Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. spalio 24 d. - Strasbūras

12. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (nauja redakcija) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pirmininkas, vadovaudamasis Sutarties 307 straipsniu, dėl šių paslūlymų konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

CULT, IMCO, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimo (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pirmininkas, vadovaudamasis Sutarties 307 straipsniu, dėl šių paslūlymų konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2016m. (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl tarpinio Ganos ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

DEVE

- 2016 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 3 projektas. Institucijų saugumas (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Saliamono Salų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Sąjungos vardu (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl žmogaus teisių ir migracijos trečiosiose šalyse (2015/2316(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Antrasis pranešimas dėl bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2015)0377[49] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

- Antrasis pranešimas dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (COM(2015)0377[03] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Ukraina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

- Antrasis pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2015)0377[[43]] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

- Antrasis pranešimas dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2015)0377[46] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 19/2013, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė, ir Reglamentas (ES) Nr. 20/2013, kuriuo įgyvendinama Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - INTA komitetas - Pranešėja: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

- Pranešimas dėl ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategijos (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: András Gyürk (A8-0278/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Bodil Valero (A8-0281/2016)

- Pranešimas dėl transporto infrastruktūros jungčių ir prieinamumo Vidurio ir Rytų Europoje gerinimo (2015/2347(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimo (2015/2254(INL)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

- Pranešimas dėl kovos su korupcija ir tolesnių veiksmų, susijusių su CRIM komiteto rezoliucija (2015/2110(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

- Pranešimas Kaip įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) galima pagerinti darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse? (2015/2226(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

- Pranešimas dėl ES strategijos Irano atžvilgiu po susitarimo dėl branduolinės programos (2015/2274(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Richard Howitt (A8-0286/2016)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjos: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Danijoje pradžios projekto (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0288/2016)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Danijoje pradžios projekto (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0289/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 finansų valdymo nuostatos, taikytinos tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - REGI komitetas - Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projekto. Institucijų saugumas (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjos: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

- Pranešimas dėl prašymo ginti Jane Collins privilegijas ir imunitetus (2016/2087(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą (2016/2108(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

- Pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas (2016/2101(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Alfred Sant (A8-0309/2016)

- Pranešimas dėl prašymo ginti Mario Borghezio privilegijas ir imunitetus (2016/2028(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1365/2006 dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos nuostatos, susijusios su deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimu Komisijai (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos nuostatos dėl krovinių, keleivių ir eismo įvykių duomenų rinkimo (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Michael Cramer (A8-0300/2016)

Teisinė informacija - Privatumo politika