Index 
Notulen
PDF 240kWORD 76k
Maandag 24 oktober 2016 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Mededeling van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 6.Samenstelling fracties
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 12.Ingekomen stukken
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en -sancties ***I (debat)
 15.EU-strategie ten aanzien van Iran sinds de nucleaire overeenkomst (debat)
 16.De bestrijding van corruptie en opvolging van de resolutie van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (CRIM) (korte presentatie)
 17.Mensenrechten en migratie in derde landen (korte presentatie)
 18.Strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor ernstige schendingen van de mensenrechten in derde landen (korte presentatie)
 19.De EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag (korte presentatie)
 20.Hoe kunnen we de controles op de visvangst homogeen maken in Europa? (korte presentatie)
 21.De aansluiting op en de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur in Centraal- en Oost-Europa verbeteren (korte presentatie)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.


2. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter verwijst naar het incident dat op donderdag 6 oktober 2016 in de gebouwen van het Parlement heeft plaatsgevonden en waarbij Steven Woolfe en een lid van zijn fractie betrokken waren. De Voorzitter wijst op de bepalingen van artikel 11, lid 2, van het Reglement en deelt mee dat de zaak is voorgelegd aan het raadgevend comité voor het gedrag van de leden en dat het Parlement zal worden ingelicht over de uitkomst van de besprekingen van dat comité.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Krišjānis Kariņš heeft laten weten dat hij zich had willen onthouden bij de stemming van 15 september 2016 over het verslag van Laura Agea over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (A8-0247/2016) (punt 11.8 van de notulen van 15.09.2016).


4. Samenstelling Parlement

De bevoegde Spaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Florent Marcellesi tot lid van het Parlement, ter vervanging van Jordi Sebastià, met ingang van 11 oktober 2016.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Florent Marcellesi, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

°
° ° °

Andrej Plenković en Davor Ivo Stier hebben schriftelijk kennis gegeven van hun ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 14 oktober 2016.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 3, van het Reglement constateert het Parlement dat hun zetels vanaf die datum vacant zijn en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

Matthias Groote en Richard Howitt hebben eveneens schriftelijk kennis gegeven van hun ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van respectievelijk 1 en 2 november 2016.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 3, van het Reglement constateert het Parlement dat hun zetels vanaf die datum vacant zijn en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.


5. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Portugese autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de immuniteit van António Marinho e Pinto ingediend in het kader van een strafprocedure die het parket van het district Lissabon-west tegen hem heeft ingesteld.

De bevoegde Franse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen ingediend in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat bij het Tribunal de Grande Instance de Nanterre tegen haar is ingeleid.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement worden deze verzoeken verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


6. Samenstelling fracties

Steven Woolfe is geen lid meer van de EFDD-Fractie en heeft zich met ingang van 24 oktober 2016 aangesloten bij de niet-fractiegebonden leden.


7. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie, de S&D-Fractie, de Verts/ALE-Fractie en de EFDD-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie AFET: Dubravka Šuica

Commissie ENVI: Paul Brannen in de plaats van Tibor Szanyi

Commissie AGRI: Tibor Szanyi in de plaats van Paul Brannen, Florent Marcellesi

Commissie FEMM: Florent Marcellesi

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb (inclusief Libië): Florent Marcellesi

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: Florent Marcellesi

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië: Igor Šoltes in de plaats van Sven Giegold

Commissie DEVE: Raymond Finch in de plaats van Nathan Gill

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


8. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

- gedelegeerde verordening van de Commissie van 4 oktober 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ten aanzien van technische reguleringsnormen met betrekking tot risicolimiteringstechnieken voor niet door een centrale tegenpartij geclearde otc-derivatencontracten (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA)) (B8-1124/2016)

Indien tegen deze aanbeveling geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of ten minste veertig leden binnen een termijn van vierentwintig uur, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Is dit wel het geval, dan wordt zij in stemming gebracht.

De aanbeveling staat gedurende deze vergaderperiode op Europarl.


9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede woensdag 26 oktober 2016 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel (00033/2016/LEX - C8-0430/2016 - 2013/0409(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vaststelling van een Europees reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen en tot intrekking van de aanbeveling van de Raad van 30 november 1994 (00030/2016/LEX - C8-0429/2016 - 2015/0306(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 2008/92/EG (00028/2016/LEX - C8-0428/2016 - 2015/0239(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (00040/2016/LEX - C8-0417/2016 - 2013/0141(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 91/2003 betreffende de statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen (00043/2016/LEX - C8-0415/2016 - 2013/0297(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1365/2006 betreffende de statistieken van het goederenvervoer over de binnenwateren wat betreft het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen (00042/2016/LEX - C8-0414/2016 - 2013/0226(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (00038/2016/LEX - C8-0413/2016 - 2012/0340(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 wat betreft het secretariaat van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (00025/2016/LEX - C8-0412/2016 - 2016/0064(COD)).


10. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van april I en II, mei I en II en juni I en II 2016 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staan op Europarl.


11. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000105/2016) van Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini en Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Transvetten (TFA's) (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016);

- (O-000106/2016) van Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini en Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Transvetzuren (Trans fatty acids - TFA's) (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016);

- (O-000107/2016) van Silvia Costa, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: Europees vrijwilligerswerk (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016));

- (O-000126/2016) van Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar en Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea en Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Monika Hohlmeier en Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao en Laura Ferrara, aan de Commissie: Beleid en maatregelen van de EU ter bescherming van kinderen in de context van migratie (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016).


12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

CULT, IMCO, JURI (artikel 104 van het Reglement)

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2016 (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ghana, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 bij de algemene begroting 2016: Beveiliging van de instellingen (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Salomonseilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- Verslag over mensenrechten en migratie in derde landen (2015/2316(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2014 (COM(2015)0377[49] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

- Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling II - Europese Raad en Raad (COM(2015)0377[03] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Oekraïne) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

- Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2014 (COM(2015)0377[43] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

- Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS voor het begrotingsjaar 2014 (COM(2015)0377[46] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 19/2013 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 20/2013 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

- Verslag over een EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - Commissie ITRE - Rapporteur: András Gyürk (A8-0278/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Bodil Valero (A8-0281/2016)

- Verslag over de verbetering van de aansluiting op en de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur in Centraal- en Oost-Europa (2015/2347(INI)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten (2015/2254(INL)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

- Verslag over de bestrijding van corruptie en de opvolging van de resolutie van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (CRIM) (2015/2110(INI)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

- Verslag over hoe het GLB de werkgelegenheid in landelijke gebieden kan verbeteren (2015/2226(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

- Verslag over een EU-strategie ten aanzien van Iran na de sluiting van de nucleaire overeenkomst (2015/2274(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Richard Howitt (A8-0286/2016)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - Ccommissie BUDG - Rapporteurs: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

- * Verslag over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Denemarken (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0288/2016)

- * Verslag over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Denemarken (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0289/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft een aantal bepalingen inzake financieel beheer voor bepaalde lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van financiële stabiliteit (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - Commissie REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2016 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016: veiligheid van de instellingen (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteurs: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

- Verslag over het verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Jane Collins (2016/2087(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (2016/2108(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

- Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de prioriteiten voor 2016 (2016/2101(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Alfred Sant (A8-0309/2016)

- Verslag over het verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Mario Borghezio (2016/2028(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1365/2006 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren wat betreft het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 91/2003 betreffende de statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Michael Cramer (A8-0300/2016)


13. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van oktober II 2016 (PE 593.008/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Verzoek van de S&D-Fractie om de volgorde van de debatten over het "Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor 2016" (punt 85 PDOJ) en over de "Binnenlandse veiligheid in de EU - vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de goedgekeurde veiligheidsmaatregelen en komende uitdagingen" (punt 90 PDOJ) om te keren.

Het woord wordt gevoerd door Marco Valli, tegen het verzoek.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch, over de immuniteitsverslagen die onder de stemmingen van dinsdag zijn ingeschreven. De Voorzitter licht de procedure toe.

Woensdag

Geen wijzigingen.

Donderdag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om de verklaring van de Commissie over de "Overgang van zomer- naar wintertijd" (punt 88 PDOJ) als tweede debat van de dag op de agenda te plaatsen.

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, vóór het verzoek, en Anne Sander, tegen het verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


14. Het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en -sancties ***I (debat)

Verslag betreffende het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en -sancties [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

Kaja Kallas leidt het verslag in.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Franck Proust (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Virginie Rozière, namens de S&D-Fractie, Daniel Dalton, namens de ECR-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Roberta Metsola, Evelyne Gebhardt, Margot Parker, Ildikó Gáll-Pelcz, Nicola Danti, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Jarosław Wałęsa en Sergio Gaetano Cofferati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Kaja Kallas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.10 van de notulen van 25.10.2016.


15. EU-strategie ten aanzien van Iran sinds de nucleaire overeenkomst (debat)

Verslag over een EU-strategie ten aanzien van Iran na de sluiting van de nucleaire overeenkomst [2015/2274(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Richard Howitt (A8-0286/2016)

Richard Howitt leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marietje Schaake (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Gérard Deprez, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Janusz Korwin-Mikke, Janusz Lewandowski, Damiano Zoffoli, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Merja Kyllönen, Barbara Kappel, Zoltán Balczó, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Bas Belder, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Couso Permuy, Udo Voigt, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati en Frédérique Ries.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld en Urmas Paet.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Richard Howitt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 25.10.2016.


16. De bestrijding van corruptie en opvolging van de resolutie van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (CRIM) (korte presentatie)

Verslag over de bestrijding van corruptie en opvolging van de resolutie van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (CRIM) [2015/2110(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

Laura Ferrara presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, Tibor Szanyi en Ana Gomes.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 25.10.2016.


17. Mensenrechten en migratie in derde landen (korte presentatie)

Verslag over mensenrechten en migratie in derde landen [2015/2316(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

Marie-Christine Vergiat presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala en Ignazio Corrao.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 25.10.2016.


18. Strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor ernstige schendingen van de mensenrechten in derde landen (korte presentatie)

Verslag over strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven voor ernstige schendingen van de mensenrechten in derde landen [2015/2315(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

Ignazio Corrao presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Notis Marias, Heidi Hautala, João Pimenta Lopes en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 25.10.2016.


19. De EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag (korte presentatie)

Verslag over de EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag [2016/2059(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: András Gyürk (A8-0278/2016)

András Gyürk presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Seán Kelly, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 25.10.2016.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter


20. Hoe kunnen we de controles op de visvangst homogeen maken in Europa? (korte presentatie)

Verslag "Hoe kunnen we de controles op de visvangst homogeen maken in Europa?" [2015/2093(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

Isabelle Thomas presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Nicola Caputo en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 25.10.2016.


21. De aansluiting op en de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur in Centraal- en Oost-Europa verbeteren (korte presentatie)

Verslag over de verbetering van de aansluiting op en de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur in Centraal- en Oost-Europa [2015/2347(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

Tomasz Piotr Poręba presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andor Deli, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Davor Škrlec, Ruža Tomašić, Jozo Radoš en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 25.10.2016.


22. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Iuliu Winkler, Tibor Szanyi, Urszula Krupa, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Florent Marcellesi, Margot Parker, Gilles Lebreton, Seán Kelly, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Evi, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Xabier Benito Ziluaga, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Julie Ward en Victor Negrescu.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 593.008/OJMA).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.55 uur gesloten.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Guteland, Jurek, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Mizzi, Rochefort, Saryusz-Wolski

Juridische mededeling - Privacybeleid