Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

11. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000105/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini και Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Trans-λιπαρά (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)·

- (O-000106/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini και Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Trans-λιπαρά (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)·

- (O-000107/2016) που κατέθεσε η Silvia Costa, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)·

- (O-000126/2016) που κατέθεσαν οι Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea και Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Monika Hohlmeier και Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao και Laura Ferrara, προς την Επιτροπή: Πολιτικές και δράσεις της ΕΕ για την προστασία των παιδιών στο πλαίσιο της μετανάστευσης (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου