Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 24 октомври 2016 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Съобщение на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Искане за снемане на имунитет
 6.Състав на политическите групи
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 10.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 12.Внесени документи
 13.Ред на работа
 14.Законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания ***I (разискване)
 15.Стратегия на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение (разискване)
 16.Борба срещу корупцията и действия, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (кратко представяне)
 17.Правата на човека и миграцията в трети държави (кратко представяне)
 18.Корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави (кратко представяне)
 19.Стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение (кратко представяне)
 20.Как да се стандартизира контролът върху риболова в Европа? (кратко представяне)
 21.Подобряване на свързаността и достъпността на транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа (кратко представяне)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (163 kb) Присъствен списък (58 kb) 
 
Протокол (80 kb) Присъствен списък (11 kb) 
 
Протокол (254 kb) Присъствен списък (69 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност