Zoznam 
Zápisnica
PDF 241kWORD 77k
Pondelok, 24. októbra 2016 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Oznámenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Žiadosť o zbavenie imunity
 6.Zloženie politických skupín
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 12.Predloženie dokumentov
 13.Program práce
 14.Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie ***I (rozprava)
 15.Stratégia EÚ voči Iránu po jadrovej dohode (rozprava)
 16.Boj proti korupcii a nadviazanie na uznesenie výboru CRIM (stručná prezentácia)
 17.Ľudské práva a migrácia v tretích krajinách (stručná prezentácia)
 18.Zodpovednosť spoločností za vážne porušovania ľudských práv v tretích krajinách (stručná prezentácia)
 19.Stratégia EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu (stručná prezentácia)
 20.Ako zjednotiť kontroly rybolovu v Európe (stručná prezentácia)
 21.Zlepšenie prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe (stručná prezentácia)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.05 h.


2. Oznámenie predsedníctva

Predseda pripomenul incident, ku ktorému došlo 6. októbra 2016 v priestoroch Parlamentu a ktorého účastníkmi boli Steeven Woolfe a jeden člen jeho politickej skupiny. Predseda pripomenul ustanovenia článku 11 ods. 2 rokovacieho poriadku a oznámil, že záležitosť bola postúpená poradnému výboru pre správanie poslancov a že Parlament bude informovaný o výsledkoch konania tohto výboru.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Krišjānis Kariņš oznámil, že sa chcel zdržať hlasovania 15. septembra 2016 o správe Laury Ageovej o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (A8-0247/2016) (bod 11.8 zápisnice z 15.9.2016).


4. Zloženie Parlamentu

Príslušné španielske úrady oznámili, že Florent Marcellesi bol s účinnosťou od 11. októbra 2016 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Jordiho Sebastiàu.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu __[A128089]__ zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

°
° ° °

Andrej Plenković a Davor Ivo Stier písomne oznámili odstúpenie z funkcie poslancov Parlamentu s účinnosťou od 14. októbra 2016.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie ich mandátov s účinnosťou od uvedeného dátumu a informoval o tom príslušný národný orgán.

Matthias Groote a Richard Howitt takisto písomne oznámili uvoľnenie mandátov poslancov Parlamentu s účinnosťou od 1. novembra 2016 (M. Groote) a 2. novembra 2016 (R. Howitt).

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie ich mandátov s účinnosťou od uvedeného dátumu a informoval o tom príslušný národný orgán.


5. Žiadosť o zbavenie imunity

Príslušné portugalské orgány podali žiadosť o zbavenie imunity Antónia Marinha e Pinto v súvislosti s trestnoprávnym konaním, ktoré voči jeho osobe začala prokuratúra obvodu Lisabon-Západ.

Príslušné francúzske orgány podali žiadosť o zbavenie imunity Marine Le Pen v súvislosti so súdnym vyšetrovaním, ktoré začal súd prvého stupňa v Nanterre.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku boli žiadosti pridelené gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


6. Zloženie politických skupín

Steven Woolfe už nie je členom skupiny EFDD a s účinnoťou od 24. októbra 2016 patrí medzi nezaradených poslancov.


7. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE, S&D, Verts/ALE a EFDD tieto žiadosti o menovania:

výbor AFET: Dubravka Šuica

výbor ENVI: Paul Brannen, ktorým je nahradený Tibor Szanyi

výbor AGRI: Tibor Szanyi, ktorým je nahradený Paul Brannen, Florent Marcellesi

výbor FEMM: Florent Marcellesi

Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a s Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye): Florent Marcellesi

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: Florent Marcellesi

Delegácia pri Parlamentnomvýbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko: Igor Šoltes, ktorým je nahradený Sven Giegold

výbor DEVE: Raymond Finch , ktorým je nahradený Nathan Gill

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


8. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov informoval v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku predsedu Parlamentu, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

– delegovanému nariadeniu Komisie zo 4. októbra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre postupy zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA)) (B8-1124/2016)

Ak politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov nevznesie v lehote 24 hodín proti tomuto odporúčaniu námietku, považuje sa za schválené. V opačnom prípade sa o ňom bude hlasovať.

Odporúčanie je k dispozícii na stránke Europarl.


9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 26. októbra 2016 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači (00033/2016/LEX - C8-0430/2016 - 2013/0409(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zavedení európskeho cestovného dokladu pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín a zrušení odporúčania Rady z 30. novembra 1994 (00030/2016/LEX - C8-0429/2016 - 2015/0306(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike cien zemného plynu a elektriny a o zrušení smernice 2008/92/ES (00028/2016/LEX - C8-0428/2016 - 2015/0239(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (00040/2016/LEX - C8-0417/2016 - 2013/0141(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 91/2003 o štatistike železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, osobách a nehodách (00043/2016/LEX - C8-0415/2016 - 2013/0297(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1365/2006 o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (00042/2016/LEX - C8-0414/2016 - 2013/0226(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (00038/2016/LEX - C8-0413/2016 - 2012/0340(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o sekretariát dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (00025/2016/LEX - C8-0412/2016 - 2016/0064(COD)).


10. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení, ktoré Parlament prijal na prvej a druhej aprílovej schôdzi, na prvej a druhej májovej schôdzi, a na prvej a druhej júnovej schôdzi, sú k dispozícii na stránke Europarl.


11. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

– (O-000105/2016), ktorú položili Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D'Ornano, v mene výboru ENVI, pre Radu: Transmastné kyseliny (trans fatty acids TFA) (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016);

– (O-000106/2016), ktorú položili Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D'Ornano, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Transmastné kyseliny (trans fatty acids TFA) (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016);

– (O-000107/2016), ktorú položila Silvia Costa, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Európska dobrovoľnícka služba (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016);

– (O-000126/2016), ktorú položili Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar a Julie Ward v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea a Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Monika Hohlmeier a Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao a Laura Ferrara, pre Komisiu: Politiky a opatrenia EÚ na ochranu detí v súvislosti s migráciou (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016).


12. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronickej komunikácie (Prepracované znenie) (COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 307 zmluvy bude predseda, ak to uzná za vhodné, tento návrh konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

stanovisko:

CULT, IMCO, JURI (čl. 104 rokovacieho poriadku)

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 307 zmluvy bude predseda, ak to uzná za vhodné, tento návrh konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

stanovisko:

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2016 (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh rozhodnutia o uzavretí dočasnej Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (12396/2016 – C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

stanovisko:

DEVE

– Návrh opravného rozpočtu č. 3 k všeobecnému rozpočtu na rok 2016: Bezpečnosť inštitúcií (12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Šalamúnovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (09785/2016 – C8-0422/2016 – 2016/0096(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

AFET

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

– Správa o ľudských právach a migrácii v tretích krajinách (2015/2316(INI)) – výbor AFET – Spravodajkyňa: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

– Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377[[49]] – C8-0247/2015 – 2015/2202(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

– Druhá správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada (COM(2015)0377[[03]] – C8-0201/2015 – 2015/2156(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina) (COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

– Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377[[43]] – C8-0241/2015 – 2015/2196(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

– Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377[[46]] – C8-0244/2015 – 2015/2199(DEC)) – výbor CONT – Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 19/2013, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 20/2013, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD)) – výbor INTA – Spravodajkyňa: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

– Správa o stratégii EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu (COM(2016)00492016/2059(INI)) – výbor ITRE – Spravodajca: András Gyürk (A8-0278/2016)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Dohody medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov (15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Bodil Valero (A8-0281/2016)

– Správa o zlepšení prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe (2015/2347(INI)) – výbor TRAN – Spravodajca: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

– Správa s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (2015/2254(INL)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

– Správa o boji proti korupcii a nadviazaní na uznesenie výboru CRIM (2015/2110(INI)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

– Správa o otázke, ako môže SPP zlepšiť tvorbu pracovných miest vo vidieckych oblastiach (2015/2226(INI)) – výbor AGRI – Spravodajca: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

– Správa o stratégii EÚ voči Iránu po jadrovej dohode (2015/2274(INI)) – výbor AFET – Spravodajca: Richard Howitt (A8-0286/2016)

– Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017 (11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajkyne: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

– * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov s Dánskom (11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS)) – výbor LIBE – Spravodajca: Claude Moraes (A8-0288/2016)

– * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA s Dánskom (11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)) – výbor LIBE – Spravodajca: Claude Moraes (A8-0289/2016)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia v prípade niektorých členských štátov, ktoré majú alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou (COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD)) – výbor REGI – Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

– Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2016 na rozpočtový rok 2016: Bezpečnosť inštitúcií (12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajkyne: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

– Správa o žiadosti o ochranu výsad a imunít Jane Collinsovej (2016/2087(IMM)) – výbor JURI – Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

– Správa o žiadosti o zbavenie imunity Jeana-Marieho Le Pena (2016/2108(IMM)) – výbor JURI – Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

– Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2016 (2016/2101(INI)) – výbor ECON – Spravodajca: Alfred Sant (A8-0309/2016)

– Správa o žiadosti o ochranu výsad a imunít Maria Borghezia (2016/2028(IMM)) – výbor JURI – Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) odporúčania do druhého čítania

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD)) – výbor IMCO – Spravodajkyňa: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD)) – výbor AGRI – Spravodajkyňa: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1365/2006 o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)) – výbor TRAN – Spravodajca: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

– ***II Návrh odporúčania do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 91/2003 o štatistike železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, osobách a nehodách (10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)) – výbor TRAN – Spravodajca: Michael Cramer (A8-0300/2016).


13. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej októbrovej plenárnej schôdze 2016 (PE 593.008/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Žiadosť skupiny S&D o zmenu poradia rozpráv na tému „Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016(bod 85 konečného návrhu programu schôdze) a na tému „Vnútorná bezpečnosť v EÚ – Pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prijatých bezpečnostných opatrení a budúce výzvy(bod 90 konečného návrhu programu schôdze).

V rozprave vystúpil Marco Valli proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil.

V rozprave vystúpil Bruno Gollnisch o správach týkajúcich sa imunity zaradených na utorkové hlasovanie. Predseda objasnil postup.

Streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Žiadosť skupiny Verts/ALE o to, aby sa v ten deň ako druhá konala rozprava o vyhlásení Komisie na tému „Striedanie letného a zimného času(point 88 du PDOJ)

V rozprave vystúpili Philippe Lamberts v prospech žiadosti a Anne Sander proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


14. Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnom rámci Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

Kaja Kallas uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Franck Proust ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Virginie Rozière v mene skupiny S&D, Daniel Dalton v mene skupiny ECR, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Roberta Metsola, Evelyne Gebhardt, Margot Parker, Ildikó Gáll-Pelcz, Nicola Danti, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Jarosław Wałęsa a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Eleftherios Synadinos.

V rozprave vystúpili: Valdis Dombrovskis a Kaja Kallas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.10 zápisnice zo dňa 25.10.2016.


15. Stratégia EÚ voči Iránu po jadrovej dohode (rozprava)

Správa o stratégii EÚ voči Iránu po jadrovej dohode [2015/2274(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Richard Howitt (A8-0286/2016)

Richard Howitt uviedol správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marietje Schaake ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Elmar Brok v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Gérard Deprez, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Janusz Korwin-Mikke, Janusz Lewandowski, Damiano Zoffoli, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Merja Kyllönen, Barbara Kappel, Zoltán Balczó, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Bas Belder, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Couso Permuy, Udo Voigt, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati a Frédérique Ries.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld a Urmas Paet.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias a Julie Ward.

V rozprave vystúpili: Miguel Arias Cañete a Richard Howitt.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 25.10.2016.


16. Boj proti korupcii a nadviazanie na uznesenie výboru CRIM (stručná prezentácia)

Správa o boji proti korupcii a nadviazaní na uznesenie výboru CRIM [2015/2110(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

Laura Ferrara uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, Tibor Szanyi a Ana Gomes.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 25.10.2016.


17. Ľudské práva a migrácia v tretích krajinách (stručná prezentácia)

Správa o ľudských právach a migrácii v tretích krajinách [2015/2316(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

Marie-Christine Vergiat uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala a Ignazio Corrao.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 25.10.2016.


18. Zodpovednosť spoločností za vážne porušovania ľudských práv v tretích krajinách (stručná prezentácia)

Správa o zodpovednosti podnikov za vážne porušovania ľudských práv v tretích krajinách [2015/2315(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

Ignazio Corrao uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Notis Marias, Heidi Hautala, João Pimenta Lopes a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 25.10.2016.


19. Stratégia EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu (stručná prezentácia)

Správa o stratégii EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu [2016/2059(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: András Gyürk (A8-0278/2016)

András Gyürk uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Seán Kelly, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 25.10.2016.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda


20. Ako zjednotiť kontroly rybolovu v Európe (stručná prezentácia)

Správa Ako harmonizovať kontroly rybolovu v Európe [2015/2093(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

Isabelle Thomas uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Nicola Caputo a Ruža Tomašić.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 25.10.2016.


21. Zlepšenie prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe (stručná prezentácia)

Správa o zlepšení prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe [2015/2347(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

Tomasz Piotr Poręba uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andor Deli, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Davor Škrlec, Ruža Tomašić, Jozo Radoš a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 25.10.2016.


22. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Iuliu Winkler, Tibor Szanyi, Urszula Krupa, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Florent Marcellesi, Margot Parker, Gilles Lebreton, Seán Kelly, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Evi, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Xabier Benito Ziluaga, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Julie Ward a Victor Negrescu.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 593.008/OJMA).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.55 h.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Guteland, Jurek, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Mizzi, Rochefort, Saryusz-Wolski

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia