Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 24. októbra 2016 - Štrasburg

11. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

– (O-000105/2016), ktorú položili Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D'Ornano, v mene výboru ENVI, pre Radu: Transmastné kyseliny (trans fatty acids TFA) (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016);

– (O-000106/2016), ktorú položili Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D'Ornano, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Transmastné kyseliny (trans fatty acids TFA) (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016);

– (O-000107/2016), ktorú položila Silvia Costa, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Európska dobrovoľnícka služba (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016);

– (O-000126/2016), ktorú položili Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar a Julie Ward v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea a Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Monika Hohlmeier a Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao a Laura Ferrara, pre Komisiu: Politiky a opatrenia EÚ na ochranu detí v súvislosti s migráciou (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia