Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 24. októbra 2016 - Štrasburg

9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 26. októbra 2016 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači (00033/2016/LEX - C8-0430/2016 - 2013/0409(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zavedení európskeho cestovného dokladu pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín a zrušení odporúčania Rady z 30. novembra 1994 (00030/2016/LEX - C8-0429/2016 - 2015/0306(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike cien zemného plynu a elektriny a o zrušení smernice 2008/92/ES (00028/2016/LEX - C8-0428/2016 - 2015/0239(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (00040/2016/LEX - C8-0417/2016 - 2013/0141(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 91/2003 o štatistike železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, osobách a nehodách (00043/2016/LEX - C8-0415/2016 - 2013/0297(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1365/2006 o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (00042/2016/LEX - C8-0414/2016 - 2013/0226(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (00038/2016/LEX - C8-0413/2016 - 2012/0340(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o sekretariát dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (00025/2016/LEX - C8-0412/2016 - 2016/0064(COD)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia