Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 24 oktober 2016 - Straatsburg

12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

CULT, IMCO, JURI (artikel 104 van het Reglement)

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2016 (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ghana, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 bij de algemene begroting 2016: Beveiliging van de instellingen (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Salomonseilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- Verslag over mensenrechten en migratie in derde landen (2015/2316(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2014 (COM(2015)0377[49] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

- Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling II - Europese Raad en Raad (COM(2015)0377[03] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Oekraïne) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

- Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2014 (COM(2015)0377[43] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

- Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor het begrotingsjaar 2014 (COM(2015)0377[46] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 19/2013 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 20/2013 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

- Verslag over een EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - Commissie ITRE - Rapporteur: András Gyürk (A8-0278/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Bodil Valero (A8-0281/2016)

- Verslag over de verbetering van de aansluiting op en de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur in Centraal- en Oost-Europa (2015/2347(INI)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten (2015/2254(INL)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

- Verslag over de bestrijding van corruptie en de opvolging van de resolutie van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (CRIM) (2015/2110(INI)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

- Verslag over hoe het GLB de werkgelegenheid in landelijke gebieden kan verbeteren (2015/2226(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

- Verslag over een EU-strategie ten aanzien van Iran na de sluiting van de nucleaire overeenkomst (2015/2274(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Richard Howitt (A8-0286/2016)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - Ccommissie BUDG - Rapporteurs: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

- * Verslag over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Denemarken (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0288/2016)

- * Verslag over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Denemarken (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0289/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft een aantal bepalingen inzake financieel beheer voor bepaalde lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van financiële stabiliteit (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - Commissie REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2016 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016: veiligheid van de instellingen (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteurs: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

- Verslag over het verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Jane Collins (2016/2087(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (2016/2108(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

- Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de prioriteiten voor 2016 (2016/2101(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Alfred Sant (A8-0309/2016)

- Verslag over het verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Mario Borghezio (2016/2028(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1365/2006 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren wat betreft het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 91/2003 betreffende de statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Michael Cramer (A8-0300/2016)

Juridische mededeling - Privacybeleid