Rodyklė 
Protokolas
PDF 235kWORD 77k
Pirmadienis, 2016 m. spalio 24 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pranešimas
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Prašymas atšaukti imunitetą
 6.Frakcijų sudėtis
 7.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 8.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 9.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 10.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 11.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 12.Gauti dokumentai
 13.Darbų programa
 14.Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinė sistema ***I (diskusijos)
 15.ES strategija Irano atžvilgiu po susitarimo branduolinių klausimų srityje (diskusijos)
 16.Kova su korupcija ir tolesni su CRIM rezoliucija susiję veiksmai (trumpas pristatymas)
 17.Žmogaus teisės ir migracija trečiosiose šalyse (trumpas pristatymas)
 18.Bendrovių atsakomybė už rimtus žmogaus teisių pažeidimus trečiosiose šalyse (trumpas pristatymas)
 19.ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategija (trumpas pristatymas)
 20.Kaip suvienodinti žuvininkystės kontrolę Europoje? (trumpas pristatymas)
 21.Transporto infrastruktūros Vidurio ir Rytų Europoje jungties ir prieigos pagerinimas (trumpas pristatymas)
 22.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.05 val.


2. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas pranešė, kad 2016 m. spalio 6 d. Europos Parlamento patalpose įvyko incidentas, kuriame dalyvavo Steevenas Woolfe ir kitas jo frakcijos narys. Pirmininkas priminė apie Darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnio 2 dalies nuotatas ir pranešė, kad Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas pradėjo nagrinėti šį atvejį ir apie šio nagrinėjimo rezultatus praneš Parlamentui.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Krišjānis Kariņš pranešė, kad 2016 m. rugsėjo 15 d. susilaikė balsuojant dėl Lauros Agea pranešimo dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (A8-0247/2016) (2016 09 15 posėdžio protokolo 11.8 punktas ).


4. Parlamento sudėtis

Ispanijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Florent Marcellesi, kuris pakeis Jordi Sebastià, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2016 m. spalio 11 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Florent Marcellesi įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.

°
° ° °

Andrej Plenković ir Davor Ivo Stier rašu informavo apie savo atsistatydinimą iš Parlamento narių nuo 2016 m. spalio 14 d.

Parlamentas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 3 dalimis, apie nuo minėtos datos laisvas Parlamento nario vietas praneš atitinkamoms nacionalinėms institucijoms.

Matthias Groote ir Richard Howitt taip pat rašu informavo apie savo atsistatydinimą iš Parlamento narių atitinkamai nuo 2016 m. lapkričio 1 ir 2 d.

Parlamentas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 3 dalimis, apie nuo minėtos datos laisvas Parlamento nario vietas praneš atitinkamoms nacionalinėms institucijoms.


5. Prašymas atšaukti imunitetą

Portugalijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti António Marinho e Pinto imunitetą __[A187249]__.

Prancūzijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Marine Le Pen imunitetą __[A187249]__.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymai buvo perduoti atsakingam JURI komitetui.


6. Frakcijų sudėtis

Steven Woolfe nuo 2016 m. spalio 24 d. nebėra EFDD frakcijos narys; jis tapo nepriklausomu Parlamento nariu.


7. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo PPE, S&D, Verts/ALE ir EFDD prašymus dėl šių paskyrimų į:

AFET komitetas: Dubravka Šuica

ENVI komitetas: Paul Brannen vietoj Tibor Szanyi

AGRI komitetas: Tibor Szanyi vietoj Paul Brannen, Florent Marcellesi

FEMM komitetas: Florent Marcellesi

Delegacija ryšiams su Magrebo šalimis ir Arabų Magrebo Sąjunga: Florent Marcellesi

Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje: Florent Marcellesi

Delegacija ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete: Igor Šoltes vietoj Sven Giegold

DEVE komitetas: Raymond Finch vietoj Nathan Gill

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


8. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl:

- 2016 m. spalio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdų techniniais reguliavimo standartais (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))(B8-1124/2016)

Jei per 48 valandas jokia frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių dėl šios rekomendacijos nepareikš prieštaravimų, ji bus laikoma priimta. Priešingu atveju dėl jos bus balsuojama.

Rekomendaciją galima rasti tinklalapyje Europarl šios sesijos laikotarpiu.


9. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2016 m. spalio 26 d. (trečiadienį) pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl teisinės pagalbos įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio vykdymo procedūroms (00033/2016/LEX - C8-0430/2016 - 2013/0409(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos kelionės dokumento neteisėtai esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti nustatymo, kuriuo panaikinama 1994 m. lapkričio 30 d. Tarybos rekomendacija (00030/2016/LEX - C8-0429/2016 - 2015/0306(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos, kuriuo panaikinama Direktyva 2008/92/EB (00028/2016/LEX - C8-0428/2016 - 2015/0239(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (00040/2016/LEX - C8-0417/2016 - 2013/0141(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos nuostatos, susijusios su krovinių, keleivių ir eismo įvykių duomenų rinkimu (00043/2016/LEX - C8-0415/2016 - 2013/0297(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1365/2006 dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos nuostatos, susijusios su deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimu Komisijai (00042/2016/LEX - C8-0414/2016 - 2013/0226(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo (00038/2016/LEX - C8-0413/2016 - 2012/0340(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 nuostatos, susijusios su Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriatu (00025/2016/LEX - C8-0412/2016 - 2016/0064(COD)).


10. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per balandžio mėn. pirmąją ir antrąją, gegužės mėn. pirmąją ir birželio pirmąją ir antrąją mėnesines sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


11. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000105/2016), kurį pateikė Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ir Mireille D'Ornano ENVI komiteto vardu Tarybai: Riebalų rūgščių transizomerai (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

- (O-000106/2016), kurį pateikė Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ir Mireille D'Ornano ENVI komiteto vardu Komisijai: Riebalų rūgščių transizomerai (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

- (O-000107/2016), kurį pateikė Silvia Costa, CULT komiteto vardu Komisijai Europos savanorių tarnyba (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016))

- (O-000126/2016), kurį pateikė Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar ir Julie Ward S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea ir Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Monika Hohlmeier ir Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao ir Laura Ferrara Komisijai: ES politika ir veiksmai, skirti vaikams apsaugoti migracijos aplinkybėmis (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016)


12. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (nauja redakcija) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pirmininkas, vadovaudamasis Sutarties 307 straipsniu, dėl šių paslūlymų konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

CULT, IMCO, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimo (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pirmininkas, vadovaudamasis Sutarties 307 straipsniu, dėl šių paslūlymų konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2016m. (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl tarpinio Ganos ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

DEVE

- 2016 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 3 projektas. Institucijų saugumas (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Saliamono Salų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Sąjungos vardu (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl žmogaus teisių ir migracijos trečiosiose šalyse (2015/2316(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Antrasis pranešimas dėl bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2015)0377[49] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

- Antrasis pranešimas dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (COM(2015)0377[03] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Ukraina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

- Antrasis pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2015)0377[[43]] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

- Antrasis pranešimas dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (COM(2015)0377[46] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 19/2013, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė, ir Reglamentas (ES) Nr. 20/2013, kuriuo įgyvendinama Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - INTA komitetas - Pranešėja: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

- Pranešimas dėl ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategijos (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: András Gyürk (A8-0278/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Bodil Valero (A8-0281/2016)

- Pranešimas dėl transporto infrastruktūros jungčių ir prieinamumo Vidurio ir Rytų Europoje gerinimo (2015/2347(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimo (2015/2254(INL)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

- Pranešimas dėl kovos su korupcija ir tolesnių veiksmų, susijusių su CRIM komiteto rezoliucija (2015/2110(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

- Pranešimas Kaip įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) galima pagerinti darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse? (2015/2226(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

- Pranešimas dėl ES strategijos Irano atžvilgiu po susitarimo dėl branduolinės programos (2015/2274(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Richard Howitt (A8-0286/2016)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjos: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Danijoje pradžios projekto (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0288/2016)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Danijoje pradžios projekto (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0289/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 finansų valdymo nuostatos, taikytinos tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - REGI komitetas - Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projekto. Institucijų saugumas (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjos: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

- Pranešimas dėl prašymo ginti Jane Collins privilegijas ir imunitetus (2016/2087(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą (2016/2108(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

- Pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas (2016/2101(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Alfred Sant (A8-0309/2016)

- Pranešimas dėl prašymo ginti Mario Borghezio privilegijas ir imunitetus (2016/2028(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1365/2006 dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos nuostatos, susijusios su deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimu Komisijai (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos nuostatos dėl krovinių, keleivių ir eismo įvykių duomenų rinkimo (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Michael Cramer (A8-0300/2016)


13. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2016 m. spalio antrosios mėnesinės sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 593.008/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

S&D frakcijos prašymas, siekiant darbotvarkėje sukeisti vietomis diskusijas dėl "Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas" (darbotvarkės projekto 85 punktas) ir dėl "ES vidaus saugumas. Pažanga, padaryta įgyvendinant patvirtintas saugumo priemones, ir ateities uždaviniai" (darbotvarkės projekto 90 punktas).

Kalbėjo Marco Valli prieštaravo šiam prašymui.

Parlamentas patenkino prašymą

Kalbėjo Bruno Gollnisch dėl pranešimų dėl inumitetų, įtrauktų į balsavimo laiką antradienį. Pirmininkas paaiškino procedūrą.

Trečiadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Ketvirtadienis

Verts/ALE prašymas, kuriuo siekiama Komisijos pranešimą dėl "Vasaros ir žiemos laiko keitimas" įtraukti į darbotvarkę antruoju diskusijų punktu (darbotvarkės projekto 88 punktas).

Kalbėjo Philippe Lamberts pritarė prašymui ir Anne Sander jam prieštaravo.

Parlamentas atmetė prašymą

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


14. Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinė sistema ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinės sistemos [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

Kaja Kallas pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Franck Proust (INTA komiteto nuomonės referentas), Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Virginie Rozière S&D frakcijos vardu, Daniel Dalton ECR frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Roberta Metsola, Evelyne Gebhardt, Margot Parker, Ildikó Gáll-Pelcz, Nicola Danti, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Jarosław Wałęsa ir Sergio Gaetano Cofferati.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis ir Kaja Kallas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 25 protokolo 5.10 punktas.


15. ES strategija Irano atžvilgiu po susitarimo branduolinių klausimų srityje (diskusijos)

Pranešimas dėl ES strategijos Irano atžvilgiu po susitarimo dėl branduolinės programos [2015/2274(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Richard Howitt (A8-0286/2016)

Richard Howitt pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Marietje Schaake (INTA komiteto nuomonės referentė), Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Gérard Deprez, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Janusz Korwin-Mikke, Janusz Lewandowski, Damiano Zoffoli, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Merja Kyllönen, Barbara Kappel, Zoltán Balczó, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Bas Belder, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Couso Permuy, Udo Voigt, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati ir Frédérique Ries.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld ir Urmas Paet.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias ir Julie Ward.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Richard Howitt.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 25 protokolo 7.2 punktas.


16. Kova su korupcija ir tolesni su CRIM rezoliucija susiję veiksmai (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl kovos su korupcija ir tolesnių su CRIM rezoliucija susijusių veiksmų [2015/2110(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

Laura Ferrara padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, Tibor Szanyi ir Ana Gomes.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 10 25 protokolo 7.3 punktas.


17. Žmogaus teisės ir migracija trečiosiose šalyse (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl žmogaus teisių ir migracijos trečiosiose šalyse [2015/2316(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

Marie-Christine Vergiat padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala ir Ignazio Corrao.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 10 25 protokolo 7.4 punktas.


18. Bendrovių atsakomybė už rimtus žmogaus teisių pažeidimus trečiosiose šalyse (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl bendrovių atsakomybės už rimtus žmogaus teisių pažeidimus trečiosiose šalyse [2015/2315(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

Ignazio Corrao padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Notis Marias, Heidi Hautala, João Pimenta Lopes ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 10 25 protokolo 7.5 punktas.


19. ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategija (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategijos [2016/2059(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: András Gyürk (A8-0278/2016)

András Gyürk padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Seán Kelly, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 10 25 protokolo 7.6 punktas.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas


20. Kaip suvienodinti žuvininkystės kontrolę Europoje? (trumpas pristatymas)

Pranešimas „Kaip suvienodinti žuvininkystės kontrolę Europoje?“ [2015/2093(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

Isabelle Thomas padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Nicola Caputo ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 10 25 protokolo 7.7 punktas.


21. Transporto infrastruktūros Vidurio ir Rytų Europoje jungties ir prieigos pagerinimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl transporto infrastruktūros Vidurio ir Rytų Europoje jungties ir prieigos pagerinimo [2015/2347(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

Tomasz Piotr Poręba padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andor Deli, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Davor Škrlec, Ruža Tomašić, Jozo Radoš ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 10 25 protokolo 7.8 punktas.


22. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Iuliu Winkler, Tibor Szanyi, Urszula Krupa, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Florent Marcellesi, Margot Parker, Gilles Lebreton, Seán Kelly, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Evi, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Xabier Benito Ziluaga, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Julie Ward ir Victor Negrescu.


23. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 593.008/OJMA).


24. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.55 val.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Guteland, Jurek, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Mizzi, Rochefort, Saryusz-Wolski

Teisinė informacija - Privatumo politika