Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 24. oktoober 2016 - Strasbourg

12. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
Aluslepingu artikli 307 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

CULT, IMCO, JURI (kodukorra artikkel 104)

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
Aluslepingu artikli 307 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2016. aastal (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise vahepealse majanduspartnerluslepingu sõlmimise kohta (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- 2016. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 3: institutsioonide turvalisus (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Saalomoni Saarte vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

2) parlamendikomisjonid

2.1) raportid

- Raport inimõiguste ja rände kohta kolmandates riikides (2015/2316(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Teine raport ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2015)0377[[49]] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

- Teine raport Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (COM(2015)0377[[03]] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Ukraina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

- Teine raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2015)0377[[43]] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

- Teine raport ühisettevõtte ARTEMIS 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (COM(2015)0377[[46]] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 19/2013, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism, ja muudetakse määrust (EL) nr 20/2013, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

- Raport veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia kohta (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: András Gyürk (A8-0278/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise diplomaatilise passi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Bodil Valero (A8-0281/2016)

- Raport Kesk- ja Ida-Euroopa transporditaristu ühenduste ja juurdepääsetavuse parandamise kohta (2015/2347(INI)) - TRAN komisjon - Raportöör: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

- Raport soovitustega komisjonile ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta (2015/2254(INL)) - LIBE komisjon - Raportöör: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

- Raport korruptsioonivastase võitluse ning CRIM-erikomisjoni resolutsiooni järelmeetmete kohta (2015/2110(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

- Raport teemal „Kuidas saab ühise põllumajanduspoliitikaga aidata kaasa töökohtade loomisele maapiirkondades?“ (2015/2226(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

- Raport ELi strateegia kohta Iraani suhtes pärast tuumakokkuleppe saavutamist (2015/2274(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Richard Howitt (A8-0286/2016)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti kohta (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöörid: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A8-0288/2016)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A8-0289/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - REGI komisjon - Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2016 kohta – Institutsioonide turvalisus (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöörid: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

- Raport Jane Collinsi eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta (2016/2087(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

- Raport Jean-Marie Le Peni parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2016/2108(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide rakendamise kohta (2016/2101(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Alfred Sant (A8-0309/2016)

- Raport Mario Borghezio eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta (2016/2028(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavuse kohta (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

- ***II Soovituse projekt teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1365/2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 91/2003 raudteeveo statistika kohta seoses selliste andmete kogumisega, mis käsitlevad kaupu, reisijaid ja õnnetusi (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Michael Cramer (A8-0300/2016)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika