Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 24. oktobris - Strasbūra

12. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

CULT, IMCO, JURI (Reglamenta 104. pants)

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2016. gadā (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Ganu, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses (12396/2016 - C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE

- 2016. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projekts: Iestāžu drošība (12600/2016 - C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Zālamana salām par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (09785/2016 - C8-0422/2016 – 2016/0096(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- Ziņojums par cilvēktiesībām un migrāciju trešās valstīs (2015/2316(INI)) - AFET komiteja - Referente: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016).

- Otrais ziņojums par ENIAC kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2015)0377[[49]] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016).

- Otrais ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome (COM(2015)0377[[03]] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Ukraina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0274/2016).

- Otrais ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2015)0377[[43]] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016).

- Otrais ziņojums par ARTEMIS kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2015)0377[[46]] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 19/2013, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 20/2013, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - INTA komiteja - Referente: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016).

- Ziņojums par ES stratēģiju attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi un gāzes glabāšanu (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - ITRE komiteja - Referents: András Gyürk (A8-0278/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Bodil Valero (A8-0281/2016).

- Ziņojums par transporta infrastruktūras savienojumu un pieejamības uzlabošanu Centrāleiropā un Austrumeiropā (2015/2347(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par ES mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi (2015/2254(INL)) - LIBE komiteja - Referente: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016).

- Ziņojums par cīņu pret korupciju un turpmākiem pasākumiem saistībā ar Īpašās komitejas organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos (CRIM) rezolūciju (2015/2110(INI)) - LIBE komiteja - Referente: Laura Ferrara (A8-0284/2016).

- Ziņojums par veidiem, kādos KLP var uzlabot darbvietu izveidi lauku apvidos (2015/2226(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Eric Andrieu (A8-0285/2016).

- Ziņojums par ES stratēģiju attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā (2015/2274(INI)) - AFET komiteja - Referents: Richard Howitt (A8-0286/2016).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - BUDG komiteja - Referenti: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Dānija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0288/2016).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Dānija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0289/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz konkrētiem noteikumiem, kas saistīti ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - REGI komiteja - Referente: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projektu — iestāžu drošība (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - BUDG komiteja - Referenti: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Jane Collins privilēģijas un imunitāti (2016/2087(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti (2016/2108(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Evelyn Regner (A8-0301/2016).

- Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu ― 2016. gada prioritāšu īstenošana (2016/2101(INI)) - ECON komiteja - Referents: Alfred Sant (A8-0309/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Mario Borghezio privilēģijas un imunitāti (2016/2028(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Dita Charanzová (A8-0269/2016).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - AGRI komiteja - Referente: Anthea McIntyre (A8-0293/2016).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai saistībā ar konkrētu pasākumu pieņemšanu groza Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Bas Eickhout (A8-0298/2016).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Michael Cramer (A8-0300/2016).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika