Zoznam 
Zápisnica
PDF 269kWORD 82k
Štvrtok, 6. októbra 2016 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva Únie za rok 2014 (rozprava)
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
3.1.Rwanda: prípad Victoire Ingabireovej
  
3.2.Sudán
  
3.3.Thajsko, najmä prípad Andyho Halla
 4.Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9(predložený návrh uznesenia)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Rwanda: prípad Victoire Ingabireovej (hlasovanie)
  
5.2.Sudán (hlasovanie)
  
5.3.Thajsko, najmä prípad Andyho Halla (hlasovanie)
  
5.4.Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9 (hlasovanie)
  
5.5.Situácia v Sýrii (hlasovanie)
  
5.6.Konferencia OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v Maroku (COP 22 ) (hlasovanie)
  
5.7.Vykonávanie nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami (hlasovanie)
  
5.8.Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva Únie za rok 2014 (hlasovanie)
  
5.9.Námietka podľa článku 106: umiestnenie semien geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh (hlasovanie)
  
5.10.Námietka podľa článku 106: umiestnenie semien geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh (hlasovanie)
  
5.11.Námietka podľa článku 106: obnovenie povolenia pre semená geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (hlasovanie)
  
5.12.Námietka podľa článku 106: obnovenie povolenia pre výrobky z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (hlasovanie)
  
5.13.Námietka podľa článku 106: umiestnenie geneticky modifikovanej bavlny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 na trh (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Pozícia Rady v prvom čítaní
 11.Udržateľné financovanie (rozprava)
 12.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 13.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 14.Predloženie dokumentov
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva Únie za rok 2014 (rozprava)

Správa o monitorovaní uplatňovania práva Únie – Výročná správa za rok 2014 [2015/2326(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Heidi Hautala uviedla správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ramon Tremosa i Balcells (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Cecilia Wikström (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Boutonnet v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová a Evelyn Regner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák a Maria Grapini.

Vystúpili: Věra Jourová a Heidi Hautala.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.8 zápisnice zo dňa 6.10.2016.


3. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 3 zápisnice zo dňa 5.10.2016 .)


3.1. Rwanda: prípad Victoire Ingabireovej

Návrhy uznesenia B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià a Ángela Vallina uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR a Louis Michel v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Rosa Estaràs Ferragut.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.1 zápisnice zo dňa 6.10.2016.


3.2. Sudán

Návrhy uznesenia B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao uviedol návrh uznesenia B8-1062/2016.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat a Pavel Telička uviedli návrhy uznesení B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 et B8-1080/2016.

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Julie Ward v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, James Carver v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Krzysztof Hetman, Monica Macovei a Urmas Paet.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 6.10.2016.


3.3. Thajsko, najmä prípad Andyho Halla

Návrhy uznesenia B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala a Charles Tannock uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Eduard Kukan v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor a Marc Tarabella.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák a Liisa Jaakonsaari.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 6.10.2016.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.35 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)


4. Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9(predložený návrh uznesenia)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000115/2016), ktorú položil Roberto Gualtieri, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Rozprava sa konala 4. októbra 2016 (bod 18 zápisnice zo dňa 4.10.2016).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Roberto Gualtieri, v mene výboru ECON, o medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-1060/2016).

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 6.10.2016.


PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Rwanda: prípad Victoire Ingabireovej (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 a B8-1075/2016 (2016/2910(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1061/2016

(nahrádzajúci B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 a B8-1075/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés a Elmar Brok v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Miroslav Poche a Daciana Octavia Sârbu v mene skupiny S&D;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki a Notis Marias v mene skupiny ECR

—   Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Kostadinka Kuneva, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas a Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0378)


5.2. Sudán (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 a B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1062/2016

(nahrádzajúci B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 a B8-1080/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés a Elmar Brok v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho a Miriam Dalli v mene skupiny S&D;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki a Notis Marias v mene skupiny ECR;

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa a Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE;

—   Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD.

Vystúpenia:

Pavel Svoboda podal ústny pozmeňujúci návrh k odseku 6, ktorý bol prijatý.

Prijatý (P8_TA(2016)0379)


5.3. Thajsko, najmä prípad Andyho Halla (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 a B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1068/2016

(nahrádzajúci B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 a B8-1082/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman a László Tőkés v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho a Brando Benifei v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner a Monica Macovei v mene skupiny ECR;

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand a Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi a Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0380)


5.4. Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9 (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000115/2016) , ktorú položil Roberto Gualtieri, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Rozprava sa uskutočnila 4. októbra 2016 (bod 18 zápisnice zo dňa 4.10.2016)

Návrh uznesenia bol oznámený 6. októbra 2016 (bod 4 zápisnice zo dňa 6.10.2016).

Návrh uznesenia B8-1060/2016 (2016/2898(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0381)


5.5. Situácia v Sýrii (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Sýrii (2016/2894(RSP))

Návrhy uznesenia B8-1089/2016 a B8-1090/2016 (2016/2894(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA B8-1089/2016

Prijatý (P8_TA(2016)0382)

(Návrh uznesenia B8-1090/2016 sa stal bezpredmetným.)


5.6. Konferencia OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v Maroku (COP 22 ) (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000103/2016), ktorú položili Giovanni La Via, v mene výboru ENVI, Peter Liese v mene skupiny PPE, Jo Leinen v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE a Marco Affronte v mene skupiny EFDD, pre Radu: Konferencia OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v Maroku (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000104/2016), ktorú položili Giovanni La Via, v mene výboru ENVI, Peter Liese v mene skupiny PPE, Jo Leinen v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE a Marco Affronte v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Konferencia OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v Maroku (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Návrh uznesenia B8-1043/2016 (2016/2814(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0383)


5.7. Vykonávanie nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami (hlasovanie)

Správa o vykonávaní nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami ((ES) č. 1935/2004) [2015/2259(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0384)


5.8. Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva Únie za rok 2014 (hlasovanie)

Správa o monitorovaní uplatňovania práva Únie – Výročná správa za rok 2014 [2015/2326(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0385)


5.9. Námietka podľa článku 106: umiestnenie semien geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý podľa článku 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku predložili Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen a Eleonora Evi, o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 (SYN-BTØ11-1) na trh na účely pestovania (D046173/01 - 2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA predložený výborom ENVI

Prijatý (P8_TA(2016)0386)


5.10. Námietka podľa článku 106: umiestnenie semien geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý podľa článku 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku predložili Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen a Eleonora Evi, o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) na trh na účely pestovania (D046172/00 - 2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA predložený výborom ENVI

Prijatý (P8_TA(2016)0387)


5.11. Námietka podľa článku 106: obnovenie povolenia pre semená geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý podľa článku 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku predložili Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen a Eleonora Evi, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na trh na účely pestovania (D046170/00 - 2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA predložený výborom ENVI

Prijatý (P8_TA(2016)0388)


5.12. Námietka podľa článku 106: obnovenie povolenia pre výrobky z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý podľa článku 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku predložili Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen a Eleonora Evi, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046169/00 - 2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA predložený výborom ENVI

Prijatý (P8_TA(2016)0389)


5.13. Námietka podľa článku 106: umiestnenie geneticky modifikovanej bavlny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 na trh (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý podľa článku 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku predložili Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen a Eleonora Evi, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (D046168/00 - 2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA predložený výborom ENVI

Prijatý (P8_TA(2016)0390)


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9 - (2016/2898(RSP)) - B8-0721/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Seán Kelly

Situácia v Sýrii - (2016/2894(RSP)) - B8-1089/2016
Krisztina Morvai, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Konferencia OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v Maroku (COP 22 ) - (2016/2814(RSP)) - B8-1043/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Evi, Michał Marusik, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Správa: Christel Schaldemose - A8-0237/2016
Krisztina Morvai

Správa: Heidi Hautala - A8-0262/2016
Krisztina Morvai, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Monica Macovei.


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


9. Zloženie výborov a delegácií

Na základe žiadosti skupiny Verts/ALE Parlament schválil menovanie:

výbor CONT: Indrek Tarand, ktorým je nahradený Igor Šoltes.


10. Pozícia Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 64 ods. 1 rokovacieho poriadku mu bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie k:

- pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov (11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD) - 12387/2016 – COM(2016)0647)

predložené gestorskému výboru: PECH

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho pozície preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 7. októbra 2016.


11. Udržateľné financovanie (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Udržateľné financovanie (2016/2896(RSP))

Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Theodor Dumitru Stolojan v mene skupiny PPE, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš, Seán Kelly a Jasenko Selimovic.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen.

Rozprava sa skončila.


12. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu bol postúpený tento návrh delegovaného aktu:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre postupy zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala (C(2016)06329 - 2016/2930(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 4. októbra 2016

Predložené gestorskému výboru: ECON


13. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmena názvov

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 29. septembra 2016)

výbor AGRI
- nový názov iniciatívnej správy (2016/2078(INI)): "Zodpovedné vlastníctvo a starostlivosť o koňovité"

výbor FEMM
- nový názov iniciatívnej správy (2016/2060(INI)): "Práva žien v štátoch Východného partnerstva"

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 29. septembra 2016)

výbor AFET

- Riešenie porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy (2016/2239(INI))

- Súkromné bezpečnostné spoločnosti (2016/2238(INI))

výbor CONT

- Kontrola výdavkov a monitorovanie nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí (2016/2242(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, BUDG)

výbory AFET, CULT

- Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
(stanovisko: DEVE)

výbor DEVE

- Zlepšenie udržateľnosti dlhovej služby rozvojových krajín (2016/2241(INI))

výbor ECON

- Banková únia – výročná správa za rok 2016 (2016/2247(INI))

- Finančné technológie: vplyv technológie na budúcnosť finančného sektora (2016/2243(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, IMCO)

výbor FEMM

- Rovnosť medzi ženami a mužmi v Európskej únii v rokoch 2014/2015 (2016/2249(INI))

výbor IMCO

- Výročná správa o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2017 (2016/2248(INI))

- Fungovanie franchisingu v sektore maloobchodu (2016/2244(INI))
(stanovisko: EMPL, ECON)

výbor JURI

- Uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd (smernica o environmentálnej zodpovednosti) (2016/2251(INI))
(stanovisko: ENVI)

- Štatút sociálnych a solidárnych podnikov (2016/2237(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor REGI

- Podpora súdržnosti a rozvoja v najodľahlejších regiónoch EÚ: vykonávanie článku 349 ZFEÚ (2016/2250(INI))
(stanovisko: AGRI)

- Zavádzanie nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny (2016/2245(INI))

vyšetrovací výbor EMIS (článok 198 rokovacieho poriadku)

- správa o meraní emisií v automobilovom priemysle (2016/2215(INI))

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor ENVI

- Všeobecná revízia rokovacieho poriadku Parlamentu (2016/2114(REG))
predložené gestorskému výboru: AFCO
(stanovisko: ENVI, BUDG, JURI, CONT)

výbor BUDG (článok 41 rokovacieho poriadku)

- Európsky rok kultúrneho dedičstva (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
predložené gestorskému výboru: CULT
(stanovisko: BUDG, REGI, BUDG (článok 41 rokovacieho poriadku))

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 29. septembra 2016)

výbor JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Uplatňovanie smernice 2004/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd ("DRE") (2016/2251(INI))
(stanovisko: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Štatút sociálnych a solidárnych podnikov (2016/2237(INI))
(stanovisko: EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Fungovanie franchisingu v sektore maloobchodu (2016/2244(INI))
(stanovisko: EMPL, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Zriadenie programu Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa zvyšuje zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb na obdobie rokov 2017 – 2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(stanovisko: CONT, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku))

Spoločné výbory (článok 55 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 29. septembra 2016)

- Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
výbory: ECON, LIBE (článok 55 rokovacieho poriadku)
(stanovisko: DEVE, JURI, INTA)

- Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
výbory: AFET, CULT (článok 55 rokovacieho poriadku)
(stanovisko: DEVE)


14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE, AFET, LIBE

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 466/2014/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničnej výmene kópií určitých diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupnom formáte v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

PETI, CULT, INTA

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch používania diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

PETI, CULT, INTA

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s článkom 307 zmluvy bude predseda, ak to uzná za vhodné, tento návrh konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s článkom 307 zmluvy bude predseda, ak to uzná za vhodné, tento návrh konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Estónska - EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Protokolu (2015), ktorým sa mení príloha k Dohode o obchode s civilnými lietadlami (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie na základe dohody o pridružení (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI, BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2241/2004/ES (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL, BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o podrobení novej psychoaktívnej látky metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolným opatreniam (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

2) poslancov, návrh uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia k myšlienke „vrtuľníkových peňazí“ a jej následkom pre periférne krajiny eurozóny (B8-0972/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh uznesenia o boji proti slezinovej sneti (antraxu) (B8-0980/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh uznesenia o recyklácii európskych lodí (B8-0981/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o Dome európskej histórie (B8-0984/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o homologizačných testoch emisií vozidiel a o kontrolách (B8-0986/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o rozvoji a podpore udržateľnej potravinárskej výroby (B8-0988/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o detskej práci (B8-1011/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o geografickom blokovaní (B8-1012/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o zrušení alebo zmene nariadenia (EÚ) č. 1290/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (B8-1013/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Návrh uznesenia o potrebe reformy Európskej únie (B8-1014/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o podpore fyzickej aktivity (B8-1015/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Návrh uznesenia o sankciách Európskej únie voči Rusku a ich predĺžení (B8-1016/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o politike na podporu recyklácie (B8-1017/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o zvýšenej hrozbe islamského terorizmu v Európskej únii (B8-1018/2016)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE


15. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


16. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 24. do 27. októbra 2016.


17. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 15.45 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fountoulis, Fox, Freund, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, Händel, Iotova, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia