Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 24 октомври 2016 г. - Страсбург

11. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000105/2016), зададен от Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Николай Бареков, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Съвета: Трансмастни киселини (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016);

- (O-000106/2016), зададен от Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Николай Бареков, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Комисията: Трансмастни киселини (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016);

- (O-000107/2016), зададен от Silvia Costa, от името на комисията CULT, към Комисията: Европейска доброволческа служба (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016));

- (O-000126/2016), зададен от Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar и Julie Ward, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Филиз Хюсменова, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea и Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Monika Hohlmeier и Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao и Laura Ferrara, към Комисията: Политики и действия на ЕС за закрила на децата в контекста на миграцията (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016).

Правна информация - Политика за поверителност