Показалец 
Протокол
PDF 254kWORD 80k
Понеделник, 24 октомври 2016 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Съобщение на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Искане за снемане на имунитет
 6.Състав на политическите групи
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 10.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 12.Внесени документи
 13.Ред на работа
 14.Законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания ***I (разискване)
 15.Стратегия на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение (разискване)
 16.Борба срещу корупцията и действия, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (кратко представяне)
 17.Правата на човека и миграцията в трети държави (кратко представяне)
 18.Корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави (кратко представяне)
 19.Стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение (кратко представяне)
 20.Как да се стандартизира контролът върху риболова в Европа? (кратко представяне)
 21.Подобряване на свързаността и достъпността на транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа (кратко представяне)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.05 ч.


2. Съобщение на председателството

Председателят посочи инцидента, който настъпи в четвъртък, 6 октомври 2016 г., в помещенията на Парламента с участието на Steeven Woolfe и член на неговата политическа група. Председателят припомни разпоредбите на член 11, параграф 2 от Правилника за дейността и съобщи, че Консултативният комитет относно поведението на членовете на ЕП е бил сезиран по въпроса и че Парламентът ще бъде информиран за резултатите от неговите разисквания.


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Krišjānis Kariņš уведоми, че е искал да се въздържи по време на гласуването на 15 септември 2016 г. по доклада на Laura Agea относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки (A8-0247/2016) (точка 11.8 от протокола от 15.09.2016 г.).


4. Състав на Парламента

Испанските компетентни органи уведомяват за назначаването на Florent Marcellesi като член на Европейския парламент на мястото на Jordi Sebastià, считано от 11 октомври 2016 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Florent Marcellesi заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

°
° ° °

Andrej Plenković и Davor Ivo Stier уведомиха писмено за своите оставки от длъжността член на Европейския парламент, считано от 14 октомври 2016 г.

Съгласно член 4, параграф 1 от Правилника за дейността Парламентът определя местата им за свободни, считано от тази дата, и уведомява съответния национален орган.

Matthias Groote и Richard Howitt също уведомиха писмено за своите оставки от длъжността член на Европейския парламент, считано съответно от 1 и 2 ноември 2016 г.

Съгласно член 4, параграфи 1 и 3 от Правилника за дейността Парламентът определя местата им за свободни, считано от тази дата, и уведомява съответния национален орган.


5. Искане за снемане на имунитет

Португалските компетенти органи са представили искане за снемане на имунитета на António Marinho e Pinto във връзка с наказателно производство, образувано срещу него от Областната прокуратура на западен Лисабон.

Френските компетенти органи са представили искане за снемане на имунитета на Marine Le Pen във връзка с образувано досъдебно производство пред Окръжния съд в Нантер.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


6. Състав на политическите групи

Steven Woolfe вече не се явява член на групата EFDD и заема мястото си сред независимите членове, считано от 24 октомври 2016 г.


7. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE, S&D, Verts/ALE и EFDD следните искания за назначения:

комисия AFET: Dubravka Šuica

комисия ENVI: Paul Brannen на мястото на Tibor Szanyi

комисия AGRI: Tibor Szanyi на мястото на Paul Brannen, Florent Marcellesi

комисия FEMM: Florent Marcellesi

Делегация за връзки с държавите от Магреба и Съюза на арабския Магреб: Florent Marcellesi

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Florent Marcellesi

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС - Албания: Igor Šoltes на мястото на Sven Giegold

комисия DEVE: Raymond Finch на мястото на Nathan Gill

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


8. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

- Делегиран регламент на Комисията от 4 октомври 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции по отношение на регулаторните технически стандарти за техники за намаляване на риска за договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))(B8-1124/2016)

Ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента не възразят срещу препоръката, предложената препоръка се счита за приета. В противен случай тя се подлага на гласуване.

Препоръката е на разположение на сайта Europarl по време на настоящата месечна сесия.


9. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 26 октомври 2016 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест (00033/2016/LEX - C8-0430/2016 - 2013/0409(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за утвърждаване на европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и за отмяна на Препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 г. (00030/2016/LEX - C8-0429/2016 - 2015/0306(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията и за отмяна на Директива 2008/92/ЕО (00028/2016/LEX - C8-0428/2016 - 2015/0239(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета (00040/2016/LEX - C8-0417/2016 - 2013/0141(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 относно статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията (00043/2016/LEX - C8-0415/2016 - 2013/0297(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1365/2006 относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки (00042/2016/LEX - C8-0414/2016 - 2013/0226(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (00038/2016/LEX - C8-0413/2016 - 2012/0340(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на секретариата на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (00025/2016/LEX - C8-0412/2016 - 2016/0064(COD)).


10. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на първата и втората сесия през април, първата и втората сесия през май и първата и втората сесия през юни, е на разположение на сайта Séance en direct.


11. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000105/2016), зададен от Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Николай Бареков, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Съвета: Трансмастни киселини (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016);

- (O-000106/2016), зададен от Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Николай Бареков, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Комисията: Трансмастни киселини (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016);

- (O-000107/2016), зададен от Silvia Costa, от името на комисията CULT, към Комисията: Европейска доброволческа служба (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016));

- (O-000126/2016), зададен от Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar и Julie Ward, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Филиз Хюсменова, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea и Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Monika Hohlmeier и Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao и Laura Ferrara, към Комисията: Политики и действия на ЕС за закрила на децата в контекста на миграцията (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016).


12. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с разпоредбите на член 307 от Договора, председателят ще се консултира факултативно с Комитета на регионите относно това предложение

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

CULT, IMCO, JURI (член 104 от Правилника за дейносттта)

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с разпоредбите на член 307 от Договора, председателят ще се консултира факултативно с Комитета на регионите относно това предложение

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г. (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение за сключване на временно споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE

- Проект на коригиращ бюджет № 3 към общия бюджет за 2016 г.: Сигурност на институциите (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- Доклад относно правата на човека и миграцията в трети държави (2015/2316(INI)) - AFET - Докладчик: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2014 година (COM(2015)0377[[49]] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

- Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (COM(2015)0377[[03]] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - LIBE - Докладчик: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

- Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2014 година (COM(2015)0377[[43]] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

- Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година (COM(2015)0377[[46]] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 19/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, и за изменение на Регламент (ЕС) № 20/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - INTA - Докладчик: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

- Доклад относно стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - ITRE - Докладчик: András Gyürk (A8-0278/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Китайската народна република за премахването на визите за краткосрочен престой за притежателите на дипломатически паспорти (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - LIBE - Докладчик: Bodil Valero (A8-0281/2016)

- Доклад относно подобряване на връзките и достъпността на транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа (2015/2347(INI)) - TRAN - Докладчик: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

- Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (2015/2254(INL)) - LIBE - Докладчик: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

- Доклад относно борбата срещу корупцията и действия, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (2015/2110(INI)) - LIBE - Докладчик: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

- Доклад относно начина, по който ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони (2015/2226(INI)) - AGRI - Докладчик: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

- Доклад относно стратегията на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение (2015/2274(INI)) - AFET - Докладчик: Richard Howitt (A8-0286/2016)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - BUDG - Докладчици: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Дания (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0288/2016)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Дания (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0289/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - REGI - Докладчик: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2016 на Европейския съюз за финансовата 2016 година: Сигурност на институциите (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - BUDG - Докладчици: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

- Доклад относно искане за защита на привилегиите и имунитетите на Джейн Колинс (2016/2087(IMM)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Жан-Мари Льо Пен (2016/2108(IMM)) - JURI - Докладчик: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

- Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г. (2016/2101(INI)) - ECON - Докладчик: Alfred Sant (A8-0309/2016)

- Доклад относно искане за защита на привилегиите и имунитетите на Марио Боргецио (2016/2028(IMM)) - JURI - Докладчик: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - IMCO - Докладчик: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - AGRI - Докладчик: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1365/2006 относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - TRAN - Докладчик: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене във връзка с приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 относно статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - TRAN - Докладчик: Michael Cramer (A8-0300/2016)


13. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през октомври II 2016 г. (PE 593.008/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Искане на групата S&D с цел обръщане на дневния ред за разискванията относно „Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г.(точка 85 от окончателният проект на дневен ред) и относно „Вътрешната сигурност в ЕС - напредък в прилагането на приетите мерки за сигурност и предизвикателства в бъдеще(точка 90 от окончателният проект на дневен ред).

Изказа се Marco Valli против искането.

Парламентът одобрява искането.

Изказа се Bruno Gollnisch относно докладите за снемане на имунитета, вписани във времето за гласуване във вторник. Председателят обясни процедурата.

Сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Искане на групата Verts/ALE за вписване като второ разискване за деня на изявлението на Комисията относно „Преминаване от лятно на зимно часово време(точка 8 от окончателният проект на дневен ред).

Изказаха се Philippe Lamberts в подкрепа на искането и Anne Sander против искането.

Парламентът отхвърля искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


14. Законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

Kaja Kallas представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Franck Proust (докладчик по становището на комисията INTA), Andreas Schwab, от името на групата PPE, Virginie Rozière, от името на групата S&D, Daniel Dalton, от името на групата ECR, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Roberta Metsola, Evelyne Gebhardt, Margot Parker, Ildikó Gáll-Pelcz, Nicola Danti, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Jarosław Wałęsa и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Eleftherios Synadinos.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Kaja Kallas.

Разискването приключи.

Гласуване: 25 октомври 2016 г.


15. Стратегия на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение (разискване)

Доклад относно стратегията на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение [2015/2274(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Richard Howitt (A8-0286/2016)

Richard Howitt представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Marietje Schaake (докладчик по становището на комисията INTA), Elmar Brok, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Gérard Deprez, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Janusz Korwin-Mikke, Janusz Lewandowski, Damiano Zoffoli, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Merja Kyllönen, Barbara Kappel, Zoltán Balczó, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Bas Belder, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Couso Permuy, Udo Voigt, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati и Frédérique Ries.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld и Urmas Paet.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias и Julie Ward.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Richard Howitt.

Разискването приключи.

Гласуване: 25 октомври 2016 г.


16. Борба срещу корупцията и действия, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (кратко представяне)

Доклад относно борбата срещу корупцията и действията, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари [2015/2110(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

Laura Ferrara направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, Tibor Szanyi и Ana Gomes.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: 25 октомври 2016 г.


17. Правата на човека и миграцията в трети държави (кратко представяне)

Доклад относно правата на човека и миграцията в трети държави [2015/2316(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

Marie-Christine Vergiat направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala и Ignazio Corrao.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: 25 октомври 2016 г.


18. Корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави (кратко представяне)

Доклад относно корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави [2015/2315(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

Ignazio Corrao направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Notis Marias, Heidi Hautala, João Pimenta Lopes и Nicola Caputo.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: 25 октомври 2016 г.


19. Стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение (кратко представяне)

Доклад относно стратегията на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение [2016/2059(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: András Gyürk (A8-0278/2016)

András Gyürk направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Seán Kelly, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos и Tibor Szanyi.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: 25 октомври 2016 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател


20. Как да се стандартизира контролът върху риболова в Европа? (кратко представяне)

Доклад относно начина за стандартизиране на контрола върху риболова в Европа [2015/2093(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

Isabelle Thomas направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Nicola Caputo и Ruža Tomašić.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: 25 октомври 2016 г.


21. Подобряване на свързаността и достъпността на транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа (кратко представяне)

Доклад относно подобряването на свързаността и достъпността на транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа [2015/2347(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

Tomasz Piotr Poręba направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andor Deli, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Davor Škrlec, Ruža Tomašić, Jozo Radoš и Ivan Jakovčić.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: 25 октомври 2016 г.


22. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Iuliu Winkler, Tibor Szanyi, Urszula Krupa, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Florent Marcellesi, Margot Parker, Gilles Lebreton, Seán Kelly, Момчил Неков, Ангел Джамбазки, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Evi, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Xabier Benito Ziluaga, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Julie Ward и Victor Negrescu.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 593.008/OJMA).


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.55 ч.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Guteland, Jurek, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Mizzi, Rochefort, Saryusz-Wolski

Правна информация - Политика за поверителност