Indeks 
Protokół
PDF 243kWORD 76k
Poniedziałek, 24 października 2016 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Komunikat Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Wniosek o uchylenie immunitetu
 6.Skład grup politycznych
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 10.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 12.Składanie dokumentów
 13.Porządek obrad
 14.Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji ***I (debata)
 15.Strategia UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej (debata)
 16.Walka z korupcją i działania następcze w związku z rezolucją komisji CRIM (krótka prezentacja)
 17.Prawa człowieka i migracja w państwach trzecich (krótka prezentacja)
 18.Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka w państwach trzecich (krótka prezentacja)
 19.Strategia UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego i składowania gazu (krótka prezentacja)
 20.W jaki sposób ujednolicić kontrole rybołówstwa w Europie (krótka prezentacja)
 21.Usprawnienie połączeń i poprawa dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej (krótka prezentacja)
 22.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.05.


2. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący odniósł się do incydentu, który miał miejsce w pomieszczeniach Parlamentu w dniu 6 października 2016 r., z udziałem Steevena Woolfe'a i innego członka jego grupy politycznej. Przewodniczący przypomniał przepisy art. 11 ust. 2 Regulaminu i poinformował, że sprawa została przekazana komitetowi doradczemu ds. postępowania posłów, który powiadomi Parlament o wynikach swoich prac.


3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Krišjānis Kariņš poinformował, że w dniu 15 września 2016 r. wstrzymał się od głosu w głosowaniu nad sprawozdaniem Laury Agey w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich (A8-0247/2016) (punkt 11.8 protokołu z dnia 15.09.2016).


4. Skład Parlamentu

Właściwe organy hiszpańskie powiadomiły o wyborze Florenta Marcellesiego w miejsce Jordi Sebastià na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 11 października 2016 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Florent Marcellesi bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

°
° ° °

Andrej Plenković i Davor Ivo Stier zrzekli się na piśmie mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 14 października 2016 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakaty począwszy od tej daty i poinformował o tym właściwą władzę krajową.

Matthias Groote i Richard Howitt również zrzekli się na piśmie mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego odpowiednio ze skutkiem od dnia 1 i 2 listopada 2016 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakaty począwszy od tej daty i poinformował o tym właściwą władzę krajową.


5. Wniosek o uchylenie immunitetu

Właściwe władze portugalskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu António Marinho e Pinto w ramach postępowania karnego wszczętego przeciw niemu przez prokuraturę okręgową właściwą dla dzielnicy Lizbona-Zachód.

Właściwe władze francuskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Marine Le Pen w ramach postępowania przygotowawczego wszczętego przez Sąd Pierwszej Instancji w Nanterre.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wnioski te zostały przekazane właściwej komisji, tj. komisji JURI .


6. Skład grup politycznych

Steven Woolfe nie jest już członkiem grupy EFDD i zasiada wśród posłów niezrzeszonych od dnia 24 października 2016 r.


7. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE, S&D, Verts/ALE i EFDD nastepujące wnioski o nominację:

komisja AFET: Dubravka Šuica

komisja ENVI: Paul Brannen w miejsce Tibora Szanyi'ego

komisja AGRI: Tibor Szanyi w miejsce Paula Brannena, Florent Marcellesi

komisja FEMM: Florent Marcellesi

Delegacja do spraw stosunków z państwami Magrebu i Arabską Unią Magrebu: Florent Marcellesi

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Florent Marcellesi

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania: Igor Šoltes w miejsce Svena Giegolda

komisja DEVE: Raymond Finch w miejsce Nathana Gilla

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


8. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec:

- rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 4 października 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA)) (B8-1124/2016)

Jeżeli w terminie dwudziestu czterech godzin żadna grupa polityczna ani grupa co najmniej czterdziestu posłów nie wyrazi sprzeciwu wobec tego zalecenia, zostanie ono uznane za przyjęte. W przeciwnym wypadku zostanie ono poddane pod głosowanie.

Zalecenie to jest dostępne na stronie internetowej Europarl przez cały czas trwania obecnej sesji.


9. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 26 października 2016 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania (00033/2016/LEX - C8-0430/2016 - 2013/0409(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiego dokumentu podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich oraz uchylające zalecenie Rady z dnia 30 listopada 1994 r. (00030/2016/LEX - C8-0429/2016 - 2015/0306(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylające dyrektywę 2008/92/WE (00028/2016/LEX - C8-0428/2016 - 2015/0239(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (00040/2016/LEX - C8-0417/2016 - 2013/0141(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 91/2003 w sprawie statystyki transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych o towarach, pasażerach i wypadkach (00043/2016/LEX - C8-0415/2016 - 2013/0297(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi w odniesieniu do nadawania Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjęcia niektórych środków (00042/2016/LEX - C8-0414/2016 - 2013/0226(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (00038/2016/LEX - C8-0413/2016 - 2012/0340(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu do sekretariatu Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (00025/2016/LEX - C8-0412/2016 - 2016/0064(COD)).


10. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas pierwszej i drugiej sesji w kwietniu, pierwszej i drugiej sesji w maju oraz pierwszej i drugiej sesji w czerwcu są dostępne na stronie internetowej Europarl.


11. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000105/2016), które skierowali Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D'Ornano, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Tłuszcze trans (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016);

- (O-000106/2016), które skierowali Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D'Ornano, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Tłuszcze trans (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016);

- (O-000107/2016), które skierowała Silvia Costa, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Wolontariat europejski (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016);

- (O-000126/2016), które skierowali Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar i Julie Ward w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea i Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Monika Hohlmeier i Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao i Laura Ferrara, do Komisji: Polityka i działania UE na rzecz ochrony dzieci w kontekście migracji (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016).


12. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (Wersja przekształcona) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Zgodnie z art. 307 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

CULT, IMCO, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Zgodnie z art. 307 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2016 r. (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Ghaną z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE

- Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na 2016 r.: Bezpieczeństwo instytucji (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Wyspami Salomona dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie praw człowieka i migracji w państwach trzecich (2015/2316(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2014 (COM(2015)0377[[49]] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

- Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada (COM(2015)0377[[03]] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

- Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej na rok budżetowy 2014 (COM(2015)0377[[43]] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

- Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2014 (COM(2015)0377[[46]] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 19/2013 w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 20/2013 w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

- Sprawozdanie w sprawie strategii UE dotyczącej skroplonego gazu ziemnego i magazynowania gazu (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: András Gyürk (A8-0278/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Bodil Valero (A8-0281/2016)

- Sprawozdanie w sprawie usprawnienia połączeń i poprawy dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej (2015/2347(INI)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w kwestii utworzenia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych (2015/2254(INL)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

- Sprawozdanie w sprawie walki z korupcją i działań następczych w związku z rezolucją komisji CRIM (2015/2110(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

- Sprawozdanie w sprawie sposobu, w jaki WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich (2015/2226(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

- Sprawozdanie w sprawie strategii UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej (2015/2274(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Richard Howitt (A8-0286/2016)

- Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczynie: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Danii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0288/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Danii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0289/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2016 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016: bezpieczeństwo instytucji (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczynie: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku Jane Collins o skorzystanie z przywilejów i immunitetu (2016/2087(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena (2016/2108(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2016 (2016/2101(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Alfred Sant (A8-0309/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z przywilejów i immunitetu Maria Borghezia (2016/2028(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji sektora publicznego (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawczyni: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi w odniesieniu do nadawania Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjęcia niektórych środków (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 91/2003 w sprawie statystyki transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych o towarach, pasażerach i wypadkach (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Michael Cramer (A8-0300/2016)


13. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych II sesji październikowej w 2016 r. (PE 593.008/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

Wniosek grupy S&D o zmianę kolejności debat Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2016” (pkt 85 PDOJ) i „Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE poczynione postępy w zakresie wdrażania przyjętych środków bezpieczeństwa i przyszłe wyzwania” (pkt 90 PDOJ).

Głos zabrał Marco Valli, który wyraził sprzeciw.

Parlament przyjął wniosek.

Głos zabrał Bruno Gollnisch na temat sprawozdań w sprawie immunitetów, nad którymi głosowania mają się odbyć we wtorek. Przewodniczący wyjaśnił procedurę.

Środa

Bez zmian.

Czwartek

Wniosek grupy Verts/ALE o wpisanie jako drugiej debaty tego dnia oświadczenia Komisji „Zmiana czasu z letniego na zimowy(pkt 88 PDOJ).

Głos zabrali Philippe Lamberts, który poparł wniosek, i Anne Sander, która wyraziła sprzeciw.

Parlament odrzucił wniosek

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


14. Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych ram prawnych dotyczących naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

Kaja Kallas przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Franck Proust (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Virginie Rozière w imieniu grupy S&D, Daniel Dalton w imieniu grupy ECR, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Roberta Metsola, Evelyne Gebhardt, Margot Parker, Ildikó Gáll-Pelcz, Nicola Danti, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Jarosław Wałęsa i Sergio Gaetano Cofferati.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Kaja Kallas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.10 protokołu z dnia 25.10.2016.


15. Strategia UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej (debata)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej [2015/2274(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Richard Howitt (A8-0286/2016)

Richard Howitt przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Marietje Schaake (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Gérard Deprez, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Janusz Korwin-Mikke, Janusz Lewandowski, Damiano Zoffoli, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Merja Kyllönen, Barbara Kappel, Zoltán Balczó, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Bas Belder, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Couso Permuy, Udo Voigt, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati i Frédérique Ries.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld i Urmas Paet.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias i Julie Ward.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Richard Howitt.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 25.10.2016.


16. Walka z korupcją i działania następcze w związku z rezolucją komisji CRIM (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie walki z korupcją i działañ następczych w związku z rezolucją komisji CRIM [2015/2110(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

Laura Ferrara dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, Tibor Szanyi i Ana Gomes.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 25.10.2016.


17. Prawa człowieka i migracja w państwach trzecich (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie praw człowieka i migracji w państwach trzecich [2015/2316(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

Marie-Christine Vergiat dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala i Ignazio Corrao.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 25.10.2016.


18. Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka w państwach trzecich (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka w państwach trzecich [2015/2315(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

Ignazio Corrao dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Notis Marias, Heidi Hautala, João Pimenta Lopes i Nicola Caputo.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 25.10.2016.


19. Strategia UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego i składowania gazu (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego i składowania gazu [2016/2059(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: András Gyürk (A8-0278/2016)

András Gyürk dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Seán Kelly, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos i Tibor Szanyi.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 25.10.2016.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący


20. W jaki sposób ujednolicić kontrole rybołówstwa w Europie (krótka prezentacja)

Sprawozdanie pt. „W jaki sposób ujednolicić kontrole rybołówstwa w Europie?” [2015/2093(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

Isabelle Thomas dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Nicola Caputo i Ruža Tomašić.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 25.10.2016.


21. Usprawnienie połączeń i poprawa dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie usprawnienia połączeń i poprawy dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej [2015/2347(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

Tomasz Piotr Poręba dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andor Deli, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Davor Škrlec, Ruža Tomašić, Jozo Radoš i Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 25.10.2016.


22. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Iuliu Winkler, Tibor Szanyi, Urszula Krupa, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Florent Marcellesi, Margot Parker, Gilles Lebreton, Seán Kelly, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Evi, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Xabier Benito Ziluaga, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Julie Ward i Victor Negrescu.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 593.008/OJMA).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.55.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Guteland, Jurek, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Mizzi, Rochefort, Saryusz-Wolski

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności