Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 24. októbra 2016 - Štrasburg

12. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronickej komunikácie (Prepracované znenie) (COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 307 zmluvy bude predseda, ak to uzná za vhodné, tento návrh konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

stanovisko:

CULT, IMCO, JURI (čl. 104 rokovacieho poriadku)

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 307 zmluvy bude predseda, ak to uzná za vhodné, tento návrh konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

stanovisko:

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2016 (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh rozhodnutia o uzavretí dočasnej Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (12396/2016 – C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

stanovisko:

DEVE

– Návrh opravného rozpočtu č. 3 k všeobecnému rozpočtu na rok 2016: Bezpečnosť inštitúcií (12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Šalamúnovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (09785/2016 – C8-0422/2016 – 2016/0096(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

AFET

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

– Správa o ľudských právach a migrácii v tretích krajinách (2015/2316(INI)) – výbor AFET – Spravodajkyňa: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

– Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377[[49]] – C8-0247/2015 – 2015/2202(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

– Druhá správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada (COM(2015)0377[[03]] – C8-0201/2015 – 2015/2156(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina) (COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

– Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377[[43]] – C8-0241/2015 – 2015/2196(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

– Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377[[46]] – C8-0244/2015 – 2015/2199(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 19/2013, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 20/2013, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD)) – výbor INTA – Spravodajkyňa: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

– Správa o stratégii EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu (COM(2016)00492016/2059(INI)) – výbor ITRE – Spravodajca: András Gyürk (A8-0278/2016)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Dohody medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov (15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Bodil Valero (A8-0281/2016)

– Správa o zlepšení prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe (2015/2347(INI)) – výbor TRAN – Spravodajca: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

– Správa s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (2015/2254(INL)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

– Správa o boji proti korupcii a nadviazaní na uznesenie výboru CRIM (2015/2110(INI)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

– Správa o otázke, ako môže SPP zlepšiť tvorbu pracovných miest vo vidieckych oblastiach (2015/2226(INI)) – výbor AGRI – Spravodajca: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

– Správa o stratégii EÚ voči Iránu po jadrovej dohode (2015/2274(INI)) – výbor AFET – Spravodajca: Richard Howitt (A8-0286/2016)

– Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017 (11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajkyne: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

– * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov s Dánskom (11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS)) – výbor LIBE – Spravodajca: Claude Moraes (A8-0288/2016)

– * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA s Dánskom (11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)) – výbor LIBE – Spravodajca: Claude Moraes (A8-0289/2016)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia v prípade niektorých členských štátov, ktoré majú alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou (COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD)) – výbor REGI – Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

– Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2016 na rozpočtový rok 2016: Bezpečnosť inštitúcií (12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajkyne: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

– Správa o žiadosti o ochranu výsad a imunít Jane Collinsovej (2016/2087(IMM)) – výbor JURI – Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

– Správa o žiadosti o zbavenie imunity Jeana-Marieho Le Pena (2016/2108(IMM)) – výbor JURI – Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

– Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2016 (2016/2101(INI)) – výbor ECON – Spravodajca: Alfred Sant (A8-0309/2016)

– Správa o žiadosti o ochranu výsad a imunít Maria Borghezia (2016/2028(IMM)) – výbor JURI – Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) odporúčania do druhého čítania

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD)) – výbor IMCO – Spravodajkyňa: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD)) – výbor AGRI – Spravodajkyňa: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1365/2006 o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)) – výbor TRAN – Spravodajca: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

– ***II Návrh odporúčania do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 91/2003 o štatistike železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, osobách a nehodách (10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)) – výbor TRAN – Spravodajca: Michael Cramer (A8-0300/2016).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia