Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 24. oktoober 2016 - Strasbourg

11. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

- (O-000105/2016), mille esitas(id) Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D'Ornano, ENVI komisjoni nimel nõukogule: Transrasvad (transrasvhapped) (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016);

- (O-000106/2016), mille esitas(id) Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D'Ornano, ENVI komisjoni nimel komisjonile: Transrasvad (transrasvhapped) (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016);

- (O-000107/2016), mille esitas(id) Silvia Costa, CULT komisjoni nimel komisjonile: Euroopa vabatahtlik teenistus (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016));

- (O-000126/2016), mille esitas(id) Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea ja Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Monika Hohlmeier ja Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao ja Laura Ferrara komisjonile: ELi poliitika ja meetmed laste kaitsmiseks rände käigus (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika