Indeks 
Protokół
PDF 274kWORD 82k
Czwartek, 6 października 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Kontrola stosowania prawa Unii - Sprawozdanie roczne za rok 2014 (debata)
 3.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  3.1.Rwanda: sprawa Victoire Ingabire
  3.2.Sudan
  3.3.Tajlandia, w szczególności sprawa Andy'ego Halla
 4.Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 9 (złożony projekt rezolucji)
 5.Głosowanie
  5.1.Rwanda: sprawa Victoire Ingabire (głosowanie)
  5.2.Sudan (głosowanie)
  5.3.Tajlandia, w szczególności sprawa Andy'ego Halla (głosowanie)
  5.4.Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 9 (głosowanie)
  5.5.Sytuacja w Syrii (głosowanie)
  5.6.Konferencja klimatyczna ONZ 2016 – COP 22 w Marrakeszu, Maroko (głosowanie)
  5.7.Wykonanie rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (głosowanie)
  5.8.Kontrola stosowania prawa Unii - Sprawozdanie roczne za rok 2014 (głosowanie)
  5.9.Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu ziaren genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Bt11 (głosowanie)
  5.10.Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu ziaren genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 1507 (głosowanie)
  5.11.Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu ziaren genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 (głosowanie)
  5.12.Sprzeciw na mocy art. 106: Odnowienie zezwolenia na produkty z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 (głosowanie)
  5.13.Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej bawełny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
 11.Zrównoważone finanse (debata)
 12.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 13.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 14.Składanie dokumentów
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 16.Kalendarz następnych posiedzeń
 17.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Kontrola stosowania prawa Unii - Sprawozdanie roczne za rok 2014 (debata)

Sprawozdanie w sprawie kontroli stosowania prawa Unii: sprawozdanie roczne za rok 2014 [2015/2326(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Heidi Hautala przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Ramon Tremosa i Balcells (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Cecilia Wikström (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Boutonnet w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová i Evelyn Regner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák i Maria Grapini.

Głos zabrały: Věra Jourová i Heidi Hautala.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.8 protokołu z dnia 6.10.2016.


3. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 5.10.2016)


3.1. Rwanda: sprawa Victoire Ingabire

Projekty rezolucji B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià i Ángela Vallina przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, i Louis Michel w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Rosę Estaràs Ferragut.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.1 protokołu z dnia 6.10.2016.


3.2. Sudan

Projekty rezolucji B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao przedstawił projekt rezolucji B8-1062/2016.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat i Pavel Telička przedstawili projekty rezolucji B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 i B8-1080/2016.

Głos zabrali: Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Julie Ward w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, James Carver w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Krzysztof Hetman, Monica Macovei i Urmas Paet.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.2 protokołu z dnia 6.10.2016.


3.3. Tajlandia, w szczególności sprawa Andy'ego Halla

Projekty rezolucji B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala i Charles Tannock przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák i Liisa Jaakonsaari.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 6.10.2016.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.35 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.00.)


4. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 9 (złożony projekt rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000115/2016) które skierował Roberto Gualtieri, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej: MSSF 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Debata odbyła się dnia 4 października 2016 r. (pkt 18 protokołu z dnia 4.10.2016).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Roberto Gualtieri, w imieniu komisji ECON, w sprawie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej: MSSF 9 (2016/2898(RSP)) (B8-1060/2016).

Głosowanie: pkt 5.4 protokołu z dnia 6.10.2016.


PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Rwanda: sprawa Victoire Ingabire (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 i B8-1075/2016 (2016/2910(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1061/2016

(zastępujący B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 i B8-1075/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés i Elmar Brok, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Miroslav Poche i Daciana Octavia Sârbu, w imieniu grupy S&D;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki i Notis Marias, w imieniu grupy ECR

—   Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Kostadinka Kuneva, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL;

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero i Bronis Ropė, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0378)


5.2. Sudan (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 i B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1062/2016

(zastępujący B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 i B8-1080/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés i Elmar Brok, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho i Miriam Dalli, w imieniu grupy S&D;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki i Notis Marias, w imieniu grupy ECR;

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa i Barbara Spinelli, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec i Bronis Ropė, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD.

Wystąpienia

Pavel Svoboda przedstawił poprawkę ustną do ustępu 6. Poprawka została przyjęta.

Przyjęto (P8_TA(2016)0379)


5.3. Tajlandia, w szczególności sprawa Andy'ego Halla (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 i B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1068/2016

(zastępujący B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 i B8-1082/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman i László Tőkés, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho i Brando Benifei, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR;

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná i Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand i Maria Heubuch, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0380)


5.4. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 9 (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000115/2016) które skierował Roberto Gualtieri, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej: MSSF 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Debata odbyła się dnia 4 października 2016 r. (pkt 18 protokołu z dnia 4.10.2016).

Projekt rezolucji został ogłoszony dnia 6 października 2016 r. (pkt 4 protokołu z dnia 6.10.2016).

Projekt rezolucji B8-1060/2016 (2016/2898(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0381)


5.5. Sytuacja w Syrii (głosowanie)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Syrii (2016/2894(RSP))

Projekty rezolucji B8-1089/2016 i B8-1090/2016 (2016/2894(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI B8-1089/2016

Przyjęto (P8_TA(2016)0382)

(Projekt rezolucji B8-1090/2016 stał się bezprzedmiotowy.)


5.6. Konferencja klimatyczna ONZ 2016 – COP 22 w Marrakeszu, Maroko (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000103/2016) które skierował Giovanni La Via, w imieniu komisji ENVI, Peter Liese w imieniu grupy PPE, Jo Leinen w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Estefanía Torres Martínez w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, i Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, do Rady: Oenzetowska konferencja w sprawie zmiany klimatu 2016 w Marrakeszu (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000104/2016) które skierował Giovanni La Via, w imieniu komisji ENVI, Peter Liese w imieniu grupy PPE, Jo Leinen w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Estefanía Torres Martínez w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, i Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Oenzetowska konferencja w sprawie zmiany klimatu 2016 w Marrakeszu (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Projekt rezolucji B8-1043/2016 (2016/2814(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0383)


5.7. Wykonanie rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące wykonania rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (rozporządzenie (WE) nr 1935/2004) [2015/2259(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0384)


5.8. Kontrola stosowania prawa Unii - Sprawozdanie roczne za rok 2014 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kontroli stosowania prawa Unii: sprawozdanie roczne za rok 2014 [2015/2326(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0385)


5.9. Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu ziaren genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Bt11 (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyli zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen i Eleonora Evi, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej wprowadzenia do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy Bt11 (SYN-BTØ11-1) (D046173/01 - 2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI złożony przez komisję ENVI

Przyjęto (P8_TA(2016)0386)


5.10. Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu ziaren genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 1507 (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyli zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen i Eleonora Evi, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej wprowadzenia do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00 - 2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI złożony przez komisję ENVI

Przyjęto (P8_TA(2016)0387)


5.11. Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu ziaren genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyli zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen i Eleonora Evi, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00 - 2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI złożony przez komisję ENVI

Przyjęto (P8_TA(2016)0388)


5.12. Sprzeciw na mocy art. 106: Odnowienie zezwolenia na produkty z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyli zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen i Eleonora Evi, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046169/00 - 2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI złożony przez komisję ENVI

Przyjęto (P8_TA(2016)0389)


5.13. Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej bawełny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyli zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen i Eleonora Evi, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D046168/00 - 2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI złożony przez komisję ENVI

Przyjęto (P8_TA(2016)0390)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 9 - (2016/2898(RSP)) - B8-0721/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Seán Kelly

Sytuacja w Syrii - (2016/2894(RSP)) - B8-1089/2016
Krisztina Morvai, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Konferencja klimatyczna ONZ 2016 – COP 22 w Marrakeszu, Maroko - (2016/2814(RSP)) - B8-1043/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Evi, Michał Marusik, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Sprawozdanie Christel Schaldemose - A8-0237/2016
Krisztina Morvai

Sprawozdanie Heidi Hautali - A8-0262/2016
Krisztina Morvai, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Monica Macovei.


7. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.55 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


9. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy Verts/ALE Parlament zatwierdził następującą nominację:

komisja CONT: Indrek Tarand zamiast Igora Šoltesa.


10. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD) - 12387/2016 - COM(2016)0647)

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

Trzymiesięczny termin, w jakim Parlament powinien zająć stanowisko, zaczyna zatem biec od jutra, tj. od dnia 7 października 2016 r.


11. Zrównoważone finanse (debata)

Oświadczenie Komisji: Zrównoważone finanse (2016/2896(RSP))

Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Theodor Dumitru Stolojan w imieniu grupy PPE, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš, Seán Kelly i Jasenko Selimovic.

Głos zabrał Jyrki Katainen.

Debata została zamknięta.


12. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekt aktu delegowanego przekazany Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (C(2016)06329 - 2016/2930(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 października 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


13. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiana tytułów

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 29 września 2016 r.)

Komisja AGRI
- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy (2016/2078(INI)):
„Odpowiedzialne podejście do posiadania koniowatych i opieki nad nimi”

Komisja FEMM
- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy (2016/2060(INI)): „Prawa kobiet w państwach partnerstwa wschodniego”

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 29 września 2016 r.)

komisja AFET

- Reakcja na łamanie praw człowieka w kontekście zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwa (2016/2239(INI))

- Prywatne firmy ochroniarskie (2016/2238(INI))

komisja CONT

- Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży (2016/2242(INI))
(opinia: CULT, EMPL, BUDG)

komisje AFET, CULT

- W kierunku strategii UE na rzecz międzynarodowych stosunków kulturalnych (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
(opinia: DEVE)

komisja DEVE

- Poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się (2016/2241(INI))

komisja ECON

- Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2016 (2016/2247(INI))

- FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego (2016/2243(INI))
(opinia: EMPL, ITRE, IMCO)

komisja FEMM

- Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2014–2015 (2016/2249(INI))

komisja IMCO

- Roczne sprawozdanie w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru – 2017 r. (2016/2248(INI))

- Funkcjonowanie franczyzy w branży detalicznej (2016/2244(INI))
(opinia: EMPL, ECON)

komisja JURI

- Stosowanie dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (2016/2251(INI))
(opinia: ENVI)

- Status przedsiębiorstw gospodarki społecznej i solidarnej (2016/2237(INI))
(opinia: EMPL)

komisja REGI

- Wspierania spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE: wykonanie art. 349 TFUE (2016/2250(INI))
(opinia: AGRI)

- Wykorzystania instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne (2016/2245(INI))

komisja śledcza EMIS (art. 198 Regulaminu)

- Sprawozdanie w sprawie śledztwa dotyczącego pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (2016/2215(INI))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja ENVI

- Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu (2016/2114(REG))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO
(opinia: ENVI, BUDG, JURI, CONT)

komisja BUDG (art. 41 Regulaminu)

- Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT
(opinia: BUDG, REGI, BUDG (art. 41 Regulaminu))

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 29 września 2016 r.)

komisja JURI (art. 54 Regulaminu)

- Stosowanie dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzanym środowisku naturalnemu (2016/2251(INI))
(opinia: ENVI (art. 54 Regulaminu))

- Statut przedsiębiorstw w gospodarce społecznej i solidarnej (2016/2237(INI))
(opinia: EMPL (art. 54 Regulaminu))

komisja IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Funkcjonowanie franczyzy w branży detalicznej (2016/2244(INI))
(opinia: EMPL, ECON (art. 54 Regulaminu))

- Ustanowienie programu Unii służącego wsparciu szczególnych działań mających na celu zwiększenie zaangażowania konsumentów i innych użytkowników końcowych usług finansowych w proces kształtowania polityki Unii w dziedzinie usług finansowych na lata 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(opinia: CONT, ECON (art. 54 Regulaminu))

Wspólne posiedzenia komisji (art. 55 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 29 września 2016 r.)

- Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
komisje: ECON, LIBE (art. 55 Regulaminu)
(opinia: DEVE, JURI, INTA)

- W kierunku strategii UE na rzecz międzynarodowych stosunków kulturalnych (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
komisje: AFET, CULT (art. 55 Regulaminu)
(opinia: DEVE)


14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

DEVE, AFET, LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnym, zkorzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

PETI, CULT, INTA

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

PETI, CULT, INTA

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.
Zgodnie z przepisami art. 307 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Komitetu Regionów w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.
Zgodnie z przepisami art. 307 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Komitetu Regionów w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Estonię – EGF/2016/003 EE/ropa naftowa i chemikalia (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu z 2015 r. zmieniającego załącznik do Porozumienia w sprawie handlu samolotami cywilnymi (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI, BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass), uchylającej decyzję nr 2241/2004/WE (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

EMPL, BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej 2-[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3- karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (MDMB-CHMICA) środkom kontroli (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ENVI

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie idei „pieniędzy z helikoptera” i jej konsekwencji dla państw z peryferii strefy euro (B8-0972/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde i Steeve Briois. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania wąglika (B8-0980/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde i Steeve Briois. Projekt rezolucji w sprawie recyklingu europejskich statków (B8-0981/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie Domu Historii Europejskiej (B8-0984/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie testów homologacji w odniesieniu do poziomu emisji samochodów oraz kontroli (B8-0986/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie rozwoju i wspierania zrównoważonej produkcji żywności (B8-0988/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie pracy dzieci (B8-1011/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

EMPL

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie blokowania geograficznego (B8-1012/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie uchylenia lub zmiany rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (B8-1013/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Projekt rezolucji w sprawie potrzeby zreformowania Unii Europejskiej (B8-1014/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie propagowania aktywności fizycznej (B8-1015/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Projekt rezolucji w sprawie sankcji UE wobec Rosji i ich przedłużenia (B8-1016/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie polityki promowania recyklingu (B8-1017/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie rosnącego zagrożenia terroryzmem islamistycznym w UE (B8-1018/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE


15. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


16. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 24 do 27 października 2016 r.


17. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 15.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fountoulis, Fox, Freund, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, Händel, Iotova, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności