Indeks 
Protokol
PDF 238kWORD 75k
Mandag den 24. oktober 2016 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Meddelelse fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Anmodning om ophævelse af immunitet
 6.De politiske gruppers sammensætning
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 8.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 10.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 11.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 12.Modtagne dokumenter
 13.Arbejdsplan
 14.Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner ***I (forhandling)
 15.EU's strategi over for Iran efter atomaftalen (forhandling)
 16.Bekæmpelse af korruption og opfølgning af CRIM-beslutningen (kortfattet forelæggelse)
 17.Menneskerettigheder og migration i tredjelande (kortfattet forelæggelse)
 18.Virksomheders ansvar for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i tredjelande (kortfattet forelæggelse)
 19.EU-strategi for flydende naturgas og gaslagring (kortfattet forelæggelse)
 20.Hvordan gøres fiskerikontrollen i EU homogen? (kortfattet forelæggelse)
 21.Forbedring af forbindelserne og transportinfrastrukturens tilgængelighed i Central- og Østeuropa (kortfattet forelæggelse)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.


2. Meddelelse fra formanden

Formanden nævnte en hændelse, der fandt sted torsdag den 6. oktober 2016 i en af Parlamentets bygninger, og som omfattede Steven Woolfe og et andet medlem af hans politiske gruppe. Formanden mindede om bestemmelserne i forretningsordenens artikel 11, stk. 2, og meddelte, at sagen var blevet overgivet til det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd, og at Parlamentet ville blive orienteret om resultaterne af drøftelserne i det nævnte udvalg.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Krišjānis Kariņš meddelte, at han havde ønsket at undlade at stemme i forbindelse med afstemningen den 15. september 2016 om betænkning af Laura Agea om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaterne beskæftigelsespolitikker (A8-0247/2016) (punkt 11.8 i protokollen af 15.09.2016).


4. Parlamentets sammensætning

De kompetente spanske myndigheder havde meddelt, at Florent Marcellesi var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Jordi Sebastià med virkning fra den 11. oktober 2016.

Florent Marcellesi deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

°
° ° °

Andrej Plenković og Davor Ivo Stier havde givet skriftlig meddelelse om, at de nedlagde deres mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 14. oktober 2016.

Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, at deres mandater var ledige med virkning fra denne dato, og underrettede de kompetente myndigheder herom.

Matthias Groote og Richard Howitt havde ligeledes givet skriftlig meddelelse om, at de nedlagde deres mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra henholdsvis den 1. og 2. november 2016.

Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, at deres mandater var ledige med virkning fra de pågældende datoer, og underrettede de kompetente myndigheder herom.


5. Anmodning om ophævelse af immunitet

De portugisiske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos immunitet i forbindelse med en straffesag, der var iværksat imod ham af anklagemyndigheden for Lissabons vestlige distrikt.

De franske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet i forbindelse med forberedelsen af en sag ved den ordinære domstol (Tribunal de Grande Instance) i Nanterre.

Disse anmodninger var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


6. De politiske gruppers sammensætning

Steven Woolfe var ikke længere medlem af EFDD-Gruppen og ville være at finde blandt løsgængerne med virkning fra den 24. oktober 2016.


7. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-, S&D-, Verts/ALE- og EFDD-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

AFET: Dubravka Šuica

ENVI: Paul Brannen i stedet for Tibor Szanyi

AGRI: Tibor Szanyi i stedet for Paul Brannen, Florent Marcellesi

FEMM: Florent Marcellesi

Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union, herunder Libyen: Florent Marcellesi

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen: Florent Marcellesi

Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien: Igor Šoltes i stedet for Sven Giegold

DEVE: Raymond Finch i stedet for Nathan Gill

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


8. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 6, orienteret Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod:

- Kommissionens delegerede forordning af 4. oktober 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for risikoreduktionsteknikker med hensyn til OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA)) (B8-1124/2016)

Såfremt ingen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer inden for en frist på 24 timer gør indsigelse mod denne henstilling, anses den for vedtaget. Den vil i modsat fald blive sat under afstemning.

H
enstillingen kan findes på websiden ”Europarl” under den indeværende mødeperiode.


9. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 26. oktober 2016 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om retshjælp til mistænkte og tiltalte i straffesager og til eftersøgte i sager angående europæiske arrestordrer (00033/2016/LEX - C8-0430/2016 - 2013/0409(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et europæisk rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold og om ophævelse af Rådets henstilling af 30. november 1994 (00030/2016/LEX - C8-0429/2016 - 2015/0306(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af direktiv 2008/92/EF (00028/2016/LEX - C8-0428/2016 - 2015/0239(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og forordning (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (00040/2016/LEX - C8-0417/2016 - 2013/0141(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker (00043/2016/LEX - C8-0415/2016 - 2013/0297(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger (00042/2016/LEX - C8-0414/2016 - 2013/0226(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (00038/2016/LEX - C8-0413/2016 - 2012/0340(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår sekretariatet for Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (00025/2016/LEX - C8-0412/2016 - 2016/0064(COD)).


10. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne i april I og II, maj I og II og juni I og II 2016 forelå på Europarl.


11. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000105/2016) af Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini og Mireille D'Ornano, for ENVI, til Rådet: Transfedtsyrer (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

- (O-000106/2016) af Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini og Mireille D'Ornano, for ENVI, til Kommissionen: Transfedtsyrer (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

- (O-000107/2016) af Silvia Costa, for CULT, til Kommissionen: Europæisk volontørtjeneste (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016))

- (O-000126/2016) af Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar og Julie Ward for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea og Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Monika Hohlmeier og Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao og Laura Ferrara, til Kommissionen: EU's politikker og foranstaltninger til at beskytte børn i forbindelse med migration (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016).


12. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (Omarbejdning) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden ville i overensstemmelse med traktatens artikel 307 høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

CULT, IMCO, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden ville i overensstemmelse med traktatens artikel 307 høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2016 (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den foreløbige økonomisk partnerskabsaftale mellem Ghana på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

DEVE

- Forslag til ændringsbudget nr. 3 til det almindelige budget for 2016: Sikkerheden i institutionerne (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om menneskerettigheder og migration i tredjelande (2015/2316(INI)) - AFET - Ordfører: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2014 (COM(2015)0377[[49]] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - CONT - Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

- Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet (COM(2015)0377[[03]] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - CONT - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Ukraine) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - LIBE - Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

- Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2014 (COM(2015)0377[[43]] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - CONT - Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

- Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2014 (COM(2015)0377[[46]] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - CONT - Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 19/2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side, og om ændring af forordning (EU) nr. 20/2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - INTA - Ordfører: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

- Betænkning om en EU-strategi for flydende naturgas og gaslagring (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - ITRE - Ordfører: András Gyürk (A8-0278/2016)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - LIBE - Ordfører: Bodil Valero (A8-0281/2016)

- Betænkning om forbedring af forbindelserne og transportinfrastrukturens tilgængelighed i Central- og Østeuropa (2015/2347(INI)) - TRAN - Ordfører: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (2015/2254(INL)) - LIBE - Ordfører: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

- Betænkning om bekæmpelse af korruption og opfølgning af CRIM-beslutningen (2015/2110(INI)) - LIBE - Ordfører: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

- Betænkning om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne (2015/2226(INI)) - AGRI - Ordfører: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

- Betænkning om EU's strategi over for Iran efter atomaftalen (2015/2274(INI)) - AFET - Ordfører: Richard Howitt (A8-0286/2016)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - BUDG - Ordførere: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

- * Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om elektronisk udveksling med Danmark af fingeraftryksdata (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - LIBE - Ordfører: Claude Moraes (A8-0288/2016)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Danmark af DNA-oplysninger (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - LIBE - Ordfører: Claude Moraes (A8-0289/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - REGI - Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2016 for regnskabsåret 2016: Institutionernes sikkerhed (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - BUDG - Ordførere: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

- Betænkning om anmodning om beskyttelse af Jane Collins privilegier og immuniteter (2016/2087(IMM)) - JURI - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (2016/2108(IMM)) - JURI - Ordfører: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

- Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2016 (2016/2101(INI)) - ECON - Ordfører: Alfred Sant (A8-0309/2016)

- Betænkning om anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios privilegier og immuniteter (2016/2028(IMM)) - JURI - Ordfører: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - IMCO - Ordfører: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - AGRI - Ordfører: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen for vedtagelsen af visse foranstaltninger (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - TRAN - Ordfører: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - TRAN - Ordfører: Michael Cramer (A8-0300/2016)


13. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden oktober II 2016 (PE 593.008/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Anmodning fra S&D-Gruppen om at bytte om på forhandlingerne på dagsordenen om "Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2016" (punkt 85 i PDOJ) og "Intern sikkerhed i EU - de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af vedtagne sikkerhedsforanstaltninger, og de udfordringer, der ligger forude" (punkt 90 i PDOJ).

Indlæg af Marco Valli imod anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

Indlæg af Bruno Gollnisch om betænkningerne om immunitet, der var opført under afstemningstiden om tirsdagen. Formanden forklarede proceduren.

Onsdag

Ingen ændringer.

Torsdag

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at opføre redegørelsen ved Kommissionen om "Skift mellem sommertid og vintertid" (punkt 88 i PDOJ) som anden forhandling på dagsordenen.

Indlæg af Philippe Lamberts, der talte for anmodningen, og Anne Sander imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


14. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

Kaja Kallas forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Franck Proust (ordfører for udtalelse fra INTA), Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Virginie Rozière for S&D-Gruppen, Daniel Dalton for ECR-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Roberta Metsola, Evelyne Gebhardt, Margot Parker, Ildikó Gáll-Pelcz, Nicola Danti, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Jarosław Wałęsa og Sergio Gaetano Cofferati.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Eleftherios Synadinos.

Talere: Valdis Dombrovskis og Kaja Kallas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.10 i protokollen af 25.10.2016.


15. EU's strategi over for Iran efter atomaftalen (forhandling)

Betænkning om EU's strategi over for Iran efter atomaftalen [2015/2274(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Richard Howitt (A8-0286/2016)

Richard Howitt forelagde betænkningen.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Marietje Schaake (ordfører for udtalelse fra INTA), Elmar Brok for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen, Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Gérard Deprez, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Janusz Korwin-Mikke, Janusz Lewandowski, Damiano Zoffoli, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Merja Kyllönen, Barbara Kappel, Zoltán Balczó, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Bas Belder, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Couso Permuy, Udo Voigt, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati og Frédérique Ries.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Talere: Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld og Urmas Paet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias og Julie Ward.

Talere: Miguel Arias Cañete og Richard Howitt.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 25.10.2016.


16. Bekæmpelse af korruption og opfølgning af CRIM-beslutningen (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om bekæmpelse af korruption og opfølgning af CRIM-beslutningen [2015/2110(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

Laura Ferrara foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, Tibor Szanyi og Ana Gomes.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 25.10.2016.


17. Menneskerettigheder og migration i tredjelande (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om menneskerettigheder og migration i tredjelande [2015/2316(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

Marie-Christine Vergiat foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala og Ignazio Corrao.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 25.10.2016.


18. Virksomheders ansvar for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i tredjelande (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om virksomheders ansvar for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i tredjelande [2015/2315(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

Ignazio Corrao foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Notis Marias, Heidi Hautala, João Pimenta Lopes og Nicola Caputo.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 25.10.2016.


19. EU-strategi for flydende naturgas og gaslagring (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om en EU-strategi for flydende naturgas og gaslagring [2016/2059(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: András Gyürk (A8-0278/2016)

András Gyürk foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Seán Kelly, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos og Tibor Szanyi.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 25.10.2016.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand


20. Hvordan gøres fiskerikontrollen i EU homogen? (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om hvordan fiskerikontrollen i EU kan gøres homogen [2015/2093(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

Isabelle Thomas foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Nicola Caputo og Ruža Tomašić.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 25.10.2016.


21. Forbedring af forbindelserne og transportinfrastrukturens tilgængelighed i Central- og Østeuropa (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om forbedring af forbindelserne og transportinfrastrukturens tilgængelighed i Central- og Østeuropa [2015/2347(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

Tomasz Piotr Poręba foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andor Deli, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Davor Škrlec, Ruža Tomašić, Jozo Radoš og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 25.10.2016.


22. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Iuliu Winkler, Tibor Szanyi, Urszula Krupa, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Florent Marcellesi, Margot Parker, Gilles Lebreton, Seán Kelly, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Evi, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Xabier Benito Ziluaga, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Julie Ward og Victor Negrescu.


23. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 593.008/OJMA).


24. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.55.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Guteland, Jurek, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Mizzi, Rochefort, Saryusz-Wolski

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik