Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 232kWORD 76k
Maanantai 24. lokakuuta 2016 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen ilmoitus
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 6.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 11.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskeva unionin oikeudellinen kehys ***I (keskustelu)
 15.EU:n Iranin-strategia ydinsopimuksen jälkeen (keskustelu)
 16.Korruption torjunta ja jatkotoimenpiteet CRIM-erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta (lyhyt esittely)
 17.Ihmisoikeudet ja muuttoliike kolmansissa maissa (lyhyt esittely)
 18.Yritysten vastuu kolmansissa maissa tehdyistä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista (lyhyt esittely)
 19.Nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EU:n strategia (lyhyt esittely)
 20.Kalastuksen valvonnan yhdenmukaistaminen Euroopassa (lyhyt esittely)
 21.Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saavutettavuuden parantaminen (lyhyt esittely)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.05.


2. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies otti esille torstaina 6. lokakuuta 2016 parlamentin tiloissa sattuneen välikohtauksen, jossa olivat osallisina Steven Woolfe ja eräs hänen poliittisen ryhmänsä jäsen. Puhemies muistutti työjärjestyksen 11 artiklan 2 kohdan määräyksistä ja ilmoitti, että asia on annettu jäsenten toimintaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean käsiteltäväksi ja että parlamentille ilmoitetaan myöhemmin, mihin tulokseen komitea päätyy.


3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Krišjānis Kariņš ilmoitti, että hän oli halunnut äänestää tyhjää Laura Agean mietinnöstä ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (A8-0247/2016) 15. syyskuuta 2016 toimitetussa äänestyksessä (15.9.2016 pidetyn istunnon pöytäkirja, 11.8 kohta).


4. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Florent Marcellesi on nimitetty parlamentin jäseneksi Jordi Sebastiàn tilalle 11. lokakuuta 2016 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Florent Marcellesi osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

°
° ° °

Andrej Plenković ja Davor Ivo Stier ovat kirjallisesti ilmoittaneet luopuvansa edustajantoimistaan 14. lokakuuta 2016 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti parlamentti totesi kyseisten edustajantoimien vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltion viranomaiselle.

Matthias Groote ja Richard Howitt ovat myös ilmoittaneet kirjallisesti luopuvansa edustajantoimistaan 1. ja 2. marraskuuta 2016 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti parlamentti totesi kyseisten edustajantoimien vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltion viranomaiselle.


5. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Portugalin toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön António Marinho e Pinton koskemattomuuden pidättämiseksi Länsi-Lissabonin alueen syyttäjänviraston häntä vastaan aloittamaan rikosoikeudelliseen menettelyyn liittyen.

Ranskan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämiseksi Nanterren alioikeuden käynnistämään esitutkintaan liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti nämä pyynnöt on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


6. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Steven Woolfe ei enää ole EFDD-ryhmän jäsen ja kuuluu sitoutumattomiin jäseniin 24. lokakuuta 2016 alkaen.


7. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-, S&D-, Verts/ALE- ja EFDD-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

AFET-valiokunta: Dubravka Šuica

ENVI-valiokunta: Tibor Szanyin tilalle Paul Brannen

AGRI-valiokunta: Paul Brannenin tilalle Tibor Szanyi, Florent Marcellesi

FEMM-valiokunta: Florent Marcellesi

suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta: Florent Marcellesi

valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Florent Marcellesi

valtuuskunta EU:n ja Albanian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa: Sven Giegoldin tilalle Igor Šoltes

DEVE-valiokunta: Nathan Gillin tilalle Raymond Finch

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


8. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia suosituksia ei ollut vastustettu:

- ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta 4. lokakuuta 2016 annettua komission delegoitua asetusta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, sovellettavia riskienpienentämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))(B8-1124/2016)

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei vastusta tätä suositusta 24 tunnin kuluessa, se katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa suosituksesta äänestetään.

Suositus on saatavilla Europarl-sivustolla tämän istuntojakson ajan.


9. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 26. lokakuuta 2016 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja syytetyille henkilöille ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille (00033/2016/LEX - C8-0430/2016 - 2013/0409(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisen matkustusasiakirjan käyttöönotosta laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten ja 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston suosituksen kumoamisesta (00030/2016/LEX - C8-0429/2016 - 2015/0306(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus maakaasun ja sähkön hintoja koskevista Euroopan tilastoista sekä direktiivin 2008/92/EY kumoamisesta (00028/2016/LEX - C8-0428/2016 - 2015/0239(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (00040/2016/LEX - C8-0417/2016 - 2013/0141(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rautatieliikenteen tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttamisesta tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta (00043/2016/LEX - C8-0415/2016 - 2013/0297(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1365/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi (00042/2016/LEX - C8-0414/2016 - 2013/0226(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (00038/2016/LEX - C8-0413/2016 - 2012/0340(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean sihteeristön osalta (00025/2016/LEX - C8-0412/2016 - 2016/0064(COD)).


10. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin huhtikuun I ja II, toukokuun I ja II sekä kesäkuun I ja II 2016 istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


11. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

– (O-000105/2016) Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D'Ornano ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Transrasvat (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

– (O-000106/2016) Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D'Ornano ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Transrasvat (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

– (O-000107/2016) Silvia Costa CULT-valiokunnan puolesta komissiolle: Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

– (O-000126/2016) Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea ja Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Monika Hohlmeier ja Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao ja Laura Ferrara komissiolle: Unionin politiikat ja toimet lasten suojelemiseksi maahanmuuton yhteydessä (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016).


12. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan määräysten mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

CULT, IMCO, JURI (työjärjestyksen 104 artikla)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan määräysten mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Ghanan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

DEVE

- Lisätalousarvioesitys nro 3 varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Toimielinten turvallisuus (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Salomonsaarten välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä unionin puolesta (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt:

- Mietintö ihmisoikeuksista ja muuttoliikkeestä kolmansissa maissa (2015/2316(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (COM(2015)0377[49] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

- Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (COM(2015)0377[03] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Ukraina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

- Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (COM(2015)0377[43] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

- Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (COM(2015)0377[46] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EU) N:o 19/2013 ja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EU) N:o 20/2013 muuttamisesta (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

- Mietintö nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskevasta EU:n strategiasta (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: András Gyürk (A8-0278/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välisen diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Bodil Valero (A8-0281/2016)

- Mietintö Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saavutettavuuden parantamisesta (2015/2347(INI)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

- Mietintö suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta (2015/2254(INL)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

- Mietintö korruption torjunnasta ja jatkotoimenpiteistä CRIM-erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta (2015/2110(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

- Mietintö aiheesta ”Miten YMP voi edistää työpaikkojen luomista maaseutualueilla?” (2015/2226(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

- Mietintö EU:n Iranin-strategiasta ydinsopimuksen jälkeen (2015/2274(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Richard Howitt (A8-0286/2016)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijät: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskan kanssa (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Claude Moraes (A8-0288/2016)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskan kanssa (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Claude Moraes (A8-0289/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta eräiden rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2016 varainhoitovuodeksi 2016: toimielinten turvallisuus (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijät: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

- Mietintö Jane Collinsin erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2016/2087(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

- Mietintö Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2016/2108(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

- Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2016 painopisteiden täytäntöönpano (2016/2101(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Alfred Sant (A8-0309/2016)

- Mietintö Mario Borghezion erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2016/2028(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1365/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rautatieliikenteen tilastoista asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttamisesta tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Michael Cramer (A8-0300/2016)


13. Käsittelyjärjestys

Lokakuun II 2016 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 593.008/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

S&D-ryhmä on pyytänyt, että vaihdetaan aiheista "Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2016 painopisteiden täytäntöönpano" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 85) ja "EU:n sisäinen turvallisuus – hyväksyttyjen turvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpanossa saavutettu edistys ja tulevat haasteet" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 90) käytävien keskustelujen järjestys.

Marco Valli käytti puheenvuoron ja vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Bruno Gollnisch käytti puheenvuoron tiistain äänestyksiin otetuista koskemattomuutta koskevista mietinnöistä. Puhemies selvitti menettelyä.

Keskiviikko

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Torstai

Verts/ALE-ryhmä on pyytänyt, että keskustelu komission julkilausumasta "Kellonajan muuttaminen kesäajan ja talviajan välillä" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 88) siirretään päivän toiseksi keskusteluksi.

Puheenvuorot: Philippe Lamberts, joka kannatti pyyntöä, ja Anne Sander, joka vastusti sitä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


14. Tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskeva unionin oikeudellinen kehys ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskevasta unionin oikeudellisesta kehyksestä [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

Kaja Kallas esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Franck Proust (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Virginie Rozière S&D-ryhmän puolesta, Daniel Dalton ECR-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Roberta Metsola, Evelyne Gebhardt, Margot Parker, Ildikó Gáll-Pelcz, Nicola Danti, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Jarosław Wałęsa ja Sergio Gaetano Cofferati.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Eleftherios Synadinos.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Kaja Kallas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2016, kohta 5.10.


15. EU:n Iranin-strategia ydinsopimuksen jälkeen (keskustelu)

Mietintö EU:n Iranin-strategiasta ydinsopimuksen jälkeen [2015/2274(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Richard Howitt (A8-0286/2016)

Richard Howitt esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marietje Schaake (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Gérard Deprez, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Janusz Korwin-Mikke, Janusz Lewandowski, Damiano Zoffoli, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Merja Kyllönen, Barbara Kappel, Zoltán Balczó, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Bas Belder, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Couso Permuy, Udo Voigt, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati ja Frédérique Ries.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld ja Urmas Paet.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias ja Julie Ward.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Richard Howitt.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2016, kohta 7.2.


16. Korruption torjunta ja jatkotoimenpiteet CRIM-erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta (lyhyt esittely)

Mietintö korruption torjunnasta ja jatkotoimenpiteistä CRIM-erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta [2015/2110(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

Laura Ferrara esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, Tibor Szanyi ja Ana Gomes.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2016, kohta 7.3.


17. Ihmisoikeudet ja muuttoliike kolmansissa maissa (lyhyt esittely)

Mietintö ihmisoikeuksista ja muuttoliikkeestä kolmansissa maissa [2015/2316(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

Marie-Christine Vergiat esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala ja Ignazio Corrao.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2016, kohta 7.4.


18. Yritysten vastuu kolmansissa maissa tehdyistä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista (lyhyt esittely)

Mietintö yritysten vastuusta kolmansissa maissa tehdyistä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista [2015/2315(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

Ignazio Corrao esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Notis Marias, Heidi Hautala, João Pimenta Lopes ja Nicola Caputo.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2016, kohta 7.5.


19. Nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EU:n strategia (lyhyt esittely)

Mietintö nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskevasta EU:n strategiasta [2016/2059(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: András Gyürk (A8-0278/2016)

András Gyürk esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Seán Kelly, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos ja Tibor Szanyi.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2016, kohta 7.6.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI


20. Kalastuksen valvonnan yhdenmukaistaminen Euroopassa (lyhyt esittely)

Mietintö kalastuksen valvonnan yhdenmukaistamisesta Euroopassa [2015/2093(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

Isabelle Thomas esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Nicola Caputo ja Ruža Tomašić.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2016, kohta 7.7.


21. Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saavutettavuuden parantaminen (lyhyt esittely)

Mietintö Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saavutettavuuden parantamisesta [2015/2347(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

Tomasz Piotr Poręba esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andor Deli, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Davor Škrlec, Ruža Tomašić, Jozo Radoš ja Ivan Jakovčić.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2016, kohta 7.8.


22. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Iuliu Winkler, Tibor Szanyi, Urszula Krupa, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Florent Marcellesi, Margot Parker, Gilles Lebreton, Seán Kelly, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Evi, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Xabier Benito Ziluaga, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Julie Ward ja Victor Negrescu.


23. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 593.008/OJMA).


24. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.55.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Guteland, Jurek, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Mizzi, Rochefort, Saryusz-Wolski

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö