Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 264kWORD 81k
Torstai 6. lokakuuta 2016 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Unionin lainsäädännön soveltamisen valvonta: vuosikertomus 2014 (keskustelu)
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  3.1.Ruanda ja Victoire Ingabiren tapaus
  3.2.Sudan
  3.3.Thaimaa ja erityisesti Andy Hallin tapaus
 4.Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 9 (käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys)
 5.Äänestykset
  5.1.Ruanda ja Victoire Ingabiren tapaus (äänestys)
  5.2.Sudan (äänestys)
  5.3.Thaimaa ja erityisesti Andy Hallin tapaus (äänestys)
  5.4.Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 9 (äänestys)
  5.5.Syyrian tilanne (äänestys)
  5.6.Vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22) (äänestys)
  5.7.Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista annetun asetuksen täytäntöönpano (äänestys)
  5.8.Unionin lainsäädännön soveltamisen valvonta: vuosikertomus 2014 (äänestys)
  5.9.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: geneettisesti muunnetun maissin Bt11 siementen saattaminen markkinoille (äänestys)
  5.10.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: geneettisesti muunnetun maissin 1507 siementen saattaminen markkinoille (äänestys)
  5.11.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: geneettisesti muunnetun maissin MON 810 siementen luvan uusiminen (äänestys)
  5.12.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: geneettisesti muunnetusta maissista MON 810 valmistettujen tuotteiden luvan uusiminen (äänestys)
  5.13.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: geneettisesti muunnetun puuvillan 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 saattaminen markkinoille (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 11.Kestävä rahoitus (keskustelu)
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 13.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Unionin lainsäädännön soveltamisen valvonta: vuosikertomus 2014 (keskustelu)

Mietintö unionin lainsäädännön soveltamisen valvonnasta: vuosikertomus 2014 [2015/2326(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Heidi Hautala esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ramon Tremosa i Balcells (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cecilia Wikström (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Boutonnet ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová ja Evelyn Regner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Heidi Hautala.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.10.2016, kohta 5.8.


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 5.10.2016, kohta 3).


3.1. Ruanda ja Victoire Ingabiren tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià ja Ángela Vallina esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Rosa Estaràs Ferragut.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo ja Notis Marias.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.10.2016, kohta 5.1.


3.2. Sudan

Päätöslauselmaesitykset B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao esitteli päätöslauselmaesityksen B8-1062/2016.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat ja Pavel Telička esittelivät päätöslauselmaesitykset B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 ja B8-1080/2016.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, Krzysztof Hetman, Monica Macovei ja Urmas Paet.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo ja Stanislav Polčák.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.10.2016, kohta 5.2.


3.3. Thaimaa ja erityisesti Andy Hallin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala ja Charles Tannock esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor ja Marc Tarabella.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák ja Liisa Jaakonsaari.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.10.2016, kohta 5.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.35 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)


4. Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 9 (käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000115/2016) – Roberto Gualtieri ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Keskustelu käytiin 4. lokakuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 4.10.2016, kohta 18).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Roberto Gualtieri ECON-valiokunnan puolesta kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-1060/2016).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.10.2016, kohta 5.4.


Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Ruanda ja Victoire Ingabiren tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 ja B8-1075/2016 (2016/2910(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1061/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 ja B8-1075/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Miroslav Poche ja Daciana Octavia Sârbu S&D-ryhmän puolesta

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki ja Notis Marias ECR-ryhmän puolesta

—   Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0378)


5.2. Sudan (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 ja B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1062/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 ja B8-1080/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho ja Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki ja Notis Marias ECR-ryhmän puolesta

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Puheenvuorot:

Pavel Svoboda esitti 6 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0379)


5.3. Thaimaa ja erityisesti Andy Hallin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 ja B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1068/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 ja B8-1082/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman ja László Tőkés PPE-ryhmän puolesta

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho ja Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

—   Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand ja Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0380)


5.4. Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 9 (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000115/2016) Roberto Gualtieri ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Keskustelu käytiin 4. lokakuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 4.10.2016, kohta 18).

Päätöslauselmaesityksestä on ilmoitettu 6. lokakuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 6.10.2016, kohta 4).

Päätöslauselmaesitys B8-1060/2016 (2016/2898(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0381)


5.5. Syyrian tilanne (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyrian tilanne (2016/2894(RSP))

Päätöslauselmaesitykset B8-1089/2016 ja B8-1090/2016 (2016/2894(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-1089/2016

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0382)

(Päätöslauselmaesitys B8-1090/2016 raukesi.)


5.6. Vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22) (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000103/2016) – Giovanni La Via ENVI-valiokunnan puolesta, Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta neuvostolle: Vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000104/2016) Giovanni La Via ENVI-valiokunnan puolesta, Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Päätöslauselmaesitys B8-1043/2016 (2016/2814(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0383)


5.7. Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista annetun asetuksen täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista annetun asetuksen (EY) N:o 1935/2004 täytäntöönpanosta [2015/2259(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0384)


5.8. Unionin lainsäädännön soveltamisen valvonta: vuosikertomus 2014 (äänestys)

Mietintö unionin lainsäädännön soveltamisen valvonnasta: vuosikertomus 2014 [2015/2326(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0385)


5.9. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: geneettisesti muunnetun maissin Bt11 siementen saattaminen markkinoille (äänestys)

Työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys, jonka jättivät käsiteltäväksi Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen ja Eleonora Evi, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin Bt11 (SYN-BTØ11-1) siementen markkinoille saattamisesta viljelyä varten (D046173/01 - 2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, ENVI-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0386)


5.10. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: geneettisesti muunnetun maissin 1507 siementen saattaminen markkinoille (äänestys)

Työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys, jonka jättivät käsiteltäväksi Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen ja Eleonora Evi, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) siementen markkinoille saattamisesta markkinoille viljelyä varten (D046172/00 - 2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, ENVI-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0387)


5.11. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: geneettisesti muunnetun maissin MON 810 siementen luvan uusiminen (äänestys)

Työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys, jonka jättivät käsiteltäväksi Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen ja Eleonora Evi, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) siementen markkinoille saattamista viljelyä varten koskevan luvan uusimisesta (D046170/00 - 2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, ENVI-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0388)


5.12. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: geneettisesti muunnetusta maissista MON 810 valmistettujen tuotteiden luvan uusiminen (äänestys)

Työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys, jonka jättivät käsiteltäväksi Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen ja Eleonora Evi, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D046169/00 - 2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, ENVI-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0389)


5.13. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: geneettisesti muunnetun puuvillan 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 saattaminen markkinoille (äänestys)

Työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys, jonka jättivät käsiteltäväksi Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen ja Eleonora Evi, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D046168/00 - 2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, ENVI-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0390)


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 9 - (2016/2898(RSP)) - B8-0721/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Seán Kelly

Syyrian tilanne - (2016/2894(RSP)) - B8-1089/2016
Krisztina Morvai, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22) - (2016/2814(RSP)) - B8-1043/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Evi, Michał Marusik, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Mietintö Christel Schaldemose - A8-0237/2016
Krisztina Morvai

Mietintö Heidi Hautala - A8-0262/2016
Krisztina Morvai, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Monica Macovei.


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 12.55 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

8. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


9. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti Verts/ALE-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

CONT-valiokunta: Igor Šoltesin tilalle Indrek Tarand.


10. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavan neuvoston kannan, sen vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannan:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - 12387/2016 - COM(2016)0647)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti vahvistaa kantansa, alkaa näin ollen huomisesta 7. lokakuuta 2016.


11. Kestävä rahoitus (keskustelu)

Komission julkilausuma: Kestävä rahoitus (2016/2896(RSP))

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Theodor Dumitru Stolojan PPE-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš, Seán Kelly ja Jasenko Selimovic.

Jyrki Katainen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraava ehdotus säädösvallan siirron nojalla annettavaksi delegoiduksi säädökseksi:

- Komission delegoitu asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, sovellettavia riskienpienentämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)06329 - 2016/2930(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 4. lokakuuta 2016

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


13. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Otsikoiden muuttuminen

(puheenjohtajakokouksen päätös 29. syyskuuta 2016)

AGRI-valiokunta
- Valiokunta-aloitteisen mietinnön (2016/2078(INI)) uusi otsikko: "Hevoseläinten vastuullinen omistajuus ja hoito"

FEMM-valiokunta
- Valiokunta-aloitteisen mietinnön (2016/2060(INI)) uusi otsikko: "Naisten oikeudet itäisen kumppanuuden valtioissa"

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 29. syyskuuta 2016)

AFET-valiokunta

- Puuttuminen ihmisoikeusloukkauksiin sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, kuten kansanmurhan, yhteydessä (2016/2239(INI))

- Yksityiset turvallisuusalan yritykset (2016/2238(INI))

CONT-valiokunta

- EU:n nuorisotakuun menojen valvonta ja kustannustehokkuuden seuranta (2016/2242(INI))
(lausuntoa varten: CULT, EMPL, BUDG)

AFET-valiokunta, CULT-valiokunta

- Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
(lausunto: DEVE)

DEVE-valiokunta

- Kehitysmaiden velkakestävyyden parantaminen (2016/2241(INI))

ECON-valiokunta

- Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2016 (2016/2247(INI))

- FinTech: teknologian vaikutus rahoitusalan tulevaisuuteen (2016/2243(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ITRE, IMCO)

FEMM-valiokunta

- Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2014–2015 (2016/2249(INI))

IMCO-valiokunta

- Vuosikertomus sisämarkkinoiden hallinnoinnista osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2017 (2016/2248(INI))

- Franchisetoiminta vähittäisalalla (2016/2244(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ECON)

JURI-valiokunta

- Ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/35/EY (ns. ympäristövastuudirektiivi) soveltaminen (2016/2251(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)

- Yhteisö- ja yhteisvastuutalouden yritysten säännöt (2016/2237(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

REGI-valiokunta

- Yhteenkuuluvuuden ja kehityksen edistäminen EU:n syrjäisimmillä alueilla: SEUT-sopimuksen 349 artiklan täytäntöönpano (2016/2250(INI))
(lausuntoa varten: AGRI)

- Koheesiopolitiikan välineiden käyttö alueilla väestörakenteen muutoksen hallinnassa (2016/2245(INI))

EMIS-tutkintavaliokunta (työjärjestyksen 198 artikla)

- Raportti autoalan päästömittauksia käsittelevästä tutkimuksesta (2016/2215(INI))

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

ENVI-valiokunta

- Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen (2016/2114(REG))
lähetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO
(lausuntoa varten: ENVI, BUDG, JURI, CONT)

BUDG-valiokunta (työjärjestyksen 41 artikla)

- Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
lähetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT
(lausuntoa varten: BUDG, REGI, BUDG (työjärjestyksen 41 artikla))

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 29. syyskuuta 2016)

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/35/EY (ns. ympäristövastuudirektiivi) soveltaminen (2016/2251(INI))
(lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla))

- Yhteisö- ja yhteisvastuutalouden yritysten säännöt (2016/2237(INI))
(lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 54 artikla))

IMCO-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Franchisetoiminta vähittäisalalla (2016/2244(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ECON (työjärjestyksen 54 artikla))

- Erityistoimien tukemista kuluttajien ja muiden rahoituspalvelujen loppukäyttäjien osallistumisen lisäämiseksi unionin päätöksentekoon rahoituspalvelualalla koskevan unionin ohjelman perustaminen vuosiksi 2017–2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(lausuntoa varten: CONT, ECON (työjärjestyksen 54 artikla))

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 55 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 29. syyskuuta 2016)

- Rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivin 2009/101/EY muuttaminen (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
valiokunnat: ECON, LIBE (työjärjestyksen 55 artikla)
(lausuntoa varten: DEVE, JURI, INTA)

- Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
valiokunnat: AFET, CULT (työjärjestyksen 55 artikla)
(lausuntoa varten: DEVE)


14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 muuttamisesta (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

DEVE, AFET, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun päätöksen N:o 466/2014/EU muuttamisesta (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston esteettömien kappaleiden rajatylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

PETI, CULT, INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

PETI, CULT, INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan määräysten mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan määräysten mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Viron hakemuksen johdosta – EGF/2016/003 EE/öljy ja kemikaalit (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotosta, joilla täydennetään assosiaatiosopimuksen mukaisia kauppamyönnytyksiä (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (uudelleenlaadinta) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisistä puitteista parempien palvelujen tarjoamiseksi taitojen ja tutkintojen alalla (Europass) ja päätöksen N:o 2241/2004/EY kumoamiseksi (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

EMPL, BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi uuden psykoaktiivisen aineen metyyli 2-[[1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indoli-3-karbonyyli]amino]-3,3-dimetyylibutanoaatti (MDMB-CHMICA) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys ”helikopterirahasta” ja sen vaikutuksista euroalueen reunamaihin (B8-0972/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde ja Steeve Briois. Päätöslauselmaesitys pernaruton torjumisesta (B8-0980/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde ja Steeve Briois. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisten alusten kierrätyksestä (B8-0981/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys Euroopan historian talosta (B8-0984/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys ajoneuvojen päästöjä koskevasta tyyppihyväksyntätestauksesta ja valvonnasta (B8-0986/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys kestävän elintarviketuotannon kehittämisestä ja edistämisestä (B8-0988/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys lapsityövoimasta (B8-1011/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

EMPL

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys geoblokkauksesta (B8-1012/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” osallistumista koskevista säännöistä annetun asetuksen (EU) N:o 1290/2013 kumoamisesta tai muuttamisesta (B8-1013/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Angel Dzhambazki. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin uudistuksen tarpeesta (B8-1014/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys liikunnan edistämisestä (B8-1015/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin Venäjän vastaisista pakotteista ja niiden jatkamisesta (B8-1016/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys kierrätyksen edistämisestä (B8-1017/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys islamistisen terrorismin lisääntyvästä uhasta Euroopan unionissa (B8-1018/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE


15. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


16. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 24.– 27. lokakuuta 2016.


17. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 15.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fountoulis, Fox, Freund, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, Händel, Iotova, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö