Indeks 
Zapisnik
PDF 232kWORD 76k
Ponedjeljak, 24. listopada 2016. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Priopćenje predsjedništva
 3.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 4.Sastav Parlamenta
 5.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 6.Sastav klubova zastupnika
 7.Sastav odbora i izaslanstava
 8.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 9.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 10.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 11.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 12.Podnošenje dokumenata
 13.Plan rada
 14.Pravni okvir Unije za carinske prekršaje i sankcije ***I (rasprava)
 15.Strategija EU-a prema Iranu nakon nuklearnog sporazuma (rasprava)
 16.Borba protiv korupcije i daljnje postupanje nakon rezolucije Odbora CRIM (kratko predstavljanje)
 17.Ljudska prava i migracije u trećim zemljama (kratko predstavljanje)
 18.Korporativna odgovornost za ozbiljne povrede ljudskih prava u trećim zemljama (kratko predstavljanje)
 19.Strategija EU-a za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina (kratko predstavljanje)
 20.Kako uskladiti nadzor ribarstva u Europi? (kratko predstavljanje)
 21.Poboljšanje povezanosti i dostupnosti prometne infrastrukture u srednjoj i istočnoj Europi (kratko predstavljanje)
 22.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 23.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 24.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:05 h.


2. Priopćenje predsjedništva

Predsjednik se dotaknuo incidenta koji se dogodio 6. listopada 2016. u prostorijama Parlamenta u kojem su sudjelovali Steeven Woolfe i član njegova kluba zastupnika. Predsjednik je podsjetio na odredbe članka 11. stavka 2. Poslovnika te je obavijestio da je predmet pred Savjetodavnim odborom o ponašanju zastupnika i da će Parlament biti obaviješten o rezultatima razmatranja navedenog Odbora.


3. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Krišjānis Kariņš kazao je da želio suzdržati od glasovanja 15. rujna 2016. u vezi s izvješćem Laure Ageae o prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama politika zapošljavanja država članica (A8-0247/2016) (točka 11.8 zapisnika od 15.09.2016).


4. Sastav Parlamenta

Nadležna španjolska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Florenta Marcellesija umjesto Jordija Sebastie na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 11. listopada 2016.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu Florent Marcellesi sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja mu uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavio da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.

°
° ° °

Andrej Plenković i Davor Ivo Stier pisanim su putem dali ostavku na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 14. listopada 2016.

U skladu s člankom 4. stavcima 1. i 3. Poslovnika Parlament je utvrdio slobodna zastupnička mjesta s učinkom od tog datuma i o tome je obavijestio nadležno nacionalno tijelo.

Matthias Groote i Richard Howitt također su pisanim putem dali ostavku na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 1. odnosno 2. studenog 2016.

U skladu s člankom 4. stavcima 1. i 3. Poslovnika Parlament je utvrdio slobodna zastupnička mjesta s učinkom od tog datuma i o tome je obavijestio nadležno nacionalno tijelo.


5. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna portugalska tijela proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Antóniju Marinhu e Pintu u okviru kaznenog postupka koji je protiv njega pokrenuo Ured tužitelja u zapadnom Lisabonu .

Nadležna francuska tijela proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Marine Le Pen u okviru sudske istrage koju je pokrenuo prvostupanjski sud u Nanterreu.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika ti su zahtjevi upućeni nadležnom odboru – Odboru JURI.


6. Sastav klubova zastupnika

Steven Woolfe nije više član Kluba zastupnika EFDD-a već je od 24. listopada 2016. nezavisni zastupnik.


7. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova zastupnika PPE-a, S&D-a, Verts/ALE-a i EFDD-a primio zahtjeve za sljedeća imenovanja:

Odbor AFET: Dubravka Šuica

Odbor ENVI: Paul Brannen umjesto Tibora Szanyija

Odbor AGRI: Tibor Szanyi umjesto Paula Brannena, Florent Marcellesi

Odbor FEMM: Florent Marcellesi

Izaslanstvo za odnose sa zemljama Magreba i Unijom arapskog Magreba: Florent Marcellesi

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran: Florent Marcellesi

Izaslanstvo parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Albanije: Igor Šoltes umjesto Svena Giegolda

Odbor DEVE: Raymond Finch umjesto Nathana Gilla

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


8. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

U skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika, predsjednik Konferencije predsjednika odbora obavijestio je predsjednika Parlamenta da nije uložen nijedan prigovor na:

- Delegirana uredba Komisije od 4. listopada 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu regulatornih tehničkih standarda za tehnike smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana(C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))(B8-1124/2016)

Preporuka se smatra prihvaćenom ako nijedan klub zastupnika ili najmanje četrdeset zastupnika u roku od dvadeset i četiri sata na nju ne ulože prigovor. U suprotnom se slučaju o njoj glasuje.

Preporuka je dostupna na internetskoj stranici Europarl.


9. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 26. listopada 2016. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i za tražene osobe u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga (00033/2016/LEX - C8-0430/2016 - 2013/0409(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europske putne isprave za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom i stavljanju izvan snage Preporuke Vijeća od 30. studenoga 1994. (00030/2016/LEX - C8-0429/2016 - 2015/0306(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici cijena prirodnog plina i električne energije te stavljanju izvan snage Direktive 2008/92/EZ (00028/2016/LEX - C8-0428/2016 - 2015/0239(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (00040/2016/LEX - C8-0417/2016 - 2013/0141(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 o statistici željezničkog prijevoza, u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama (00043/2016/LEX - C8-0415/2016 - 2013/0297(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1365/2006 o statistici prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera (00042/2016/LEX - C8-0414/2016 - 2013/0226(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (00038/2016/LEX - C8-0413/2016 - 2012/0340(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 u pogledu tajništva nadzornog odbora Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) (00025/2016/LEX - C8-0412/2016 - 2016/0064(COD)).


10. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom mjesečnih zasjedanja od travnja I i II, svibnja I i II i lipnja I i II 2016 dostupne su na internetskoj stranici Europarl.


11. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000105/2016) koje su postavili Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D'Ornano, u ime Odbora ENVI, Vijeću: Transmasne kiseline (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016);

- (O-000106/2016) koje su postavili Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D'Ornano, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Transmasne kiseline (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016);

- (O-000107/2016) koje je postavila Silvia Costa, u ime Odbora CULT, Komisiji: Europska volonterska služba (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016);

- (O-000126/2016) koje su postavili Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar i Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea i Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka i Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Monika Hohlmeier i Anna Maria Corazza Bildt, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ignazio Corrao i Laura Ferrara, Komisiji: Politike i djelovanje EU-a za zaštitu djece u kontekstu migracija (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016)


12. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (preinačeno) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

Predsjednik će se u skladu s člankom 307. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

CULT, IMCO, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

Predsjednik će se u skladu s člankom 307. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2016. (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

DEVE

- Nacrt izmjene proračuna br. 3 za opći proračun za 2016.: sigurnost institucija (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Salomonovih Otoka o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

2) odbora

2.1) izvješća

- Izvješće o ljudskim pravima i migracijama u trećim zemljama (2015/2316(INI)) - AFET - Izvjestiteljica: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2014. (COM(2015)0377[[49]] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

- Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (COM(2015)0377[[03]] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Ukrajina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - LIBE - Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

- Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014. (COM(2015)0377[[43]] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

- Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2014. (COM(2015)0377[[46]] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 19/2013 o primjeni bilateralnih zaštitnih klauzula i mehanizma stabilizacije za banane iz Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, i o izmjeni Uredbe (EU) br. 20/2013 o primjeni bilateralne zaštitne klauzule i mehanizma stabilizacije za banane iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Središnje Amerike, s druge strane (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - INTA - Izvjestiteljica: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

- Izvješće o strategiji EU-a za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - ITRE - Izvjestitelj: András Gyürk (A8-0278/2016)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Narodne Republike Kine o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih putovnica (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - LIBE - Izvjestitelj: Bodil Valero (A8-0281/2016)

- Izvješće o poboljšanju povezanosti i dostupnosti prometne infrastrukture u srednjoj i istočnoj Europi (2015/2347(INI)) - TRAN - Izvjestitelj: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

- Izvješće s preporukama Komisiji o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (2015/2254(INL)) - LIBE - Izvjestiteljica: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

- Izvješće o borbi protiv korupcije i daljnjem postupanju nakon rezolucije Odbora CRIM (2015/2110(INI)) - LIBE - Izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

- Izvješće o tome kako se ZPP-om može potaknuti otvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima (2015/2226(INI)) - AGRI - Izvjestitelj: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

- Izvješće o strategiji EU-a prema Iranu nakon nuklearnog sporazuma (2015/2274(INI)) - AFET - Izvjestitelj: Richard Howitt (A8-0286/2016)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - BUDG - Izvjestitelji: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

- * Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Danskoj (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - LIBE - Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0288/2016)

- * Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK u Danskoj (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - LIBE - Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0289/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu određenih odredaba povezanih s financijskim upravljanjem za određene države članice koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - REGI - Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: Sigurnost institucija (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - BUDG - Izvjestitelj: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

- Izvješće o zahtjevu za zaštitu povlastica i imuniteta Jane Collins (2016/2087(IMM)) - JURI - Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu (2016/2108(IMM)) - JURI - Izvjestiteljica: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

- Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2016. (2016/2101(INI)) - ECON - Izvjestitelj: Alfred Sant (A8-0309/2016)

- Izvješće o zahtjevu za zaštitu povlastica i imuniteta Marija Borghezija (2016/2028(IMM)) - JURI - Izvjestitelj: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lakšem pristupu internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama tijela javnog sektora (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - IMCO - Izvjestiteljica: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - AGRI - Izvjestiteljica: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1365/2006 o statistici prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - TRAN - Izvjestitelj: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenje uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 o statistici željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - TRAN - Izvjestitelj: Michael Cramer (A8-0300/2016)


13. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od listopada II 2016 (PE 593.008/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena:

Utorak

Zahtjev Kluba zastupnika S&D-a za izmjenu dnevnog reda rasprava na temu „Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2016.” (točka 85. nacrta dnevnog reda) i „Unutarnja sigurnost u EU-u – postignuti napredak u provedbi usvojenih sigurnosnih mjera i predstojeći izazovi” (točka 90. nacrta dnevnog reda).

Govorio je Marco Valli protiv zahtjeva.

Parlament je odobrio zahtjev.

Govorio je Bruno Gollnisch o izvješćima o ukidanju zastupničkog imuniteta upisanima za vrijeme glasovanja u utorak. Predsjednik je objasnio postupak.

Srijeda

Nema predloženih izmjena:

Četvrtak

Zahtjev Kluba zastupnika Verts/ALE-a za upisivanje izjave Komisije na temu Prelazak s ljetnog na zimsko računanje vremena i obrnutokao druge rasprave tog dana (točka 88. nacrta dnevnog reda)

Govorili su Philippe Lamberts, u korist zahtjeva, i Anne Sander, protiv zahtjeva.

Parlament je odbio zahtjev.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


14. Pravni okvir Unije za carinske prekršaje i sankcije ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pravnom okviru Unije za carinske prekršaje i sankcije [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

Kaja Kallas predstavila je izvješće.

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Franck Proust (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA), Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Virginie Rozière, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Daniel Dalton, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Roberta Metsola, Evelyne Gebhardt, Margot Parker, Ildikó Gáll-Pelcz, Nicola Danti, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Jarosław Wałęsa i Sergio Gaetano Cofferati.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Eleftherios Synadinos.

Govorili su: Valdis Dombrovskis i Kaja Kallas.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.10 zapisnika od 25.10.2016..


15. Strategija EU-a prema Iranu nakon nuklearnog sporazuma (rasprava)

Izvješće o strategiji EU-a prema Iranu nakon nuklearnog sporazuma [2015/2274(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Richard Howitt (A8-0286/2016)

Richard Howitt predstavio je izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su: Marietje Schaake (izvjestiteljica za mišljenje Odbora INTA), Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sofia Sakorafa, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Klaus Buchner, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Gérard Deprez, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Janusz Korwin-Mikke, Janusz Lewandowski, Damiano Zoffoli, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Merja Kyllönen, Barbara Kappel, Zoltán Balczó, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Bas Belder, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Couso Permuy, Udo Voigt, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati i Frédérique Ries.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Govorili su: Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld i Urmas Paet.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias i Julie Ward.

Govorili su: Miguel Arias Cañete i Richard Howitt.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika od 25.10.2016..


16. Borba protiv korupcije i daljnje postupanje nakon rezolucije Odbora CRIM (kratko predstavljanje)

Izvješće o borbi protiv korupcije i daljnjem postupanju nakon rezolucije Odbora CRIM [2015/2110(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

Laura Ferrara održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, Tibor Szanyi i Ana Gomes.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika od 25.10.2016..


17. Ljudska prava i migracije u trećim zemljama (kratko predstavljanje)

Izvješće o ljudskim pravima i migracijama u trećim zemljama [2015/2316(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

Marie-Christine Vergiat održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala i Ignazio Corrao.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika od 25.10.2016..


18. Korporativna odgovornost za ozbiljne povrede ljudskih prava u trećim zemljama (kratko predstavljanje)

Izvješće o korporativnoj odgovornosti za ozbiljne povrede ljudskih prava u trećim zemljama [2015/2315(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

Ignazio Corrao održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Notis Marias, Heidi Hautala, João Pimenta Lopes i Nicola Caputo.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika od 25.10.2016..


19. Strategija EU-a za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina (kratko predstavljanje)

Izvješće o strategiji EU-a za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina [2016/2059(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: András Gyürk (A8-0278/2016)

András Gyürk održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Seán Kelly, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos i Tibor Szanyi.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika od 25.10.2016..

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik


20. Kako uskladiti nadzor ribarstva u Europi? (kratko predstavljanje)

Izvješće - Kako uskladiti nadzor ribarstva u Europi? [2015/2093(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

Isabelle Thomas održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Nicola Caputo i Ruža Tomašić.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika od 25.10.2016..


21. Poboljšanje povezanosti i dostupnosti prometne infrastrukture u srednjoj i istočnoj Europi (kratko predstavljanje)

Izvješće o poboljšanju povezanosti i dostupnosti prometne infrastrukture u srednjoj i istočnoj Europi [2015/2347(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

Tomasz Piotr Poręba održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andor Deli, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Davor Škrlec, Ruža Tomašić, Jozo Radoš i Ivan Jakovčić.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika od 25.10.2016..


22. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Iuliu Winkler, Tibor Szanyi, Urszula Krupa, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Florent Marcellesi, Margot Parker, Gilles Lebreton, Seán Kelly, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Evi, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Xabier Benito Ziluaga, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Julie Ward i Victor Negrescu.


23. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 593.008/OJMA).


24. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:55 h.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Guteland, Jurek, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Mizzi, Rochefort, Saryusz-Wolski

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti