Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 24 octombrie 2016 - Strasbourg

12. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (reformare) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

CULT, IMCO, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2016 (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat economic preliminar între Ghana, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

DEVE

- Proiect de buget rectificativ nr. 3 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2016: Securitatea instituțiilor (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Insulele Solomon privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- Raport referitor la drepturile omului și migrația în țările terțe (2015/2316(INI)) - AFET - Raportoare: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2014 (COM(2015)0377[49] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - CONT - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

- Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul (COM(2015)0377[03] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Ucraina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - LIBE - Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

- Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2014 (COM(2015)0377[43] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - CONT - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

- Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2014 (COM(2015)0377[46] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - CONT - Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 19/2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 20/2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - INTA - Raportoare: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

- Raport referitor la o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - ITRE - Raportor: András Gyürk (A8-0278/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - LIBE - Raportoare: Bodil Valero (A8-0281/2016)

- Raport referitor la îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurii de transport din Europa Centrală și de Est (2015/2347(INI)) - TRAN - Raportor: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

- Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (2015/2254(INL)) - LIBE - Raportoare: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

- Raport referitor la combaterea corupției și acțiunile subsecvente rezoluției CRIM (2015/2110(INI)) - LIBE - Raportoare: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

- Raport referitor la modul în care PAC poate îmbunătăți crearea de locuri de muncă în zonele rurale (2015/2226(INI)) - AGRI - Raportor: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

- Raport referitor la strategia UE față de Iran în urma încheierii acordului nuclear (2015/2274(INI)) - AFET - Raportor: Richard Howitt (A8-0286/2016)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - BUDG - Raportoare: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Danemarca (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0288/2016)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Danemarca (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0289/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - REGI - Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016: securitatea instituțiilor (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - BUDG - Raportoare: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

- Raport privind cererea de apărare a privilegiilor și imunităților deputatei Jane Collins (2016/2087(IMM)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen (2016/2108(IMM)) - JURI - Raportoare: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

- Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2016 (2016/2101(INI)) - ECON - Raportor: Alfred Sant (A8-0309/2016)

- Raport referitor la cererea de apărare a privilegiilor și imunităților lui Mario Borghezio (2016/2028(IMM)) - JURI - Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - IMCO - Raportoare: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - AGRI - Raportoare: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1365/2006 privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - TRAN - Raportor: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 91/2003 privind statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - TRAN - Raportor: Michael Cramer (A8-0300/2016)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate