22) - (2016/2814(RSP)) - B8-1043/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Evi, Michał Marusik, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Έκθεση Christel Schaldemose - A8-0237/2016
Krisztina Morvai

Έκθεση Heidi Hautala - A8-0262/2016
Krisztina Morvai, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Monica Macovei.


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.55 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


9. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας Verts/ALE, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο διορισμό:

επιτροπή CONT: Indrek Tarand αντί Igor Šoltes.


10. Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη θέση μαζί με το σκεπτικό βάσει του οποίου την υιοθέτησε, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά (11309/1/2016 - C8-0403/2016 – 2012/0236(COD) - 12387/2016 - COM(2016)0647)

αναπομπή επί της ουσίας : PECH

Η προθεσμία των τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να εγκρίνει τη θέση του αρχίζει συνεπώς από αύριο, 7 Οκτωβρίου 2016.


11. Βιώσιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Βιώσιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα (2016/2896(RSP))

Ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Theodor Dumitru Stolojan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš, Seán Kelly και Jasenko Selimovic.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen.

Η συζήτηση περατώνεται.


12. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδιο κατ' εξουσιοδότηση πράξεως που διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις τεχνικές μείωσης του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (C(2016)06329 - 2016/2930(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: ένας (1) μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 4 Οκτωβρίου 2016

Αναπομπή επί της ουσίας: ECON


13. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Αλλαγή τίτλων

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 29ης Σεπτεμβρίου 2016)

επιτροπή AGRI
- Νέος τίτλος της έκθεσης πρωτοβουλίας (2016/2078(INI)): "Υπεύθυνη ιδιοκτησία και φροντίδα των ιπποειδών"

επιτροπή FEMM
- Νέος τίτλος της έκθεσης πρωτοβουλίας (2016/2060(INI)): "Τα δικαιώματα της γυναίκας στα κράτη μέλη της κοινωνικής εταιρικής σχέσης και στα κράτη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης"

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 29ης Σεπτεμβρίου 2016)

επιτροπή AFET

- Αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και κατά της ανθρωπότητας, περιλαμβανομένης της γενοκτονίας (2016/2239(INI))

- Ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας (2016/2238(INI))

επιτροπή CONT

- Έλεγχος δαπανών και παρακολούθηση της οικονομικής αποδοτικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη νεολαία» (2016/2242(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, EMPL, BUDG)

επιτροπές AFET, CULT

- Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)

επιτροπή DEVE

- Ενίσχυση της βιωσιμότητας του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών (2016/2241(INI))

επιτροπή ECON

- Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση 2016 (2016/2247(INI))

- Οικονομική τεχνολογία (FinTech): η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα (2016/2243(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, IMCO)

επιτροπή FEMM

- Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014-2015 (2016/2249(INI))

επιτροπή IMCO

- Ετήσια έκθεση σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017 (2016/2248(INI))

- Η λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου (2016/2244(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ECON)

επιτροπή JURI

- Εφαρμογή της οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας (2016/2251(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI)

- Καταστατικό επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (2016/2237(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

επιτροπή REGI

- Προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ: εφαρμογή του άρθρου 349 ΣΛΕΕ (2016/2250(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI)

- Ανάπτυξη των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής ανά περιφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών (2016/2245(INI))

εξεταστική επιτροπή EMIS (άρθρο 198 του Κανονισμού)

- Έκθεση σχετικά με την εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (2016/2215(INI))

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή ENVI

- Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2016/2114(REG))
επί της ουσίας : AFCO
(γνωμοδότηση: ENVI, BUDG, JURI, CONT)

επιτροπή BUDG (άρθρο 41 του Κανονισμού)

- Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
επί της ουσίας : CULT
(γνωμοδότηση: BUDG, REGI, BUDG (άρθρο 41 του Κανονσιμού))

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 29ης Σεπτεμβρίου 2016)

επιτροπή JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Εφαρμογή της οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας ("DRE") (2016/2251(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- Ένα καταστατικό για τις επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (2016/2237(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου (2016/2244(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- Θέσπιση ενωσιακού προγράμματος για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη χάραξη ενωσιακής πολιτικής στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την περίοδο 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(γνωμοδότηση: CONT, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 29ης Σεπτεμβρίου 2016)

- Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
επιτροπές: ECON, LIBE (άρθρο 55 του Κανονισμού)
(γνωμοδότηση: DEVE, JURI, INTA)

- Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
επιτροπές: AFET, CULT (άρθρο 55 του Κανονισμού)
(γνωμοδότηση: DEVE)


14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 για την ίδρυση Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, LIBE

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/EE με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

PETI, CULT, INTA

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

PETI, CULT, INTA

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή Περιφερειών επ' αυτής της προτάσεως

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή Περιφερειών επ' αυτής της προτάσεως

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση από την Εσθονία - EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του παραρτήματος της συμφωνίας περί του εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία για τη συμπλήρωση των εμπορικών παραχωρήσεων που διατίθενται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI, BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακούσυστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειαςκαι της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

EMPL, BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 2-[[1-(κυκλοεξυλομεθυλο)-1H-ινδολο-3-καρβονυλο]αμινο]-3,3-διμεθυλοβουτανοϊκό μεθύλιο (MDMB-CHMICA) σε μέτρα ελέγχου (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ENVI

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ιδέα του «χρήματος εξ ουρανού» (helicopter money) και τις συνέπειές του για τις περιφερειακές χώρες της ζώνης του ευρώ (B8-0972/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde και Steeve Briois. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της νόσου του άνθρακα (B8-0980/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Dominique Bilde και Steeve Briois. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την διάλυση - ανακύκλωση των ευρωπαϊκών πλοίων (B8-0981/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας (B8-0984/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις δοκιμές για την έγκριση τύπου οχήματος όσον αφορά τις εκπομπές καυσαερίων και τους συναφείς ελέγχους (B8-0986/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος για την ανάπτυξη και την προώθηση μιας βιώσιμης παραγωγής τροφίμων (B8-0988/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εργασία των ανηλίκων (B8-1011/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

EMPL

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό (B8-1012/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση ή την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής στο πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (B8-1013/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-1014/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση της σωματικής άσκησης (B8-1015/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας και την παράτασή τους (B8-1016/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια πολιτική προώθησης της ανακύκλωσης (B8-1017/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αυξανόμενη απειλή της ισλαμικής τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-1018/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE


15. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


16. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 24 έως τις 27 Οκτωβρίου 2016.


17. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 15.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Φουντούλης, Fox, Freund, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, Händel, Iotova, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου