Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

12. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (αναδιατύπωση) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με το άρθρο 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή Περιφερειών επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

CULT, IMCO, JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού)

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με το άρθρο 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή Περιφερειών επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης για τη σύναψη της ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Γκάνας, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

DEVE

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Ασφάλεια των θεσμικών οργάνων (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Σολομώντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις

- Έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μετανάστευση σε τρίτες χώρες (2015/2316(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377[49] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

- Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (COM(2015)0377[03] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Ουκρανία) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

- Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377[43] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

- Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377[46] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 19/2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 20/2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

- Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: András Gyürk (A8-0278/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Bodil Valero (A8-0281/2016)

- Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της διασύνδεσης και της προσβασιμότητας των υποδομών μεταφορών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (2015/2347(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

- Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (2015/2254(INL)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

- Έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα της επιτροπής CRIM (2015/2110(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

- Έκθεση σχετικά με το πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο (2015/2226(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

- Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία (2015/2274(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Richard Howitt (A8-0286/2016)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητές: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Δανία (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0288/2016)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στη Δανία (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0289/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: Ασφάλεια των θεσμικών οργάνων (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητές: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Jane Collins (2016/2087(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen (2016/2108(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

- Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016 (2016/2101(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Alfred Sant (A8-0309/2016)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Mario Borghezio (2016/2028(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ του Συμβουλίου (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - επιτροπή AGRI - Εισηγήτρια: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006 για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έκδοση ορισμένων μέτρων (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 91/2003 για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτες και ατυχήματα (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Michael Cramer (A8-0300/2016)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου