Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. október 24., Hétfő - Strasbourg

12. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

CULT, IMCO, JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

- Javaslat az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Javaslat a rendkívüli tartalék 2016. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

DEVE

- 3. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: Az uniós intézmények biztonsága (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az Európai Unió és a Salamon-szigetek közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- Jelentés a harmadik országokban az emberi jogok és a migráció helyzetéről (2015/2316(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Második jelentés az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2015)0377[49] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

- Második jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács (COM(2015)0377[03] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

- ***I Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslatról (Ukrajna) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

- Második jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2015)0377[43] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

- Második jelentés az ARTEMIS közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2015)0377[46] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

- ***I Jelentés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 19/2013/EU rendelet, valamint az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 20/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

- Jelentés a cseppfolyósított földgázra és a földgáztárolásra vonatkozó uniós stratégiáról (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Gyürk András (A8-0278/2016)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti, a diplomata-útlevéllel rendelkező személyek rövid távú tartózkodására jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Bodil Valero (A8-0281/2016)

- Jelentés a közép- és kelet-európai közlekedési infrastruktúra összekapcsolódásának és hozzáférhetőségének fejlesztéséről (2015/2347(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

- Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról (2015/2254(INL)) - LIBE bizottság - Előadó: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

- Jelentés a korrupció elleni küzdelemről és a CRIM bizottság állásfoglalásának nyomon követéséről (2015/2110(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

- Jelentés a „Miként járulhat hozzá a KAP a munkahelyteremtéshez a vidéki területeken?” kérdésköréről (2015/2226(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

- Jelentés az EU Iránnal kapcsolatos stratégiájáról a nukleáris megállapodást követően (2015/2274(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Richard Howitt (A8-0286/2016)

- Jelentés az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - BUDG bizottság - Előadók: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

- * Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A8-0288/2016)

- * Jelentés a DNS-adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A8-0289/2016)

- ***I Jelentés az 1303/2013/EU rendeletnek egyes, a pénzügyi stabilitás vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

- Jelentés az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, 3/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: Az Intézmények biztonsága (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - BUDG bizottság - Előadók: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

- Jelentés a Jane Collins kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről (2016/2087(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

- Jelentés a Jean-Marie Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2016/2108(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

- Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. év prioritásainak végrehajtása (2016/2101(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Alfred Sant (A8-0309/2016)

- Jelentés a Mario Borghezio kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről (2016/2028(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a közjogi szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

- ***II Ajánlás második olvasatra a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és a tanácsi rendelet elfogadása céljából kialakított első olvasatbeli tanácsi álláspontról (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

- ***II Ajánlás második olvasatra a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

- ***II Ajánlás második olvasatra a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK rendelet árukra, utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Michael Cramer (A8-0300/2016)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat