Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 24. lokakuuta 2016 - Strasbourg

12. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan määräysten mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

CULT, IMCO, JURI (työjärjestyksen 104 artikla)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan määräysten mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Ghanan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

DEVE

- Lisätalousarvioesitys nro 3 varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Toimielinten turvallisuus (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Salomonsaarten välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä unionin puolesta (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt:

- Mietintö ihmisoikeuksista ja muuttoliikkeestä kolmansissa maissa (2015/2316(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (COM(2015)0377[49] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

- Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (COM(2015)0377[03] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Ukraina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

- Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (COM(2015)0377[43] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

- Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (COM(2015)0377[46] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EU) N:o 19/2013 ja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EU) N:o 20/2013 muuttamisesta (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

- Mietintö nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskevasta EU:n strategiasta (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: András Gyürk (A8-0278/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välisen diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Bodil Valero (A8-0281/2016)

- Mietintö Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saavutettavuuden parantamisesta (2015/2347(INI)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

- Mietintö suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta (2015/2254(INL)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

- Mietintö korruption torjunnasta ja jatkotoimenpiteistä CRIM-erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta (2015/2110(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

- Mietintö aiheesta ”Miten YMP voi edistää työpaikkojen luomista maaseutualueilla?” (2015/2226(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

- Mietintö EU:n Iranin-strategiasta ydinsopimuksen jälkeen (2015/2274(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Richard Howitt (A8-0286/2016)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijät: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskan kanssa (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Claude Moraes (A8-0288/2016)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskan kanssa (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Claude Moraes (A8-0289/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta eräiden rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2016 varainhoitovuodeksi 2016: toimielinten turvallisuus (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijät: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

- Mietintö Jane Collinsin erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2016/2087(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

- Mietintö Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2016/2108(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

- Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2016 painopisteiden täytäntöönpano (2016/2101(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Alfred Sant (A8-0309/2016)

- Mietintö Mario Borghezion erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2016/2028(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1365/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rautatieliikenteen tilastoista asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttamisesta tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Michael Cramer (A8-0300/2016)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö