Indekss 
Protokols
PDF 236kWORD 76k
Pirmdiena, 2016. gada 24. oktobris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Pieprasījums atcelt imunitāti
 6.Politisko grupu sastāvs
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs
 8.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 10.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 11.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 12.Dokumentu iesniegšana
 13.Darba kārtība
 14.Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām ***I (debates)
 15.ES stratēģija attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā (debates)
 16.Cīņa pret korupciju un turpmākie pasākumi saistībā ar CRIM rezolūciju (īss izklāsts)
 17.Cilvēktiesības un migrācija trešās valstīs (īss izklāsts)
 18.Uzņēmumu atbildība par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs (īss izklāsts)
 19.ES stratēģija attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi un gāzes glabāšanu (īss izklāsts)
 20.Zivsaimniecības kontroles pasākumu vienādošana Eiropā (īss izklāsts)
 21.Transporta infrastruktūras savienojumu un pieejamības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā (īss izklāsts)
 22.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.05.


2. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs pieminēja 2016. gada 6. oktobrī Parlamenta telpās notikušo incidentu, kurā bija iesaistīts Steven Woolfe un viens deputāts no viņa pārstāvētās politiskās grupas. Priekšsēdētājs atgādināja Reglamenta 11. panta 2. punkta noteikumus un paziņoja, ka šis jautājums ir nodots izskatīšanai Padomdevējā komitejā deputātu rīcības jautājumos un ka Parlaments tiks informēts par minētās komitejas apspriedes rezultātiem.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Krišjānis Kariņš ir informējis, ka viņš vēlējās atturēties 2016. gada 15. septembra balsojumā par Laura Agea ziņojumu par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (A8-0247/2016) (15.09.2016. protokola 11.8. punkts).


4. Parlamenta sastāvs

Spānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Florent Marcellesi ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Jordi Sebastià vietā, sākot ar 2016. gada 11. oktobri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Florent Marcellesi pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.

°
° ° °

Andrej Plenković un Davor Ivo Stier ir rakstiski paziņojuši par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 2016. gada 14. oktobri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 3. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētās dienas, Parlamentā ir atbrīvojušās šo deputātu vietas un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.

Matthias Groote un Richard Howitt arī ir rakstiski paziņojuši par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar attiecīgi 2016. gada 1. un 2. novembri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 3. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētajām dienām, Parlamentā ir atbrīvojušās šo deputātu vietas un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.


5. Pieprasījums atcelt imunitāti

Portugāles kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt António Marinho e Pinto imunitāti saistībā ar tiesvedību krimināllietā, ko pret viņu uzsākusi Lisabonas Rietumu rajona prokuratūra.

Francijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Marine Le Pen imunitāti saistībā ar tiesas izmeklēšanu, kuru uzsākusi Nantēras augstās instances tiesa.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījumi ir nodoti atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


6. Politisko grupu sastāvs

Steven Woolfe vairs nav EFDD grupas loceklis un, sākot ar 2016. gada 24. oktobri, ir pie politiskajām grupām nepiederošs deputāts.


7. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE, S&D, Verts/ALE un EFDD grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

AFET komiteja: Dubravka Šuica;

ENVI komiteja: Paul Brannen – Tibor Szanyi vietā;

AGRI komiteja: Tibor Szanyi – Paul Brannen vietā, Florent Marcellesi;

FEMM komiteja: Florent Marcellesi;

Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību (ieskaitot Lībiju): Florent Marcellesi;

Delegācija dalībai Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā: Florent Marcellesi;

Delegācija ES un Albānijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā: Igor Šoltes – Sven Giegold vietā;

DEVE komiteja: Raymond Finch – Nathan Gill vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


8. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs ir paziņojis Parlamenta priekšsēdētājam, ka nav izteikti iebildumi pret turpmāk minētajiem aktiem.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem riska mazināšanas metodēm, kas paredzētas ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA)) (B8-1124/2016).

Ja kāda politiskā grupa vai vismaz četrdesmit deputāti 24 stundu laikā nebūs iebilduši pret šo ieteikumu, to uzskatīs par apstiprinātu. Pretējā gadījumā to iesniegs balsošanai.

Ieteikums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


9. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2016. gada 26. oktobrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par juridisko palīdzību aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā un pieprasītajām personām Eiropas apcietināšanas ordera procesā (00033/2016/LEX - C8-0430/2016 - 2013/0409(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas ceļošanas dokumentu izveidi tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, un ar ko atceļ Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikumu (00030/2016/LEX - C8-0429/2016 - 2015/0306(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas statistiku attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas cenām un ar ko atceļ Direktīvu 2008/92/EK (00028/2016/LEX - C8-0428/2016 - 2015/0239(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (00040/2016/LEX - C8-0417/2016 - 2013/0141(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem groza Regulu (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku (00043/2016/LEX - C8-0415/2016 - 2013/0297(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai saistībā ar konkrētu pasākumu pieņemšanu groza Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (00042/2016/LEX - C8-0414/2016 - 2013/0226(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (00038/2016/LEX - C8-0413/2016 - 2012/0340(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 groza attiecībā uz Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejas sekretariātu (00025/2016/LEX - C8-0412/2016 - 2016/0064(COD)).


10. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta aprīļa I un II sesijā, maija I un II sesijā un jūnija I un II 2016 sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejami vietnē “Europarl”.


11. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000105/2016), kuru uzdeva Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini un Mireille D'Ornano ENVI komitejas vārdā Padomei: Trans-taukskābes (TTS) (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016);

- (O-000106/2016), kuru uzdeva Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini un Mireille D'Ornano ENVI komitejas vārdā Komisijai: Trans-taukskābes (TTS) (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016);

- (O-000107/2016), kuru uzdeva Silvia Costa CULT komitejas vārdā Komisijai: Eiropas Brīvprātīgo dienests (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016);

- (O-000126/2016), kuru uzdeva Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar un Julie Ward S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea un Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Monika Hohlmeier un Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao un Laura Ferrara Komisijai: ES politika un rīcība bērnu aizsardzībai migrācijas kontekstā (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016).


12. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

CULT, IMCO, JURI (Reglamenta 104. pants)

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2016. gadā (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Ganu, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses (12396/2016 - C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE

- 2016. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projekts: Iestāžu drošība (12600/2016 - C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Zālamana salām par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (09785/2016 - C8-0422/2016 – 2016/0096(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- Ziņojums par cilvēktiesībām un migrāciju trešās valstīs (2015/2316(INI)) - AFET komiteja - Referente: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016).

- Otrais ziņojums par ENIAC kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2015)0377[[49]] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016).

- Otrais ziņojums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome (COM(2015)0377[[03]] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Ukraina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0274/2016).

- Otrais ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2015)0377[[43]] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016).

- Otrais ziņojums par ARTEMIS kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2015)0377[[46]] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - CONT komiteja - Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 19/2013, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 20/2013, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - INTA komiteja - Referente: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016).

- Ziņojums par ES stratēģiju attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi un gāzes glabāšanu (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - ITRE komiteja - Referents: András Gyürk (A8-0278/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Bodil Valero (A8-0281/2016).

- Ziņojums par transporta infrastruktūras savienojumu un pieejamības uzlabošanu Centrāleiropā un Austrumeiropā (2015/2347(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par ES mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi (2015/2254(INL)) - LIBE komiteja - Referente: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016).

- Ziņojums par cīņu pret korupciju un turpmākiem pasākumiem saistībā ar Īpašās komitejas organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos (CRIM) rezolūciju (2015/2110(INI)) - LIBE komiteja - Referente: Laura Ferrara (A8-0284/2016).

- Ziņojums par veidiem, kādos KLP var uzlabot darbvietu izveidi lauku apvidos (2015/2226(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Eric Andrieu (A8-0285/2016).

- Ziņojums par ES stratēģiju attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā (2015/2274(INI)) - AFET komiteja - Referents: Richard Howitt (A8-0286/2016).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - BUDG komiteja - Referenti: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Dānija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0288/2016).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Dānija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0289/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz konkrētiem noteikumiem, kas saistīti ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - REGI komiteja - Referente: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projektu — iestāžu drošība (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - BUDG komiteja - Referenti: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Jane Collins privilēģijas un imunitāti (2016/2087(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti (2016/2108(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Evelyn Regner (A8-0301/2016).

- Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu ― 2016. gada prioritāšu īstenošana (2016/2101(INI)) - ECON komiteja - Referents: Alfred Sant (A8-0309/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Mario Borghezio privilēģijas un imunitāti (2016/2028(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Dita Charanzová (A8-0269/2016).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - AGRI komiteja - Referente: Anthea McIntyre (A8-0293/2016).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai saistībā ar konkrētu pasākumu pieņemšanu groza Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Bas Eickhout (A8-0298/2016).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Michael Cramer (A8-0300/2016).


13. Darba kārtība

Bija izdalīts 2016. gada oktobra II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 593.008/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Pirmdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Otrdiena

S&D grupas pieprasījums mainīt secību debatēm par tematu "Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana" (PDOJ 85. punkts) un tematu "Iekšējā drošība Eiropas Savienībā: progress pieņemto drošības pasākumu īstenošanā un turpmāk risināmie jautājumi" (PDOJ 90. punkts).

Uzstājās Marco Valli, iebilstot pret pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Uzstājās Bruno Gollnisch par ziņojumiem saistībā ar imunitāti, kuri iekļauti otrdienas balsošanas laikā. Sēdes vadītājs paskaidroja procedūru.

Trešdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Ceturtdiena

Verts/ALE grupas pieprasījums šīs dienas debatēs kā otro punktu iekļaut Komisijas paziņojumu par tematu "Pāreja no vasaras laika uz ziemas laiku" (PDOJ 88. punkts).

Uzstājās Philippe Lamberts, atbalstot pieprasījumu, un Anne Sander, iebilstot pret pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


14. Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Savienības tiesisko regulējumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Kaja Kallas (A8-0239/2016).

Kaja Kallas iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Franck Proust (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Virginie Rozière S&D grupas vārdā, Daniel Dalton ECR grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Roberta Metsola, Evelyne Gebhardt, Margot Parker, Ildikó Gáll-Pelcz, Nicola Danti, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Jarosław Wałęsa un Sergio Gaetano Cofferati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Eleftherios Synadinos.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Kaja Kallas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.10.2016. protokola 5.10. punkts.


15. ES stratēģija attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā (debates)

Ziņojums par ES stratēģiju attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā [2015/2274(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Richard Howitt (A8-0286/2016).

Richard Howitt iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Marietje Schaake (INTA komitejas atzinuma sagatavotāja), Elmar Brok PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Gérard Deprez, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Janusz Korwin-Mikke, Janusz Lewandowski, Damiano Zoffoli, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Merja Kyllönen, Barbara Kappel, Zoltán Balczó, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Bas Belder, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Couso Permuy, Udo Voigt, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati un Frédérique Ries.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld un Urmas Paet.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias un Julie Ward.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Richard Howitt.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.10.2016. protokola 7.2. punkts.


16. Cīņa pret korupciju un turpmākie pasākumi saistībā ar CRIM rezolūciju (īss izklāsts)

Ziņojums par cīņu pret korupciju un turpmākiem pasākumiem saistībā ar Īpašās komitejas organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos (CRIM) rezolūciju [2015/2110(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Laura Ferrara (A8-0284/2016).

Laura Ferrara iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, Tibor Szanyi un Ana Gomes.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 25.10.2016. protokola 7.3. punkts.


17. Cilvēktiesības un migrācija trešās valstīs (īss izklāsts)

Ziņojums par cilvēktiesībām un migrāciju trešās valstīs [2015/2316(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016).

Marie-Christine Vergiat iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala un Ignazio Corrao.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 25.10.2016. protokola 7.4. punkts.


18. Uzņēmumu atbildība par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs (īss izklāsts)

Ziņojums par uzņēmumu atbildību par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs [2015/2315(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Ignazio Corrao (A8-0243/2016).

Ignazio Corrao iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Notis Marias, Heidi Hautala, João Pimenta Lopes un Nicola Caputo.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 25.10.2016. protokola 7.5. punkts.


19. ES stratēģija attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi un gāzes glabāšanu (īss izklāsts)

Ziņojums par ES stratēģiju attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi un gāzes glabāšanu [2016/2059(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: András Gyürk (A8-0278/2016).

András Gyürk iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Seán Kelly, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos un Tibor Szanyi.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 25.10.2016. protokola 7.6. punkts.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks


20. Zivsaimniecības kontroles pasākumu vienādošana Eiropā (īss izklāsts)

Ziņojums par zivsaimniecības kontroles pasākumu vienādošanu Eiropā [2015/2093(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Isabelle Thomas (A8-0234/2016).

Isabelle Thomas iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Nicola Caputo un Ruža Tomašić.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 25.10.2016. protokola 7.7. punkts.


21. Transporta infrastruktūras savienojumu un pieejamības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā (īss izklāsts)

Ziņojums par transporta infrastruktūras savienojumu un pieejamības uzlabošanu Centrāleiropā un Austrumeiropā [2015/2347(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016).

Tomasz Piotr Poręba iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andor Deli, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Davor Škrlec, Ruža Tomašić, Jozo Radoš un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 25.10.2016. protokola 7.8. punkts.


22. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Iuliu Winkler, Tibor Szanyi, Urszula Krupa, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Florent Marcellesi, Margot Parker, Gilles Lebreton, Seán Kelly, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Evi, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Xabier Benito Ziluaga, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Julie Ward un Victor Negrescu.


23. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 593.008/OJMA).


24. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.55.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Guteland, Jurek, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Mizzi, Rochefort, Saryusz-Wolski

Juridisks paziņojums - Privātuma politika