Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0432(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0239/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0239/2016

Συζήτηση :

PV 24/10/2016 - 14
CRE 24/10/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2016 - 5.10
CRE 25/10/2016 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 05/07/2017 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0400
P8_TA(2017)0300

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

14. Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

Η Kaja Kallas παρουσιάζει την έκθεσή της.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Franck Proust (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Virginie Rozière, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Daniel Dalton, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Roberta Metsola, Evelyne Gebhardt, Margot Parker, Ildikó Gáll-Pelcz, Nicola Danti, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Jarosław Wałęsa και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Ελευθέριος Συναδινός.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Kaja Kallas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου