Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

13. Διάταξη των εργασιών
Πλήρη Πρακτικά

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Οκτωβρίου II 2016 (PE 593.008/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Αίτημα της ομάδας S&D να αντιστραφεί η σειρά των συζητήσεων σχετικά με το "Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016" (σημείο 85 του PDOJ) και σχετικά με την "Εσωτερική ασφάλεια στην ΕΕ - η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των εγκριθέντων μέτρων ασφαλείας και οι μελλοντικές προκλήσεις" (σημείο 90 του PDOJ).

Παρεμβαίνει ο Marco Valli κατά του αιτήματος.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Παρεμβαίνει ο Bruno Gollnisch σχετικά με τις εκθέσεις περί ασυλίας που έχουν εγγραφεί στην ώρα των ψηφοφοριών της Τρίτης. Ο Πρόεδρος εξηγεί τη διαδικασία.

Τετάρτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Πέμπτη

Αίτημα της ομάδας Verts/ALE να εγγραφεί η συζήτηση σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής που αφορά την "Αλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας" (σημείο 88 του PDOJ) ως δεύτερη συζήτηση της ημέρας.

Παρεμβαίνουν ο Philippe Lamberts υπέρ του αιτήματος και η Anne Sander κατά του αιτήματος.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου