Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 24 octombrie 2016 - Strasbourg

9. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri, 26 octombrie 2016, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare (00033/2016/LEX - C8-0430/2016 - 2013/0409(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui document european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală și de abrogare a Recomandării Consiliului din 30 noiembrie 1994 (00030/2016/LEX - C8-0429/2016 - 2015/0306(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică și de abrogare a Directivei 2008/92/CE (00028/2016/LEX - C8-0428/2016 - 2015/0239(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului (00040/2016/LEX - C8-0417/2016 - 2013/0141(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 91/2003 privind statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele (00043/2016/LEX - C8-0415/2016 - 2013/0297(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1365/2006 privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare în ceea ce privește atribuirea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri (00042/2016/LEX - C8-0414/2016 - 2013/0226(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (00038/2016/LEX - C8-0413/2016 - 2012/0340(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) (00025/2016/LEX - C8-0412/2016 - 2016/0064(COD)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate