Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2274(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0286/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0286/2016

Συζήτηση :

PV 24/10/2016 - 15
CRE 24/10/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2016 - 7.2
CRE 25/10/2016 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0402

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

15. Στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία (συζήτηση)
CRE

Έκθεση της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία [2015/2274(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Richard Howitt (A8-0286/2016)

Ο Richard Howitt παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marietje Schaake (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Gérard Deprez, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Janusz Korwin-Mikke, Janusz Lewandowski, Damiano Zoffoli, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Merja Kyllönen, Barbara Kappel, Zoltán Balczó, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Bas Belder, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Couso Permuy, Udo Voigt, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati και Frédérique Ries.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld και Urmas Paet.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Richard Howitt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου