Indekss 
Protokols
PDF 269kWORD 81k
Ceturtdiena, 2016. gada 6. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzība — 2014. gada pārskats (debates)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  3.1.Ruanda: Victoire Ingabire lieta
  3.2.Sudāna
  3.3.Taizeme, it īpaši Andy Hall lieta
 4.Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: 9. SFPS(iesniegtais rezolūcijas priekšlikums)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Ruanda: Victoire Ingabire lieta (balsošana)
  5.2.Sudāna (balsošana)
  5.3.Taizeme, it īpaši Andy Hall lieta (balsošana)
  5.4.Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: 9. SFPS (balsošana)
  5.5.Stāvoklis Sīrijā (balsošana)
  5.6.2016. gada ANO Klimata pārmaiņu konference (COP 22) Marrākešā (Maroka) (balsošana)
  5.7.Regulas par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, īstenošana (balsošana)
  5.8.Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzība — 2014. gada pārskats (balsošana)
  5.9.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas Bt11 sēklu laišana tirgū (balsošana)
  5.10.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas sēklu 1507 laišana tirgū (balsošana)
  5.11.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: atļaujas atjaunošana ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 sēklām (balsošana)
  5.12.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: atļaujas atjaunošana ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 produktiem (balsošana)
  5.13.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kokvilnas 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 laišana tirgū (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs
 10.Padomes nostāja pirmajā lasījumā
 11.Ilgtspējīga finansēšana (debates)
 12.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 13.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 16.Nākamo sēžu datumi
 17.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzība — 2014. gada pārskats (debates)

Ziņojums par Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzību — 2014. gada pārskats [2015/2326(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0262/2016).

Heidi Hautala iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Ramon Tremosa i Balcells (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Cecilia Wikström (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja), Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, António Marinho e Pinto ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Boutonnet ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová un Evelyn Regner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák un Maria Grapini.

Uzstājās Věra Jourová un Heidi Hautala.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.10.2016. protokola 5.8. punkts.


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 5.10.2016. protokola 3. punkts.)


3.1. Ruanda: Victoire Ingabire lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP)).

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià un Ángela Vallina iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā un Louis Michel ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Rosa Estaràs Ferragut.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.10.2016. protokola 5.1. punkts.


3.2. Sudāna

Rezolūciju priekšlikumi B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP)).

Ignazio Corrao iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumu B8-1062/2016.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat un Pavel Telička iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 et B8-1080/2016.

Uzstājās Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, Julie Ward S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Krzysztof Hetman, Monica Macovei un Urmas Paet.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo un Stanislav Polčák.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.10.2016. protokola 5.2. punkts.


3.3. Taizeme, it īpaši Andy Hall lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP)).

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala un Charles Tannock iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Eduard Kukan PPE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor un Marc Tarabella.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák un Liisa Jaakonsaari.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.10.2016. protokola 5.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.35 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)


4. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: 9. SFPS(iesniegtais rezolūcijas priekšlikums)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000115/2016) un kuru uzdeva Roberto Gualtieri ECON komitejas vārdā Komisijai: Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: SFPS Nr. 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016).

Debates notika 2016. gada 4. oktobrī (4.10.2016. protokola 18. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Roberto Gualtieri ECON komitejas vārdā – par starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem: 9. SFPS (2016/2898(RSP)) (B8-1060/2016).

Balsojums: 6.10.2016. protokola 5.4. punkts.


SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Ruanda: Victoire Ingabire lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 un B8-1075/2016 (2016/2910(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1061/2016

(aizstāj B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 un B8-1075/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés un Elmar Brok PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Miroslav Poche un Daciana Octavia Sârbu S&D grupas vārdā;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki un Notis Marias ECR grupas vārdā

—   Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou un Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā;

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0378).


5.2. Sudāna (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 un B8-1080/2016 (2016/2911(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1062/2016

(aizstāj B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 un B8-1080/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés un Elmar Brok PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho un Miriam Dalli S&D grupas vārdā;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki un Notis Marias ECR grupas vārdā;

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā;

—   Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Uzstāšanās

Pavel Svoboda ierosināja mutisku grozījumu 6. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika pieņemts.

Pieņemts (P8_TA(2016)0379).


5.3. Taizeme, it īpaši Andy Hall lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 un B8-1082/2016 (2016/2912(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1068/2016

(aizstāj B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 un B8-1082/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman un László Tőkés PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho un Brando Benifei S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner un Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand un Maria Heubuch Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0380).


5.4. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: 9. SFPS (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000115/2016) un kuru uzdeva Roberto Gualtieri ECON komitejas vārdā Komisijai: Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: SFPS Nr. 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016).

Debates notika 2016. gada 4. oktobrī (4.10.2016. protokola 18. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumu paziņoja 2016. gada 6. oktobrī (6.10.2016. protokola 4. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums B8-1060/2016 (2016/2898(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0381).


5.5. Stāvoklis Sīrijā (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā (2016/2894(RSP)).

Rezolūciju priekšlikumi B8-1089/2016 un B8-1090/2016 (2016/2894(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-1089/2016

Pieņemts (P8_TA(2016)0382).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-1090/2016 vairs nav spēkā.)


5.6. 2016. gada ANO Klimata pārmaiņu konference (COP 22) Marrākešā (Maroka) (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000103/2016) un kuru uzdeva Giovanni La Via ENVI komitejas vārdā, Peter Liese PPE grupas vārdā, Jo Leinen S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā un Marco Affronte EFDD grupas vārdā Padomei: ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences 22. sesijas (COP 22) 2016. gada sanāksme Marrākešā (Marokā) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000104/2016) un kuru uzdeva Giovanni La Via ENVI komitejas vārdā, Peter Liese PPE grupas vārdā, Jo Leinen S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā un Marco Affronte EFDD grupas vārdā, Komisijai: ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences 22. sesijas (COP 22) 2016. gada sanāksme Marrākešā (Marokā) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016).

Rezolūcijas priekšlikums B8-1043/2016 (2016/2814(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0383).


5.7. Regulas par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Regulas (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, īstenošanu [2015/2259(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Christel Schaldemose (A8-0237/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0384).


5.8. Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzība — 2014. gada pārskats (balsošana)

Ziņojums par Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzību — 2014. gada pārskats [2015/2326(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0262/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0385).


5.9. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas Bt11 sēklu laišana tirgū (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniedza Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen un Eleonora Evi, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par ģenētiski modificētas kukurūzas Bt11 (SYN-BTØ11-1) sēklu laišanu tirgū kultivēšanas nolūkos (D046173/01 - 2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS, ko iesniedza ENVI komiteja

Pieņemts (P8_TA(2016)0386).


5.10. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas sēklu 1507 laišana tirgū (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniedza Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen un Eleonora Evi, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par iebildumu izteikšanu saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) sēklu laišana tirgū kultivēšanas nolūkos (D046172/00 - 2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS, ko iesniedza ENVI komiteja

Pieņemts (P8_TA(2016)0387).


5.11. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: atļaujas atjaunošana ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 sēklām (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniedza Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen un Eleonora Evi, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atjauno atļauju ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) sēklu laišanai tirgū kultivēšanas nolūkos (D046170/00 - 2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS, ko iesniedza ENVI komiteja

Pieņemts (P8_TA(2016)0388).


5.12. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: atļaujas atjaunošana ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 produktiem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniedza Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen un Eleonora Evi, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) produktus (D046169/00 - 2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS, ko iesniedza ENVI komiteja

Pieņemts (P8_TA(2016)0389).


5.13. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kokvilnas 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 laišana tirgū (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniedza Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen un Eleonora Evi, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj produktu, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), sastāv vai ir ražoti no tās, laišanu tirgū (D046168/00 - 2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS, ko iesniedza ENVI komiteja

Pieņemts (P8_TA(2016)0390).


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: 9. SFPS - (2016/2898(RSP)) - B8-0721/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Seán Kelly

Stāvoklis Sīrijā - (2016/2894(RSP)) - B8-1089/2016
Krisztina Morvai, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Seán Kelly

2016. gada ANO Klimata pārmaiņu konference (COP 22) Marrākešā (Maroka) - (2016/2814(RSP)) - B8-1043/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Evi, Michał Marusik, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Christel Schaldemose ziņojums - A8-0237/2016
Krisztina Morvai

Heidi Hautala ziņojums - A8-0262/2016
Krisztina Morvai, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Monica Macovei.


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.55 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


9. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc Verts/ALE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētā deputāta iecelšanu amatā:

CONT komiteja: Indrek Tarand – Igor Šoltes vietā.


10. Padomes nostāja pirmajā lasījumā

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 64. panta 1. punktu paziņoja, ka ir saņemta turpmāk minētā Padomes nostāja kopā ar pamatojumu par tās pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008, ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD) - 12387/2016 - COM(2016)0647).

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, 2016. gada 7. oktobrī.


11. Ilgtspējīga finansēšana (debates)

Komisijas paziņojums: Ilgtspējīga finansēšana (2016/2896(RSP)).

Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Theodor Dumitru Stolojan PPE grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš, Seán Kelly un Jasenko Selimovic.

Uzstājās Jyrki Katainen.

Debates tika slēgtas.


12. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtais deleģētā akta projekts

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem riska mazināšanas metodēm, kas paredzētas ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris (C(2016)06329 - 2016/2930(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 4. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.


13. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nosaukuma maiņa
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 29. septembra lēmumu)

AGRI komiteja
- Jaunais patstāvīgā ziņojuma (2016/2078(INI)) nosaukums: “Zirgu dzimtas dzīvnieku īpašnieku atbildība un šo dzīvnieku aprūpe”

FEMM komiteja
- Jaunais patstāvīgā ziņojuma (2016/2060(INI)) nosaukums: “Sieviešu tiesības Austrumu partnerības valstīs”

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 29. septembra lēmumu)

AFET komiteja

- Cilvēktiesību pārkāpumu novēršana saistībā ar kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, tostarp genocīdu (2016/2239(INI))

- Privātie drošības uzņēmumi (2016/2238(INI))

CONT komiteja

- ES garantijas jauniešiem shēmu izdevumu kontrole un šo izdevumu lietderības uzraudzība (2016/2242(INI))
(atzinums: CULT, EMPL, BUDG)

AFET un CULT komiteja

- Starptautisko kultūras attiecību ES stratēģijas veidošana (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
(atzinums: DEVE)

DEVE komiteja

- Jaunattīstības valstu parāda atmaksājamības uzlabošana (2016/2241(INI))

ECON komiteja

- Banku savienība — 2016. gada ziņojums (2016/2247(INI))

- FinTech — tehnoloģijas ietekme un finanšu sektora nākotne (2016/2243(INI))
(atzinums: EMPL, ITRE, IMCO)

FEMM komiteja

- Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā 2014. un 2015. gadā (2016/2249(INI))

IMCO komiteja

- Gada ziņojums par vienotā tirgus pārvaldību saistībā ar Eiropas pusgadu 2017 (2016/2248(INI))

- Franšīzes darbība mazumtirdzniecības nozarē (2016/2244(INI))
(atzinums: EMPL, ECON)

JURI komiteja

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu piemērošana (2016/2251(INI))
(atzinums: ENVI)

- Sociālu un uz solidaritāti balstītu uzņēmumu statūti (2016/2237(INI))
(atzinums: EMPL)

REGI komiteja

- Kohēzijas un attīstības veicināšana ES tālākajos reģionos: LESD 349. panta īstenošana (2016/2250(INI))
(atzinums: AGRI)

- Kohēzijas politikas instrumentu izmantošana reģionos deomogrāfisko pārmaiņu problēmas risināšanai (2016/2245(INI))

EMIS izmeklēšanas komiteja (Reglamenta 198. pants)

- Ziņojums par izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē (2016/2215(INI))

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

ENVI komiteja

- Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana (2016/2114(REG))
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO
(atzinums: ENVI, BUDG, JURI, CONT)

BUDG komiteja (Reglamenta 41. pants)

- Eiropas kultūras mantojuma gads (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: CULT
(atzinums: BUDG, REGI, BUDG (Reglamenta 41. pants))

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 29. septembra lēmumu)

JURI komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 2004/35/EK par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu piemērošana (2016/2251(INI))
(atzinums: ENVI (Reglamenta 54. pants))

- Sociālu un uz solidaritāti balstītu uzņēmumu statūti (2016/2237(INI))
(atzinums: EMPL (Reglamenta 54. pants))

IMCO komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Franšīzes darbība mazumtirdzniecības nozarē (2016/2244(INI))
(atzinums: EMPL, ECON (Reglamenta 54. pants))

- Savienības programmas izveide laikposmam no 2017.gada līdz 2020.gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(atzinums: CONT, ECON (Reglamenta 54. pants))

Komiteju kopīgo sanāksmju procedūra (Reglamenta 55. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 29. septembra lēmumu)

- Finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai nepieļaušana (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
ECON, LIBE komitejas (Reglamenta 55. pants)
(atzinums: DEVE, JURI, INTA)

- Virzība uz ES stratēģiju starptautiskās kultūras attiecībās (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
AFET, CULT komitejas (Reglamenta 55. pants)
(atzinums: DEVE)


14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

DEVE, AFET, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz interneta savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un Regulu (ES) Nr. 283/2014 (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, notiek Savienības un trešu valstu pārrobežu apmaiņa ar noteiktu, autortiesību un blakustiesību aizsargātu darbu un citu tiesību objektu eksemplāriem piekļūstamā formā (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

PETI, CULT, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteiktiem atļautiem ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

PETI, CULT, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Igaunijas pieteikumu — EGF/2016/003 EE/naftas produkti un ķīmiskās vielas (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu (2015), ar ko groza Līguma par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem pielikumu (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešanu attiecībā uz Ukrainu, papildinot tirdzniecības koncesijas, kas pieejamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības, tehniskās palīdzības un tranzīta kontrolei (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par kopēju sistēmu labāku pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām (Europass) un ar ko atceļ Lēmumu 2241/2004/EK (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

EMPL, BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par kontroles pasākumiem jaunajai psihoaktīvajai vielai metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoātam (MDMB-CHMICA) (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ideju par “helikoptera naudu” un tās ietekmi uz eurozonas perifērajām valstīm (B8-0972/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Bilde un Steeve Briois. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Sibīrijas mēra apkarošanu (B8-0980/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde un Steeve Briois. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas kuģu pārstrādi (B8-0981/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas vēstures namu (B8-0984/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par transportlīdzekļu emisiju tipa apstiprinājuma testiem un pārbaudēm (B8-0986/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pasākumiem, ar ko nodrošina un veicina ilgtspējīgu pārtikas ražošanu (B8-0988/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bērnu darbu (B8-1011/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

EMPL

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ģeogrāfisko bloķēšanu (B8-1012/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Regulas (ES) Nr. 1290/2013, ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, atcelšanu vai grozīšanu (B8-1013/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Angel Dzhambazki. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību veikt reformu Eiropas Savienībā (B8-1014/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par fizisko aktivitāšu veicināšanu (B8-1015/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības noteiktajām sankcijām pret Krieviju un par šo sankciju termiņa pagarināšanu (B8-1016/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārstrādes veicināšanas politiku (B8-1017/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Savienības rezolūcijai par islāmistu terorisma draudu pieaugumu Eiropas Savienībā (B8-1018/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE


15. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


16. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2016. gada 24. līdz 27. oktobrim.


17. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 15.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fountoulis, Fox, Freund, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, Händel, Iotova, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Juridisks paziņojums - Privātuma politika