Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 262kWORD 80k
Neljapäev, 6. oktoober 2016 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitlev 2014. aasta aruanne (arutelu)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
3.1.Rwanda ja Victoire Ingabire juhtum
  
3.2.Sudaan
  
3.3.Tai, eelkõige Andy Halli juhtum
 4.Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid: IFRS 9(esitatud resolutsiooni ettepanek)
 5.Hääletused
  
5.1.Rwanda ja Victoire Ingabire juhtum (hääletus)
  
5.2.Sudaan (hääletus)
  
5.3.Tai, eelkõige Andy Halli juhtum (hääletus)
  
5.4.Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid: IFRS 9 (hääletus)
  
5.5.Olukord Süürias (hääletus)
  
5.6.ÜRO 2016. aasta kliimamuutuste konverents – COP 22, Maroko, Marrakech (hääletus)
  
5.7.Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjale käsitleva määruse rakendamine (hääletus)
  
5.8.ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitlev 2014. aasta aruanne (hääletus)
  
5.9.Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud maisi Bt11 seemnete turule laskmine (hääletus)
  
5.10.Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: geneetiliselt muundatud maisi 1507 seemnete turule laskmine (hääletus)
  
5.11.Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud maisi MON 810 seemnete turulelaskmise loa pikendamine (hääletus)
  
5.12.Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud maisist MON 810 toodete turulelaskmise loa pikendamine (hääletus)
  
5.13.Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud puuvilla 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 turule laskmine (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 11.Rahanduse jätkusuutlikkus (arutelu)
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Esitatud dokumendid
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitlev 2014. aasta aruanne (arutelu)

Raport ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitleva 2014. aasta aruande kohta [2015/2326(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Heidi Hautala tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ramon Tremosa i Balcells (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Cecilia Wikström (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Sylvia-Yvonne Kaufmann fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, António Marinho e Pinto fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Boutonnet fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová ja Evelyn Regner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Heidi Hautala.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.10.2016 protokollipunkt 5.8.


3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 5.10.2016 protokollipunkt 3.)


3.1. Rwanda ja Victoire Ingabire juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià ja Ángela Vallina tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel ja Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Rosa Estaràs Ferragut.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo ja Notis Marias.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.10.2016 protokollipunkt 5.1.


3.2. Sudaan

Resolutsiooni ettepanekud B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao tutvustas resolutsiooni ettepanekut B8-1062/2016.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat ja Pavel Telička tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 ja B8-1080/2016.

Sõna võtsid Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, Julie Ward fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Krzysztof Hetman, Monica Macovei ja Urmas Paet.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.10.2016 protokollipunkt 5.2.


3.3. Tai, eelkõige Andy Halli juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala ja Charles Tannock tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel, David Martin fraktsiooni S&D nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor ja Marc Tarabella.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák ja Liisa Jaakonsaari.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.10.2016 protokollipunkt 5.3.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.35 ja jätkus kell 12.00.)


4. Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid: IFRS 9(esitatud resolutsiooni ettepanek)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000115/2016), mille esitas(id) Roberto Gualtieri ECON-komisjoni nimel komisjonile: Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Arutelu toimus 4. oktoobril 2016 (4.10.2016 protokolli punkt 18).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Roberto Gualtieri ECONkomisjoni nimel rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite kohta: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-1060/2016).

Hääletus: 6.10.2016 protokollipunkt 5.4.


ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Rwanda ja Victoire Ingabire juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 ja B8-1075/2016 (2016/2910(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1061/2016

(asendades B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 ja B8-1075/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Miroslav Poche ja Daciana Octavia Sârbu fraktsiooni S&D nimel;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki ja Notis Marias fraktsiooni ECR nimel;

—   Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas ja Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0378)


5.2. Sudaan (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 ja B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1062/2016

(asendades B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 ja B8-1080/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho ja Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki ja Notis Marias fraktsiooni ECR nimel;

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Sõnavõtud

Pavel Svoboda esitas punkti 6 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0379)


5.3. Tai, eelkõige Andy Halli juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 ja B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1068/2016

(asendades B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 ja B8-1082/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman ja László Tőkés fraktsiooni PPE nimel;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho ja Brando Benifei fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel;

—   Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand ja Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi ja Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0380)


5.4. Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid: IFRS 9 (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000115/2016), mille esitas(id) Roberto Gualtieri ECON komisjoni nimel komisjonile: Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Arutelu toimus 4. oktoobril 2016 (4.10.2016 protokollipunkt 18)

Resolutsiooni ettepanekust teatati 6. oktoobril 2016 (6.10.2016 protokolli punkt 4).

Resolutsiooni ettepanek B8-1060/2016 (2016/2898(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0381)


5.5. Olukord Süürias (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Süürias (2016/2894(RSP))

Resolutsiooni ettepanekud B8-1089/2016 ja B8-1090/2016 (2016/2894(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-1089/2016

Vastu võetud (P8_TA(2016)0382)

(Resolutsiooni ettepanek B8-1090/2016 muutus kehtetuks.)


5.6. ÜRO 2016. aasta kliimamuutuste konverents – COP 22, Maroko, Marrakech (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000103/2016), mille esitas(id) Giovanni La Via ENVI komisjoni nimel, Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Estefanía Torres Martínez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Marco Affronte fraktsiooni EFDD nimel nõukogule: Marokos Marrakechis toimuv 2016. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000104/2016), mille esitas(id) Giovanni La Via ENVI komisjoni nimel, Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Estefanía Torres Martínez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Marco Affronte fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Marokos Marrakechis toimuv 2016. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Resolutsiooni ettepanek B8-1043/2016 (2016/2814(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0383)


5.7. Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjale käsitleva määruse rakendamine (hääletus)

Raport toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjale käsitleva määruse (EÜ) nr 1935/2004 rakendamise kohta [2015/2259(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0384)


5.8. ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitlev 2014. aasta aruanne (hääletus)

Raport ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitleva 2014. aasta aruande kohta [2015/2326(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0385)


5.9. Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud maisi Bt11 seemnete turule laskmine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 alusel Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen ja Eleonora Evi, komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lastakse viljelemise eesmärgil turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) seemned (D046173/01 - 2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK, mille esitas ENVI-komisjon

Vastu võetud (P8_TA(2016)0386)


5.10. Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: geneetiliselt muundatud maisi 1507 seemnete turule laskmine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 alusel Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen ja Eleonora Evi komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lastakse viljelemise eesmärgil turule geneetiliselt muundatud maisi 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) seemned (D046172/00 - 2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK, mille esitas ENVI-komisjon

Vastu võetud (P8_TA(2016)0387)


5.11. Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud maisi MON 810 seemnete turulelaskmise loa pikendamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 alusel Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen ja Eleonora Evi komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud maisiliini MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) külviseemnete turule laskmise luba (D046170/00 - 2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK, mille esitas ENVI-komisjon

Vastu võetud (P8_TA(2016)0388)


5.12. Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud maisist MON 810 toodete turulelaskmise loa pikendamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 alusel Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen ja Eleonora Evi komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud maisi MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D046169/00 - 2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK, mille esitas ENVI-komisjon

Vastu võetud (P8_TA(2016)0389)


5.13. Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud puuvilla 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 turule laskmine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 alusel Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen ja Eleonora Evi komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud puuvilla 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D046168/00 - 2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK, mille esitas ENVI-komisjon

Vastu võetud (P8_TA(2016)0390)


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid: IFRS 9 - (2016/2898(RSP)) - B8-0721/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Seán Kelly

Olukord Süürias - (2016/2894(RSP)) - B8-1089/2016
Krisztina Morvai, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Seán Kelly

ÜRO 2016. aasta kliimamuutuste konverents – COP 22, Maroko, Marrakech - (2016/2814(RSP)) - B8-1043/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Evi, Michał Marusik, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Raport: Christel Schaldemose - A8-0237/2016
Krisztina Morvai

Raport: Heidi Hautala - A8-0262/2016
Krisztina Morvai, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Monica Macovei.


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 12.55 ja see jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


9. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni Verts/ALE taotlusel kinnitas parlament järgmise ametissenimetamise:

CONT-komisjon: Igor Šoltese asemel Indrek Tarand.


10. Nõukogu esimese lugemise seisukoht

Vastavalt kodukorra artikli 64 lõikele 1 teatas president, et on nõukogult saanud järgmise ühise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1342/2008, millega kehtestatakse tursavarude ja nende püügi pikaajaline kava (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD) - 12387/2016 - COM(2016)0647)

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 7. oktoobrist 2016.


11. Rahanduse jätkusuutlikkus (arutelu)

Komisjoni avaldus: Rahanduse jätkusuutlikkus (2016/2896(RSP))

Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Theodor Dumitru Stolojan fraktsiooni PPE nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš, Seán Kelly ja Jasenko Selimovic.

Sõna võttis Jyrki Katainen.

Arutelu lõpetati.


12. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmise delegeeritud õigusakti eelnõu:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad riskimaandamismeetmeid börsiväliste tuletislepingute puhul, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu (C(2016)06329 - 2016/2930(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 4. oktoobril 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON


13. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Pealkirjade muutmine

(Esimeeste konverentsi 29. septembri 2016. aasta otsuse alusel)

AGRI-komisjon
- Algatusraporti (2016/2078(INI)) uus pealkiri:
Hobuslaste vastutustundlik omamine ja hooldamine“

FEMM-komisjon
- Algatusraporti (2016/2060(INI)) uus pealkiri: „Naiste õigused idapartnerluse riikides“

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)
(Esimeeste konverentsi 29. septembri 2016. aasta otsuse alusel 29 septembri 2016)

AFET-komisjon

- Inimõiguste rikkumisega tegelemine, pidades silmas sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid, sealhulgas genotsiidi (2016/2239(INI))

- Eraturvafirmad (2016/2238(INI))

CONT-komisjon

- ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimine ja kulutõhususe järelevalve (2016/2242(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, EMPL, BUDG)

AFET- ja CULT-komisjon

- Rahvusvaheliste kultuurisuhete ELi strateegia (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
(nõuandev komisjon: DEVE)

DEVE-komisjon

- Arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamine (2016/2241(INI))

ECON-komisjon

- Pangandusliit – 2016. aasta aruanne (2016/2247(INI))

- Finantstehnoloogia: tehnoloogia mõju finantssektori tulevikule (2016/2243(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, IMCO)

FEMM-komisjon

- Naiste ja meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus 2014/2015 (2016/2249(INI))

IMCO-komisjon

- Aastaaruanne ühtse turu juhtimise kohta 2017. aasta Euroopa poolaasta raames (2016/2248(INI))

- Frantsiisimise toimimine jaemüügisektoris (2016/2244(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ECON)

JURI-komisjon

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/35/EÜ (keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta („keskkonnavastutuse direktiiv“)) kohaldamine (2016/2251(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI)

- Sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete põhikiri (2016/2237(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

REGI-komisjon

- Ühtekuuluvuse ja arengu edendamine ELi äärepoolseimates piirkondades: ELi toimimise lepingu artikli 349 rakendamine (2016/2250(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI)

- Ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutuselevõtmine piirkondades, et arvestada rahvastikumuutustega (2016/2245(INI))

EMIS-uurimiskomisjon (kodukorra artikkel 198)

- Raport autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise kohta (2016/2215(INI))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

ENVI-komisjon

- Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine (2016/2114(REG))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO
(nõuandvad komisjonid: ENVI, BUDG, JURI, CONT)

BUDG-komisjon (kodukorra artikkel 41)

- Euroopa kultuuripärandi aasta (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: CULT
(nõuandvad komisjonid: BUDG, REGI, BUDG (kodukorra artikkel 41))

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)
(Esimeeste konverentsi 29. septembri 2016. aasta otsuse alusel)

JURI-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta („keskkonnavastutuse direktiiv“) kohaldamine (2016/2251(INI))
(nõuandev komisjon: ENVI (kodukorra artikkel 54))

- Sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete põhikiri (2016/2237(INI))
(nõuandev komisjon: EMPL (kodukorra artikkel 54))

IMCO-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Frantsiisimise toimimine jaemüügisektoris (2016/2244(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ECON (kodukorra artikkel 54))

- Liidu programmi loomine teatavate tegevuste toetamiseks, et suurendada tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate kaasamist liidu poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas perioodiks 2017–2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(nõuandvad komisjonid: CONT, ECON (kodukorra artikkel 54))

Komisjonide ühised koosolekud (kodukorra artikkel 55)
(Esimeeste konverentsi 29. septembri 2016. aasta otsuse alusel)

- Rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
komisjonid: ECON, LIBE (kodukorra artikkel 55)
(nõuandvad komisjonid: DEVE, JURI, INTA)

- Rahvusvaheliste kultuurisuhete ELi strateegia (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
komisjonid:: AFET, CULT (kodukorra artikkel 55)
(nõuandev komisjon: DEVE)


14. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 seoses internetiühenduse edendamisega maapiirkondades (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb teatavate autoriõiguse või sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste või muu materjali kättesaadavas vormis koopiate piiriülest vahetamist liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

PETI, CULT, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

PETI, CULT, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
Aluslepingu artikli 307 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
Aluslepingu artikli 307 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Eesti taotlus – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Liidu nimel 2015. aasta protokoll, millega muudetakse tsiviilõhusõidukitega kauplemise lepingu lisa (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajutiselt Ukraina suhtes ühepoolsed kaubandusmeetmed, mis täiendavad assotsieerimislepingu raames kättesaadavaks tehtud kaubanduskontsessioone (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimiseks (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus milles käsitletakse oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud paremate teenuste pakkumise ühist raamistikku (Europass) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2241/2004/EÜ (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

EMPL, BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus uue psühhoaktiivse aine 2-[[1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülestri (MDMB-CHMICA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

2) parlamendiliikmed: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek nn helikopterraha idee ja selle tagajärgede kohta euroala ääreriikidele (B8-0972/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde ja Steeve Briois. Resolutsiooni ettepanek Siberi katku tõrjumise kohta (B8-0980/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Dominique Bilde ja Steeve Briois. Resolutsiooni ettepanek Euroopa laevade ringlussevõtu kohta (B8-0981/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Ajaloo Maja kohta (B8-0984/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek sõidukite heitkoguste tüübikinnituse katsete ja kontrollimise kohta (B8-0986/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek toiduainete säästliku tootmise väljaarendamise ja edendamise kohta (B8-0988/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek lapstööjõu kasutamise kohta (B8-1011/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek asukohapõhise piiramise kohta (B8-1012/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ osalemiseeskirjade kehtestamise määruse (EL) nr 1290/2013 kehtetuks tunnistamise või muutmise kohta (B8-1013/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu reformivajaduse kohta (B8-1014/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek füüsilise aktiivsuse edendamise kohta (B8-1015/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu Venemaa vastaste sanktsioonide ja nende pikendamise kohta (B8-1016/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek ringlussevõtu edendamise poliitika kohta (B8-1017/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek islamiterrorismi ohu suurenemise kohta ELis (B8-1018/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE


15. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


16. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 24. oktoobrist kuni 27. oktoobrini 2016.


17. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 15.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fountoulis, Fox, Freund, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, Händel, Iotova, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Õigusteave - Privaatsuspoliitika