Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 24. oktober 2016 - Strasbourg

9. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 26. oktobra 2016, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o brezplačni pravni pomoči za osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje (00033/2016/LEX - C8-0430/2016 - 2013/0409(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropske potne listine za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav in razveljavitvi Priporočila Sveta z dne 30. novembra 1994 (00030/2016/LEX - C8-0429/2016 - 2015/0306(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki cen zemeljskega plina in električne energije in o razveljavitvi Direktive 2008/92/ES (00028/2016/LEX - C8-0428/2016 - 2015/0239(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (00040/2016/LEX - C8-0417/2016 - 2013/0141(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 91/2003 o statistiki železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah (00043/2016/LEX - C8-0415/2016 - 2013/0297(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1365/2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejetje nekaterih ukrepov (00042/2016/LEX - C8-0414/2016 - 2013/0226(COD));

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (00038/2016/LEX - C8-0413/2016 - 2012/0340(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 glede sekretariata nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) (00025/2016/LEX - C8-0412/2016 - 2016/0064(COD)).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov