Index 
Protokoll
PDF 265kWORD 80k
Torsdagen den 6 oktober 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Årsrapport 2014 om kontroll av unionsrättens tillämpning (debatt)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
3.1.Rwanda, fallet med Victoire Ingabire
  
3.2.Sudan
  
3.3.Thailand, särskilt fallet med Andy Hall
 4.IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9 (framlagt resolutionsförslag)
 5.Omröstning
  
5.1.Rwanda, fallet med Victoire Ingabire (omröstning)
  
5.2.Sudan (omröstning)
  
5.3.Thailand, särskilt fallet med Andy Hall (omröstning)
  
5.4.IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9 (omröstning)
  
5.5.Situationen i Syrien (omröstning)
  
5.6.FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP22) (omröstning)
  
5.7.Genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (omröstning)
  
5.8.Årsrapport 2014 om kontroll av unionsrättens tillämpning (omröstning)
  
5.9.Invändning enligt artikel 106: Utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (omröstning)
  
5.10.Invändning enligt artikel 106: Utsläppande på marknaden av genetiskt modifierat utsäde av majs för odling 1507 (omröstning)
  
5.11.Invändning enligt artikel 106: Förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (omröstning)
  
5.12.Invändning enligt artikel 106: Förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 (omröstning)
  
5.13.Invändning enligt artikel 106: Utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 11.Hållbara finanser (debatt)
 12.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Inkomna dokument
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Årsrapport 2014 om kontroll av unionsrättens tillämpning (debatt)

Betänkande om kontroll av unionsrättens tillämpning: Årsrapport 2014 [2015/2326(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Heidi Hautala redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Ramon Tremosa i Balcells (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Cecilia Wikström (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Marie-Christine Boutonnet för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák och Maria Grapini.

Talare: Věra Jourová och Heidi Hautala.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 6.10.2016.


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 3 i protokollet av den 5.10.2016.)


3.1. Rwanda, fallet med Victoire Ingabire

Resolutionsförslag B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià och Ángela Vallina redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, och Louis Michel för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Rosa Estaràs Ferragut.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.1 i protokollet av den 6.10.2016.


3.2. Sudan

Resolutionsförslag B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao redogjorde för resolutionsförslag B8-1062/2016.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat och Pavel Telička redogjorde för resolutionsförslagen B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 och B8-1080/2016.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Krzysztof Hetman, Monica Macovei och Urmas Paet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo och Stanislav Polčák.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 6.10.2016.


3.3. Thailand, särskilt fallet med Andy Hall

Resolutionsförslag B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala och Charles Tannock redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Eduard Kukan för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák och Liisa Jaakonsaari.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 6.10.2016.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.35, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)


4. IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9 (framlagt resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000115/2016) från Roberto Gualtieri, för utskottet ECON, till kommissionen: IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Debatten hade hållits den 4 oktober 2016 (punkt 18 i protokollet av den 4.10.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Roberto Gualtieri, för utskottet ECON, om IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-1060/2016).

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 6.10.2016.


ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Rwanda, fallet med Victoire Ingabire (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 och B8-1075/2016 (2016/2910(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1061/2016

(ersätter B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 och B8-1075/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés och Elmar Brok, för PPE-gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Miroslav Poche och Daciana Octavia Sârbu, för S&D-gruppen;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki och Notis Marias, för ECR-gruppen

—   Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Kostadinka Kuneva, för GUE/NGL-gruppen;

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0378)


5.2. Sudan (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 och B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1062/2016

(ersätter B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 och B8-1080/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés och Elmar Brok, för PPE-gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho och Miriam Dalli, för S&D-gruppen;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki och Notis Marias, för ECR-gruppen;

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa och Barbara Spinelli, för GUE/NGL-gruppen;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen;

—   Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Inlägg:

Pavel Svoboda lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 6. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.

Antogs (P8_TA(2016)0379)


5.3. Thailand, särskilt fallet med Andy Hall (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 och B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1068/2016

(ersätter B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 och B8-1082/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman och László Tőkés, för PPE-gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho och Brando Benifei, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner och Monica Macovei, för ECR-gruppen;

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen;

—   Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná och Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand och Maria Heubuch, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0380)


5.4. IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9 (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000115/2016) från Roberto Gualtieri, för utskottet ECON, till kommissionen: IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Debatten hade ägt rum den 4 oktober 2016 (punkt 18 i protokollet av den 4.10.2016).

Resolutionsförslaget hade tillkännagivits den 6 oktober 2016 (punkt 4 i protokollet av den 6.10.2016).

Resolutionsförslag B8-1060/2016 (2016/2898(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0381)


5.5. Situationen i Syrien (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien (2016/2894(RSP))

Resolutionsförslag B8-1089/2016 och B8-1090/2016 (2016/2894(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-1089/2016

Antogs (P8_TA(2016)0382)

(Resolutionsförslag B8-1090/2016 bortföll.)


5.6. FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP22) (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000103/2016) från Giovanni La Via, för utskottet ENVI, Peter Liese för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, och Marco Affronte för EFDD-gruppen, till rådet: FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000104/2016) från Giovanni La Via, för utskottet ENVI, Peter Liese för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, och Marco Affronte för EFDD-gruppen, till kommissionen: FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Resolutionsförslag B8-1043/2016 (2016/2814(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0383)


5.7. Genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (omröstning)

Betänkande om genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (förordning (EG) nr 1935/2004) [2015/2259(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0384)


5.8. Årsrapport 2014 om kontroll av unionsrättens tillämpning (omröstning)

Betänkande om kontroll av unionsrättens tillämpning: Årsrapport 2014 [2015/2326(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0385)


5.9. Invändning enligt artikel 106: Utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (omröstning)

Resolutionsförslag inlämnat i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen av Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen och Eleonora Evi, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (SYN-BTØ11-1) (D046173/01 - 2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG från ENVI-utskottet

Antogs (P8_TA(2016)0386)


5.10. Invändning enligt artikel 106: Utsläppande på marknaden av genetiskt modifierat utsäde av majs för odling 1507 (omröstning)

Resolutionsförslag inlämnat i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen av Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen och Eleonora Evi, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00 - 2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG från ENVI-utskottet

Antogs (P8_TA(2016)0387)


5.11. Invändning enligt artikel 106: Förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (omröstning)

Resolutionsförslag inlämnat i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen av Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen och Eleonora Evi, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00 - 2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG från ENVI-utskottet

Antogs (P8_TA(2016)0388)


5.12. Invändning enligt artikel 106: Förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 (omröstning)

Resolutionsförslag inlämnat i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen av Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen och Eleonora Evi, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D046169/00 - 2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG från ENVI-utskottet

Antogs (P8_TA(2016)0389)


5.13. Invändning enligt artikel 106: Utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (omröstning)

Resolutionsförslag inlämnat i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen av Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen och Eleonora Evi, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D046168/00 - 2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG från ENVI-utskottet

Antogs (P8_TA(2016)0390)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9 - (2016/2898(RSP)) - B8-0721/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Seán Kelly

Situationen i Syrien - (2016/2894(RSP)) - B8-1089/2016
Krisztina Morvai, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Seán Kelly

FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP22) - (2016/2814(RSP)) - B8-1043/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Evi, Michał Marusik, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Betänkande Christel Schaldemose - A8-0237/2016
Krisztina Morvai

Betänkande Heidi Hautala - A8-0262/2016
Krisztina Morvai, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Monica Macovei


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.55 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


9. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av Verts/ALE-gruppen godkände parlamentet följande utnämning:

CONT-utskottet: Indrek Tarand i stället för Igor Šoltes.


10. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1342/2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD) - 12387/2016 - COM(2016)0647)

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att anta sin ståndpunkt började således löpa nästföljande dag, den 7 oktober 2016.


11. Hållbara finanser (debatt)

Uttalande av kommissionen: Hållbara finanser (2016/2896(RSP))

Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Theodor Dumitru Stolojan för PPE-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš, Seán Kelly och Jasenko Selimovic.

Talare: Jyrki Katainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerad akt hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska tillsynsstandarder för riskreduceringstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart (C(2016)06329 - 2016/2930(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 4 oktober 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


13. Beslut om vissa dokument

Ändrade titlar

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 29 september 2016)

AGRI-utskottet
- Ny titel på initiativbetänkande (2016/2078(INI)): "Ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur"

FEMM-utskottet
- Ny titel på initiativbetänkande (2016/2060(INI)): "Kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet"

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 29 september 2016)

AFET-utskottet

- Bekämpande av människorättskränkningar mot bakgrund av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, däribland folkmord (2016/2239(INI))

- Privata säkerhetsföretag (2016/2238(INI))

CONT-utskottet

- Kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet (2016/2242(INI))
(rådgivande utskott: CULT, EMPL, BUDG)

AFET-utskottet, CULT-utskottet

- Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

DEVE-utskottet

- Förbättra utvecklingsländernas skuldhållbarhet (2016/2241(INI))

ECON-utskottet

- Bankunionen – årsrapport 2016 (2016/2247(INI))

- Finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid (2016/2243(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ITRE, IMCO)

FEMM-utskottet

- Jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2014–2015 (2016/2249(INI))

IMCO-utskottet

- Årsrapport om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2017 (2016/2248(INI))

- Franchising inom detaljhandeln (2016/2244(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ECON)

JURI-utskottet

- Tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (2016/2251(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

- Stadga för sociala och solidariska företag (2016/2237(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

REGI-utskottet

- Främjande av sammanhållning och utveckling i EU:s yttersta randområden: tillämpning av artikel 349 i EUF-fördraget (2016/2250(INI))
(rådgivande utskott: AGRI)

- Regioners användning av sammanhållningspolitiska instrument för att hantera demografiska förändringar (2016/2245(INI))

Undersökningskommittén EMIS (artikel 198 i arbetsordningen)

- Rapport om undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin (2016/2215(INI))

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

ENVI-utskottet

- Allmän översyn av parlamentets arbetsordning (2016/2114(REG))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
(rådgivande utskott: ENVI, BUDG, JURI, CONT)

BUDG-utskottet (artikel 41 i arbetsordningen)

- Ett Europaår för kulturarv (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT
(rådgivande utskott: BUDG, REGI, BUDG (artikel 41 i arbetsordningen))

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 29 september 2016)

JURI-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (2016/2251(INI))
(rådgivande utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen))

- Stadga för sociala och solidariska företag (2016/2237(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 54 i arbetsordningen))

IMCO-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Franchising inom detaljhandeln (2016/2244(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ECON (artikel 54 i arbetsordningen))

- Inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet för att stärka delaktigheten för konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av unionens politik på området finansiella tjänster för perioden 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(rådgivande utskott: CONT, ECON (artikel 54 i arbetsordningen))

Förfarande med gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 29 september 2016)

- Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
ECON-utskottet, LIBE-utskottet (artikel 55 i arbetsordningen)
(rådgivande utskott: DEVE, JURI, INTA)

- Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
AFET-utskottet, CULT-utskottet (artikel 55 i arbetsordningen)
(rådgivande utskott: DEVE)


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

DEVE, AFET, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU av den 16 april 2014 om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

PETI, CULT, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

PETI, CULT, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i fördraget, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i fördraget, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för Estlands ansökan EGF/2016/003 EE/petroleum och kemikalier (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet (2015) om ändring av bilagan till överenskommelsen om handel med civila flygplan (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som finns tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

EMPL, BUDG

- Förslag till rådets beslut om att underställa det nya psykoaktiva ämnet metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoat (MDMB-CHMICA) kontrollåtgärder (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

ENVI

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om idén med ”helikopterpengar” och dess konsekvenser för länder i euroområdets periferi (B8-0972/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde och Steeve Briois. Förslag till resolution om bekämpning av mjältbrand (B8-0980/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Dominique Bilde och Steeve Briois. Förslag till resolution om återvinning av europeiska fartyg (B8-0981/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om Europeiska historiens hus (B8-0984/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om typgodkännandetest för fordonsutsläpp och kontroller (B8-0986/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om utveckling och främjande av en hållbar livsmedelsproduktion (B8-0988/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om barnarbete (B8-1011/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

EMPL

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om geoblockering (B8-1012/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om upphävande eller ändring av förordning (EU) nr 1290/2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (B8-1013/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Förslag till resolution om Europeiska unionens behov av reform (B8-1014/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om främjande av fysisk aktivitet (B8-1015/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Förslag till resolution om EU:s sanktioner mot Ryssland och förlängningen av dem (B8-1016/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om en återvinningsfrämjande politik (B8-1017/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om det ökade islamistiska terrorhotet i EU (B8-1018/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE


15. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


16. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 2427 oktober 2016.


17. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 15.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fountoulis, Fox, Freund, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, Händel, Iotova, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy