Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 24. oktober 2016 - Strasbourg

12. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (Prenovitev) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu s členom 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

CULT, IMCO, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu s členom 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2016 (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi vmesnega Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

DEVE

- Predlog spremembe proračuna št. 3 k splošnemu proračunu za leto 2016: varnost institucij (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Salomonovimi otoki o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Unije (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

2) od odborov

2.1) poročila

- Poročilo o človekovih pravicah in migracijah v tretjih državah (2015/2316(INI)) - Odbor AFET - Poročevalka: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2014 (COM(2015)0377[49] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

- Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek II – Evropski svet in Svet (COM(2015)0377[03] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Ukrajina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

- Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014 (COM(2015)0377[43] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

- Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2014 (COM(2015)0377[46] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 19/2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani in o spremembi Uredbe (EU) št. 20/2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - Odbor INTA - Poročevalka: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

- Poročilo o strategiji EU za utekočinjeni zemeljski plin in skladiščenje plina (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: András Gyürk (A8-0278/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov v imenu Evropske unije (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Bodil Valero (A8-0281/2016)

- Poročilo o boljši povezanosti in dostopnosti prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi (2015/2347(INI)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

- Poročilo s priporočili Komisiji o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice (2015/2254(INL)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

- Poročilo o boju proti korupciji in nadaljnjih korakih na podlagi resolucije odbora CRIM (2015/2110(INI)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

- Poročilo Kako je mogoče s skupno kmetijsko politiko povečati ustvarjanje delovnih mest na podeželju (2015/2226(INI)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

- Poročilo o strategiji EU do Irana po jedrskem sporazumu (2015/2274(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Richard Howitt (A8-0286/2016)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017 (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalke: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Danskem (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A8-0288/2016)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Danskem (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A8-0289/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - Odbor REGI - Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2016 za proračunsko leto 2016: varnost institucij (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalke: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

- Poročilo o zahtevi za zaščito privilegijev in imunitete Jane Collins (2016/2087(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu (2016/2108(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

- Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2016 (2016/2101(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Alfred Sant (A8-0309/2016)

- Poročilo o zahtevi za zaščito privilegijev in imunitete Maria Borghezia (2016/2028(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalka: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1365/2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejetje nekaterih ukrepov (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 91/2003 z dne 16. decembra 2002 o statistiki železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Michael Cramer (A8-0300/2016)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov