Index 
Jegyzőkönyv
PDF 243kWORD 76k
2016. október 24., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök közleménye
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 6.A képviselőcsoportok tagjai
 7.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 8.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 9.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 10.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 11.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 12.Dokumentumok benyújtása
 13.Ügyrend
 14.A vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keret ***I (vita)
 15.Az EU Iránnal kapcsolatos stratégiája a nukleáris megállapodást követően (vita)
 16.A korrupció elleni küzdelem és a CRIM állásfoglalásának nyomon követése (rövid ismertetés)
 17.Emberi jogok és migráció a harmadik országokban (rövid ismertetés)
 18.Vállalati felelősség harmadik országokban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért (rövid ismertetés)
 19.A cseppfolyósított földgázra és a gáz tárolására vonatkozó uniós stratégia (rövid ismertetés)
 20.A halászati ellenőrzések egységessé tételének mikéntje Európában (rövid ismertetés)
 21.A közép- és kelet-európai közlekedési infrastruktúra összekapcsolódásának és hozzáférhetőségének fejlesztése (rövid ismertetés)
 22.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05-kor nyitják meg.


2. Az elnök közleménye

Az elnök felidézi a Parlament épületében 2016. október 6-án történt esetet, melyben Steven Woolfe és egy képviselőcsoportjába tartozó képviselő volt érintett. Az elnök emlékeztet az eljárási szabályzat 11. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseire, és közli, hogy a képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottságot felkérték az ügy vizsgálatára, továbbá hogy tájékoztatni fogják a Parlamentet az említett bizottság határozatáról.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Krišjānis Kariņš közli, hogy a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló Laura Agea-jelentésről szóló 2016. szeptember 15-i szavazás során tartózkodni kívánt (A8-0247/2016) (a 2016.9.15-i jegyzőkönyv 11.8 pontja).


4. A Parlament tagjai

Az illetékes spanyol hatóságok bejelentették Florent Marcellesi kinevezését Jordi Sebastià helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2016. október 11.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Florent Marcellesi elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

°
° ° °

Andrej Plenković és Davor Ivo Stier írásban közölte, hogy 2016. október 14-i hatállyal lemond európai parlamenti képviselői megbízatásáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) és (3) bekezdésének megfelelően a Parlament ezzel az időponttal kezdődően megállapítja képviselői helyük megüresedését, és erről tájékoztatja az illetékes nemzeti hatóságot.

Matthias Groote és Richard Howitt szintén írásban közölte, hogy 2016. november 1-jei, illetve 2-i hatállyal lemond európai parlamenti képviselői megbízatásáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) és (3) bekezdésének megfelelően a Parlament ezzel az időponttal kezdődően megállapítja képviselői helyük megüresedését, és erről tájékoztatja az illetékes nemzeti hatóságot.


5. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes portugál hatóságok kérelmezték António Marinho e Pinto mentelmi jogának felfüggesztését egy, a lisszaboni keleti kerületi bíróság előtt ellene folyó büntetőeljárás keretében.

Az illetékes francia hatóságok kérelmezték Marine Le Pen mentelmi jogának felfüggesztését egy, a nanterre-i kerületi bíróság előtt folyó eljárás keretében.

A kérelmeket az eljárási szabályzat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


6. A képviselőcsoportok tagjai

Steven Woolfe 2016. október 24-től már nem az EFDD képviselőcsoport tagja és immár a független képviselők között foglal helyet.


7. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A PPE, az S&D, a Verts/ALE és az EFDD az alábbi kinevezési kérelmeket juttatta el az elnöknek:

AFET bizottság: Dubravka Šuica

ENVI bizottság: Szanyi Tibor helyére Paul Brannen

AGRI bizottság: Paul Brannen helyére Szanyi Tibor, Florent Marcellesi

FEMM bizottság: Florent Marcellesi

A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval (beleértve Líbiát is) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Florent Marcellesi

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Florent Marcellesi

Az EU–Albánia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség: Sven Giegold helyére Igor Šoltes

DEVE bizottság: Nathan Gill helyére Raymond Finch

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


8. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke arról tájékoztatta a Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen:

- a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek kockázatcsökkentési technikáit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2016. október 4-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA)) (B8-1124/2016)

Amennyiben huszonnégy órán belül bármelyik képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő nem emel kifogást ellene, az ajánlást elfogadottnak kell tekinteni. Ellenkező esetben szavazásra kell bocsátani.

Az ajánlás elérhető a „Séance en direct” weboldalon.


9. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2016. október 26-án, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a vádlottak, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban a keresett személyek költségmentességéről (00033/2016/LEX - C8-0430/2016 - 2013/0409(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséhez kiállított európai úti okmány létrehozásáról, valamint az 1994. november 30-i tanácsi ajánlás hatályon kívül helyezéséről (00030/2016/LEX - C8-0429/2016 - 2015/0306(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és a 2008/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00028/2016/LEX - C8-0428/2016 - 2015/0239(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (00040/2016/LEX - C8-0417/2016 - 2013/0141(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK rendelet árukra, utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról (00043/2016/LEX - C8-0415/2016 - 2013/0297(COD));

- A belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (00042/2016/LEX - C8-0414/2016 - 2013/0226(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről (00038/2016/LEX - C8-0413/2016 - 2012/0340(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Felügyelő Bizottságának titkársága tekintetében történő módosításáról (00025/2016/LEX - C8-0412/2016 - 2016/0064(COD)).


10. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

Az áprilisi I. és II., a májusi I. és II., valamint a június I. és II. 2016 ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” internetoldalon.


11. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000105/2016) felteszi: Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini és Mireille D'Ornano, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: A transzzsírok (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016);

- (O-000106/2016) felteszi: Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini és Mireille D'Ornano, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A transzzsírok (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016);

- (O-000107/2016) felteszi: Silvia Costa, a CULT bizottság nevében, a Bizottsághoz: Európai önkéntes szolgálat (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016);

- (O-000126/2016) felteszi: Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar és Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea és Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Monika Hohlmeier és Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao és Laura Ferrara, a Bizottsághoz: A gyermekek védelmét szolgáló uniós politikák és intézkedések a migrációval összefüggésben (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016).


12. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

CULT, IMCO, JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

- Javaslat az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Javaslat a rendkívüli tartalék 2016. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

DEVE

- 3. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: Az uniós intézmények biztonsága (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az Európai Unió és a Salamon-szigetek közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- Jelentés a harmadik országokban az emberi jogok és a migráció helyzetéről (2015/2316(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Második jelentés az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2015)0377[49] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

- Második jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács (COM(2015)0377[03] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

- ***I Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslatról (Ukrajna) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

- Második jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2015)0377[43] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

- Második jelentés az ARTEMIS közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2015)0377[46] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

- ***I Jelentés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 19/2013/EU rendelet, valamint az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 20/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

- Jelentés a cseppfolyósított földgázra és a földgáztárolásra vonatkozó uniós stratégiáról (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Gyürk András (A8-0278/2016)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti, a diplomata-útlevéllel rendelkező személyek rövid távú tartózkodására jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Bodil Valero (A8-0281/2016)

- Jelentés a közép- és kelet-európai közlekedési infrastruktúra összekapcsolódásának és hozzáférhetőségének fejlesztéséről (2015/2347(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

- Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról (2015/2254(INL)) - LIBE bizottság - Előadó: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

- Jelentés a korrupció elleni küzdelemről és a CRIM bizottság állásfoglalásának nyomon követéséről (2015/2110(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

- Jelentés a „Miként járulhat hozzá a KAP a munkahelyteremtéshez a vidéki területeken?” kérdésköréről (2015/2226(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

- Jelentés az EU Iránnal kapcsolatos stratégiájáról a nukleáris megállapodást követően (2015/2274(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Richard Howitt (A8-0286/2016)

- Jelentés az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - BUDG bizottság - Előadók: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

- * Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A8-0288/2016)

- * Jelentés a DNS-adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A8-0289/2016)

- ***I Jelentés az 1303/2013/EU rendeletnek egyes, a pénzügyi stabilitás vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

- Jelentés az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, 3/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: Az Intézmények biztonsága (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - BUDG bizottság - Előadók: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

- Jelentés a Jane Collins kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről (2016/2087(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

- Jelentés a Jean-Marie Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2016/2108(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

- Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. év prioritásainak végrehajtása (2016/2101(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Alfred Sant (A8-0309/2016)

- Jelentés a Mario Borghezio kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről (2016/2028(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a közjogi szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

- ***II Ajánlás második olvasatra a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és a tanácsi rendelet elfogadása céljából kialakított első olvasatbeli tanácsi álláspontról (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

- ***II Ajánlás második olvasatra a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

- ***II Ajánlás második olvasatra a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK rendelet árukra, utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Michael Cramer (A8-0300/2016)


13. Ügyrend

Kiosztották a 2016. október II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 593.008/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

Az S&D képviselőcsoport kéri, hogy cseréljék fel az alábbi két napirendi pont sorrendjét: A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. év prioritásainak végrehajtása (a PDOJ 85. pontja) és Belső biztonság az EU-ban - az elfogadott biztonsági intézkedések végrehajtása terén elért előrelépés és a további kihívások (a PDOJ 90. pontja).

Felszólal: Marco Valli ellenzi a kérést.

A Parlament jóváhagyja a kérést.

Felszólal: Bruno Gollnisch a keddi szavazások óráján szereplő, mentelmi jogokról szóló jelentések kapcsán. Az elnök ismerteti az eljárást.

Szerda

Nincs javasolt változtatás.

Csütörtök

A Verts/ALE képviselőcsoport kéri, hogy a nap második vitájaként tűzzék napirendre a Bizottság alábbi nyilatkozatát: Átállás a nyáriról a téli időszámításra (a PDOJ 88. pontja).

Felszólal: Philippe Lamberts támogatja a kérést, Anne Sander pedig ellenzi azt.

A Parlament elutasítja a kérést.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


14. A vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keret ***I (vita)

Jelentés a vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keretről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

Kaja Kallas előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Franck Proust (az INTA bizottság véleményének előadója), Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Virginie Rozière, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Daniel Dalton, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Roberta Metsola, Evelyne Gebhardt, Margot Parker, Ildikó Gáll-Pelcz, Nicola Danti, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Jarosław Wałęsa és Sergio Gaetano Cofferati.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Eleftherios Synadinos.

Felszólal: Valdis Dombrovskis és Kaja Kallas.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.10.25-i jegyzőkönyv, 5.10. pont .


15. Az EU Iránnal kapcsolatos stratégiája a nukleáris megállapodást követően (vita)

Jelentés az EU Iránnal kapcsolatos stratégiájáról a nukleáris megállapodást követően [2015/2274(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Richard Howitt (A8-0286/2016)

Richard Howitt előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Marietje Schaake (az INTA bizottság véleményének előadója), Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Gérard Deprez, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Janusz Korwin-Mikke, Janusz Lewandowski, Damiano Zoffoli, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Merja Kyllönen, Barbara Kappel, Zoltán Balczó, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Bas Belder, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Couso Permuy, Udo Voigt, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati és Frédérique Ries.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld és Urmas Paet.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias és Julie Ward.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Richard Howitt.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.10.25-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .


16. A korrupció elleni küzdelem és a CRIM állásfoglalásának nyomon követése (rövid ismertetés)

Jelentés a korrupció elleni küzdelemről és a CRIM állásfoglalásának nyomon követéséről [2015/2110(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

Laura Ferrara rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, Tibor Szanyi és Ana Gomes.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.10.25-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .


17. Emberi jogok és migráció a harmadik országokban (rövid ismertetés)

Jelentés az emberi jogok és a migráció helyzetéről a harmadik országokban [2015/2316(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

Marie-Christine Vergiat rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala és Ignazio Corrao.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.10.25-i jegyzőkönyv, 7.4. pont .


18. Vállalati felelősség harmadik országokban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért (rövid ismertetés)

Jelentés a vállalatok harmadik országokban elkövetett súlyos emberi jogi visszaélésekkel kapcsolatos felelősségéről [2015/2315(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

Ignazio Corrao rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Notis Marias, Heidi Hautala, João Pimenta Lopes és Nicola Caputo.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.10.25-i jegyzőkönyv, 7.5. pont .


19. A cseppfolyósított földgázra és a gáz tárolására vonatkozó uniós stratégia (rövid ismertetés)

Jelentés a cseppfolyósított földgázra és a gáz tárolására vonatkozó uniós stratégiáról [2016/2059(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Gyürk András (A8-0278/2016)

Gyürk András rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Seán Kelly, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos és Szanyi Tibor.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.10.25-i jegyzőkönyv, 7.6. pont .

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök


20. A halászati ellenőrzések egységessé tételének mikéntje Európában (rövid ismertetés)

Jelentés a halászati ellenőrzések egységessé tételének mikéntjéről Európában [2015/2093(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

Isabelle Thomas rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Nicola Caputo és Ruža Tomašić.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.10.25-i jegyzőkönyv, 7.7. pont .


21. A közép- és kelet-európai közlekedési infrastruktúra összekapcsolódásának és hozzáférhetőségének fejlesztése (rövid ismertetés)

Jelentés a közép- és kelet-európai közlekedési infrastruktúra összekapcsolódásának és hozzáférhetőségének fejlesztéséről [2015/2347(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

Tomasz Piotr Poręba rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andor Deli, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Davor Škrlec, Ruža Tomašić, Jozo Radoš és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.10.25-i jegyzőkönyv, 7.8. pont .


22. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Iuliu Winkler, Tibor Szanyi, Urszula Krupa, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Florent Marcellesi, Margot Parker, Gilles Lebreton, Seán Kelly, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Evi, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Xabier Benito Ziluaga, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Julie Ward és Victor Negrescu.


23. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 593.008/OJMA).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.55-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Guteland, Jurek, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Mizzi, Rochefort, Saryusz-Wolski

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat