Seznam 
Zápis
PDF 237kWORD 77k
Pondělí, 24. října 2016 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Sdělení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Žádosti o zbavení imunity
 6.Členství v politických skupinách
 7.Členství ve výborech a delegacích
 8.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 10.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 11.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 12.Předložení dokumentů
 13.Plán práce
 14.Právní rámec Unie pro porušování celních předpisů a sankce ***I (rozprava)
 15.Strategie EU vůči Íránu po jaderné dohodě (rozprava)
 16.Boj proti korupci a následné kroky v návaznosti na usnesení CRIM (krátké přednesení)
 17.Lidská práva a migrace ve třetích zemích (krátké přednesení)
 18.Odpovědnost podniků za závažné porušování lidských práv ve třetích zemích (krátké přednesení)
 19.Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu (krátké přednesení)
 20.Sjednocení kontroly rybolovu v Evropě (krátké přednesení)
 21.Zlepšování propojení a přístupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě (krátké přednesení)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:05.


2. Sdělení předsednictví

Předseda připomněl incident, ke kterému došlo ve čtvrtek 6. října 2016 v prostorách Evropského parlamentu a jehož účastníky byli Steven Woolfe a jeden člen jeho politické skupiny. Předseda připomněl ustanovení čl. 11 odst. 2 jednacího řádu a oznámil, že věc byla postoupena poradnímu výboru pro chování poslanců a že Parlament bude informován o výsledcích jednání tohoto výboru.


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Krišjānis Kariņš oznámil, že se dne 15. září 2016 chtěl zdržet při hlasování o zprávě, kterou předložila Laura Agea, o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (A8-0247/2016) (bod 11.8 zápisu ze dne 15.9.2016).


4. Složení Parlamentu

Příslušné španělské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Florent Marcellesi, kterým je nahrazen Jordi Sebastià, byl s platností od 11. října 2016 zvolen poslancem Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Florent Marcellesi v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

°
° ° °

Andrej Plenković a Davor Ivo Stier písemně oznámili, že s platností ode dne 14. října 2016 odstupují z funkcí poslanců Evropského parlamentu.

Parlament v souladu s čl. 4 odst. 1 a 3 jednacího řádu oznámil uvolnění jejich mandátů s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.

Matthias Groote a Richard Howitt rovněž písemně oznámili, že s platností ode dne 1., resp. 2. listopadu 2016 odstupují z funkcí poslanců Evropského parlamentu.

Parlament v souladu s čl. 4 odst. 1 a 3 jednacího řádu oznámil uvolnění jejich mandátů s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.


5. Žádosti o zbavení imunity

Příslušné portugalské orgány předaly v rámci trestního řízení, které zahájilo státní zastupitelství okresu Lisabon západ, žádost, aby byl António Marinho e Pinto zbaven imunity.

Příslušné francouzské orgány předaly v rámci soudního vyšetřování, které zahájil soud prvního stupně v Nanterre žádost, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byly žádosti postoupeny výboru JURI jako příslušnému výboru.


6. Členství v politických skupinách

Steven Woolfe již není členem skupiny EFDD a s platností od 24. října 2016 patří mezi nezařazené poslance.


7. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE, S&D, Verts/ALE a EFDD tyto žádosti o jmenování:

výbor AFET: Dubravka Šuica

výbor ENVI: Paul Brannen, kterým je nahrazen Tibor Szanyi

výbor AGRI: Tibor Szanyi, kterým je nahrazen Paul Brannen, Florent Marcellesi

výbor FEMM: Florent Marcellesi

delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií: Florent Marcellesi

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Florent Marcellesi

delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie: Igor Šoltes, kterým je nahrazen Sven Giegold

výbor DEVE: Raymond Finch, kterým je nahrazen Nathan Gill.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


8. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka k:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 4. října 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy pro techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA)) (B8-1124/2016)

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nevysloví proti doporučení, považuje se toto doporučení za schválené. V opačném případě se o něm hlasuje.

Doporučení je po dobu trvání tohoto dílčího zasedání dostupné na internetových stránkách Europarl.


9. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 26. října 2016 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu (00033/2016/LEX - C8-0430/2016 - 2013/0409(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropský cestovní doklad pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a zrušuje doporučení Rady ze dne 30. listopadu 1994 (00030/2016/LEX - C8-0429/2016 - 2015/0306(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES (00028/2016/LEX - C8-0428/2016 - 2015/0239(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (00040/2016/LEX - C8-0417/2016 - 2013/0141(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách (00043/2016/LEX - C8-0415/2016 - 2013/0297(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi k přijímání určitých opatření (00042/2016/LEX - C8-0414/2016 - 2013/0226(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (00038/2016/LEX - C8-0413/2016 - 2012/0340(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (00025/2016/LEX - C8-0412/2016 - 2016/0064(COD)).


10. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na prvním a druhém dubnovém, prvním a druhém květnovém a prvním a druhém červnovém dílčím zasedání jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.


11. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000105/2016), kterou pokládají Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D'Ornano za výbor ENVI Radě: Tuky s obsahem transmastných kyselin (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016);

- (O-000106/2016), kterou pokládají Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D'Ornano za výbor ENVI Komisi: Tuky s obsahem transmastných kyselin (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016);

- (O-000107/2016), kterou pokládá Silvia Costa za výbor CULT Komisi: Evropská dobrovolná služba (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016);

- (O-000126/2016), kterou pokládají Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar a Julie Ward za skupinu S&D, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea a Gérard Deprez za skupinu ALDE, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Monika Hohlmeier a Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao a Laura Ferrara Komisi: Politika a opatření EU na ochranu dětí v souvislosti s migrací (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016).


12. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

CULT, IMCO, JURI (článek 104 jednacího řádu)

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ouvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016 (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE

- Návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016: bezpečnost orgánů EU (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Šalamounovými ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Unie (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- Zpráva o lidských právech a migraci ve třetích zemích (2015/2316(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377[[49]] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

- Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl II – Evropská rada a Rada (COM(2015)0377[[03]] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Ukrajina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

- Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377[[43]] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

- Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377[[46]] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 19/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a kterým se mění nařízení (EU) č. 20/2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - výbor INTA - Zpravodajka: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

- Zpráva o strategii EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: András Gyürk (A8-0278/2016)

- *** Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Bodil Valero (A8-0281/2016)

- Zpráva o zlepšování propojení a přístupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě (2015/2347(INI)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva (2015/2254(INL)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

- Zpráva o boji proti korupci a dalších krocích v návaznosti na usnesení CRIM (2015/2110(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

- Zpráva k tématu: „Jak může SZP zlepšit tvorbu pracovních míst ve venkovských oblastech?“ (2015/2226(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

- Zpráva ke strategii EU vůči Íránu po jaderné dohodě (2015/2274(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Richard Howitt (A8-0286/2016)

- Zpráva týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajové: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů s Dánskem (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0288/2016)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA s Dánskem (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0289/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - výbor REGI - Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2016 Evropské unie na rozpočtový rok 2016: Bezpečnost orgánů EU (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajové: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

- Zpráva o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Jane Collinsová (2016/2087(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

- Zpráva o žádosti, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity (2016/2108(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

- Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 (2016/2101(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Alfred Sant (A8-0309/2016)

- Zpráva o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Mario Borghezio (2016/2028(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - výbor AGRI - Zpravodajka: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi k přijímání určitých opatření (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Michael Cramer (A8-0300/2016)


13. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého říjnového plenárního zasedání (PE 593.008/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

Žádost skupiny S&D, aby bylo zaměněno pořadí rozprav o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 (bod 85 PDOJ) a o vnitřní bezpečnosti v EU – pokrok dosažený při provádění přijatých bezpečnostních opatření a budoucí výzvy (bod 90 PDOJ).

Vystoupil Marco Valli proti žádosti.

Parlament žádost schválil.

Vystoupil Bruno Gollnisch ke zprávám o imunitách, které jsou zařazeny do úterního hlasování. Předseda vysvětlil postup.

Středa

beze změny

Čtvrtek

Žádost skupiny Verts/ALE, aby bylo prohlášení Komise o střídání letního a zimního času (bod 88 PDOJ) zařazeno jako druhý bod dopoledních rozprav.

Vystoupili: Philippe Lamberts ve prospěch žádosti a Anne Sander proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


14. Právní rámec Unie pro porušování celních předpisů a sankce ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

Kaja Kallas uvedla zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Franck Proust (navrhovatel výboru INTA), Andreas Schwab za skupinu PPE, Virginie Rozière za skupinu S&D, Daniel Dalton za skupinu ECR, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Roberta Metsola, Evelyne Gebhardt, Margot Parker, Ildikó Gáll-Pelcz, Nicola Danti, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Jarosław Wałęsa a Sergio Gaetano Cofferati.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Eleftherios Synadinos.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Kaja Kallas.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.10 zápisu ze dne 25.10.2016.


15. Strategie EU vůči Íránu po jaderné dohodě (rozprava)

Zpráva o strategii EU vůči Íránu po jaderné dohodě [2015/2274(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Richard Howitt (A8-0286/2016)

Richard Howitt uvedl zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Marietje Schaake (navrhovatelka výboru INTA), Elmar Brok za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Gérard Deprez, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Janusz Korwin-Mikke, Janusz Lewandowski, Damiano Zoffoli, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Merja Kyllönen, Barbara Kappel, Zoltán Balczó, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Bas Belder, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Couso Permuy, Udo Voigt, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati a Frédérique Ries.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili: Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld a Urmas Paet.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias a Julie Ward.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Richard Howitt.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 25.10.2016.


16. Boj proti korupci a následné kroky v návaznosti na usnesení CRIM (krátké přednesení)

Zpráva o boji proti korupci a následných krocích v návaznosti na usnesení CRIM [2015/2110(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

Laura Ferrara uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, Tibor Szanyi a Ana Gomes.

Vystoupil: Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 25.10.2016.


17. Lidská práva a migrace ve třetích zemích (krátké přednesení)

Zpráva o lidských právech a migraci ve třetích zemích [2015/2316(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

Marie-Christine Vergiat uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala a Ignazio Corrao.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 25.10.2016.


18. Odpovědnost podniků za závažné porušování lidských práv ve třetích zemích (krátké přednesení)

Zpráva o odpovědnosti podniků za závažné porušování lidských práv ve třetích zemích [2015/2315(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

Ignazio Corrao uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Notis Marias, Heidi Hautala, João Pimenta Lopes a Nicola Caputo.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 25.10.2016.


19. Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu (krátké přednesení)

Zpráva o strategii EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu [2016/2059(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: András Gyürk (A8-0278/2016)

András Gyürk uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Seán Kelly, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos a Tibor Szanyi.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 25.10.2016.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda


20. Sjednocení kontroly rybolovu v Evropě (krátké přednesení)

Zpráva o sjednocení kontroly rybolovu v Evropě [2015/2093(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

Isabelle Thomas uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Nicola Caputo a Ruža Tomašić.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 25.10.2016.


21. Zlepšování propojení a přístupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě (krátké přednesení)

Zpráva o zlepšování propojení a přístupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě [2015/2347(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

Tomasz Piotr Poręba uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andor Deli, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Davor Škrlec, Ruža Tomašić, Jozo Radoš a Ivan Jakovčić.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 25.10.2016.


22. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Iuliu Winkler, Tibor Szanyi, Urszula Krupa, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Florent Marcellesi, Margot Parker, Gilles Lebreton, Seán Kelly, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Evi, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Xabier Benito Ziluaga, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Julie Ward a Victor Negrescu.


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 593.008/OJMA).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:55.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Guteland, Jurek, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Mizzi, Rochefort, Saryusz-Wolski

Právní upozornění - Ochrana soukromí