Kazalo 
Zapisnik
PDF 233kWORD 76k
Ponedeljek, 24. oktober 2016 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sporočilo predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Zahteva za odvzem imunitete
 6.Članstvo v političnih skupinah
 7.Sestava odborov in delegacij
 8.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 10.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 11.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 12.Predložitev dokumentov
 13.Razpored dela
 14.Pravni okvir Unije za carinske kršitve in sankcije ***I (razprava)
 15.Strategija EU do Irana po jedrskem sporazumu (razprava)
 16.Boj proti korupciji in nadaljnji koraki na podlagi resolucije odbora CRIM (kratka predstavitev)
 17.Človekove pravice in migracije v tretjih državah (kratka predstavitev)
 18.Odgovornost gospodarskih družb za hude kršitve človekovih pravic v tretjih državah (kratka predstavitev)
 19.Strategija EU za utekočinjeni zemeljski plin in skladiščenje plina (kratka predstavitev)
 20.Kako poenotiti nadzor ribištva v Evropi? (kratka predstavitev)
 21.Boljša povezanost in dostopnost prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi (kratka predstavitev)
 22.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.05.


2. Sporočilo predsedujočega

Predsedujoči je omenil incident, do katerega je prišlo v četrtek, 6. oktobra 2016, v prostorih Parlamenta, vanj pa sta bila vključena Steven Woolfe in še en član njegove politične skupine. Predsedujoči je spomnil na člen 11(2) Poslovnika in sporočil, da je zadevo prevzel posvetovalni odbor o ravnanju poslancev, ki bo Parlament seznanil z rezultati obravnave.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Krišjānis Kariņš je sporočil, da se je želel 15. septembra 2016 vzdržati glasovanja o poročilu, ki ga je o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic pripravila Laura Agea (A8-0247/2016) (točka 11.8 zapisnika z dne 15.9.2016).


4. Sestava Parlamenta

Pristojni španski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Jordija Sebastie za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Florent Marcellesi z začetkom veljavnosti dne 11. oktobra 2016.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Florent Marcellesi polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

°
° ° °

Andrej Plenković in Davor Ivo Stier sta pisno sporočila, da dne 14. oktobra 2016 odstopata z mesta poslanca Parlamenta.

Parlament je v skladu s členom 4(1) in (3) Poslovnika naznanil, da sta se njuna sedeža s tem dnem sprostila, ter o tem obvestil pristojni nacionalni organ.

Matthias Groote in Richard Howitt sta prav tako pisno sporočila, da 1. oziroma 2. novembra 2016 odstopata z mesta poslanca Parlamenta.

Parlament je v skladu s členom 4(1) in (3) Poslovnika naznanil, da sta se njuna sedeža s tem dnem sprostila, ter o tem obvestil pristojni nacionalni organ.


5. Zahteva za odvzem imunitete

Pristojni portugalski organi so vložili zahtevo za odvzem imunitete Antóniu Marinhu e Pintu v okviru kazenskega postopka, ki ga je proti njemu sprožilo okrožno tožilstvo v Lizboni (zahod).

Pristojni francoski organi so vložili zahtevo za odvzem imunitete Marine Le Pen v okviru sodne preiskave, ki jo je sprožilo prvostopenjsko sodišče v Nanterru.

Zahteve so bile v skladu s členom 9 Poslovnika posredovane pristojnemu odboru JURI.


6. Članstvo v političnih skupinah

Steven Woolfe je prenehal biti član skupine EFDD in je od 24. oktobra 2016 samostojni poslanec.


7. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin PPE, S&D, Verts/ALE in EFDD sprejel prošnje za naslednja imenovanja:

odbor AFET: Dubravka Šuica

odbor ENVI: Paul Brannen namesto Tibora Szanyija

odbor AGRI: Tibor Szanyi namesto Paula Brannena, Florent Marcellesi

odbor FEMM: Florent Marcellesi

Delegacija za odnose z državami Magreba in Arabsko-magrebško unijo: Florent Marcellesi

Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje: Florent Marcellesi

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Albanija: Igor Šoltes namesto Svena Giegolda

odbor DEVE: Raymond Finch namesto Nathana Gilla

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


8. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

V skladu s členom 105(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov predsednika Parlamenta obvestil, da ni bilo nobenega ugovora glede:

- delegirane uredbe Komisije z dne 4. oktobra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o tehnikah zmanjševanja tveganj za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA)) (B8-1124/2016)

Če v štiriindvajsetih urah priporočilu ne nasprotuje politična skupina ali najmanj štirideset poslancev, se šteje za sprejeto. V nasprotnem primeru se o njem glasuje.

Priporočilo je v času tega delnega zasedanja na voljo na spletnem mestu Europarl.


9. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 26. oktobra 2016, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o brezplačni pravni pomoči za osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje (00033/2016/LEX - C8-0430/2016 - 2013/0409(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropske potne listine za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav in razveljavitvi Priporočila Sveta z dne 30. novembra 1994 (00030/2016/LEX - C8-0429/2016 - 2015/0306(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki cen zemeljskega plina in električne energije in o razveljavitvi Direktive 2008/92/ES (00028/2016/LEX - C8-0428/2016 - 2015/0239(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (00040/2016/LEX - C8-0417/2016 - 2013/0141(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 91/2003 o statistiki železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah (00043/2016/LEX - C8-0415/2016 - 2013/0297(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1365/2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejetje nekaterih ukrepov (00042/2016/LEX - C8-0414/2016 - 2013/0226(COD));

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (00038/2016/LEX - C8-0413/2016 - 2012/0340(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 glede sekretariata nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) (00025/2016/LEX - C8-0412/2016 - 2016/0064(COD)).


10. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim in drugim aprilskim, prvim in drugim majskim ter prvim in drugim junijskim delnim zasedanjem, so na voljo na spletišču Europarl.


11. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000105/2016), ki so ga postavilil Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini in Mireille D'Ornano, v imenu odbora ENVI, Svetu: Transmaščobne kisline (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016);

- (O-000106/2016), ki so ga postavili Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini in Mireille D'Ornano, v imenu odbora ENVI, Komisiji: Transmaščobne kisline (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016);

- (O-000107/2016), ki ga je postavila Silvia Costa, v imenu odbora CULT, Komisiji: Evropska prostovoljska služba (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016);

- (O-000126/2016), ki so ga postavili Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar in Julie Ward v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea in Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Monika Hohlmeier in Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE ter Ignazio Corrao in Laura Ferrara, Komisiji: Politike in ukrepi EU za zaščito otok v okviru migracije (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016).


12. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (Prenovitev) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu s členom 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

CULT, IMCO, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu s členom 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2016 (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi vmesnega Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

DEVE

- Predlog spremembe proračuna št. 3 k splošnemu proračunu za leto 2016: varnost institucij (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Salomonovimi otoki o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Unije (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

2) od odborov

2.1) poročila

- Poročilo o človekovih pravicah in migracijah v tretjih državah (2015/2316(INI)) - Odbor AFET - Poročevalka: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2014 (COM(2015)0377[49] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

- Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek II – Evropski svet in Svet (COM(2015)0377[03] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Ukrajina) (COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

- Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2014 (COM(2015)0377[43] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

- Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2014 (COM(2015)0377[46] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 19/2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani in o spremembi Uredbe (EU) št. 20/2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD)) - Odbor INTA - Poročevalka: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016)

- Poročilo o strategiji EU za utekočinjeni zemeljski plin in skladiščenje plina (COM(2016)0049 - 2016/2059(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: András Gyürk (A8-0278/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov v imenu Evropske unije (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Bodil Valero (A8-0281/2016)

- Poročilo o boljši povezanosti in dostopnosti prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi (2015/2347(INI)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

- Poročilo s priporočili Komisiji o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice (2015/2254(INL)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

- Poročilo o boju proti korupciji in nadaljnjih korakih na podlagi resolucije odbora CRIM (2015/2110(INI)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

- Poročilo Kako je mogoče s skupno kmetijsko politiko povečati ustvarjanje delovnih mest na podeželju (2015/2226(INI)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

- Poročilo o strategiji EU do Irana po jedrskem sporazumu (2015/2274(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Richard Howitt (A8-0286/2016)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017 (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalke: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Danskem (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A8-0288/2016)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Danskem (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A8-0289/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)) - Odbor REGI - Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2016 za proračunsko leto 2016: varnost institucij (12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalke: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

- Poročilo o zahtevi za zaščito privilegijev in imunitete Jane Collins (2016/2087(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu (2016/2108(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

- Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2016 (2016/2101(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Alfred Sant (A8-0309/2016)

- Poročilo o zahtevi za zaščito privilegijev in imunitete Maria Borghezia (2016/2028(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalka: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1365/2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejetje nekaterih ukrepov (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 91/2003 z dne 16. decembra 2002 o statistiki železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Michael Cramer (A8-0300/2016)


13. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje oktobra II 2016 (PE 593.008/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

Zahteva skupine S&D, da bi zamenjali zaporedje razprav o "Evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2016" (točka 85 končnega osnutka dnevnega reda) in "Notranji varnosti v EU – dosežen napredek pri izvajanju sprejetih zaščitnih ukrepov in prihodnji izzivi" (točka 90 končnega osnutka dnevnega reda).

Govoril je Marco Valli, ki je nasprotoval zahtevi.

Parlament je zahtevo odobril.

Govoril je Bruno Gollnisch o poročilih o imuniteti, uvrščenih na dnevni red ob času za glasovanje. Predsednik je obrazložil postopek.

Sreda

Ni sprememb.

Četrtek

Zahteva skupine Verts/ALE o tem, da se med razprave tega dne na drugo mesto uvrsti izjava Komisije o "Preklopu med poletnim in zimskim časom" (točka 88 končnega osnutka dnevnega reda).

Govorila sta Philippe Lamberts, ki je podprl zahtevo, ter Anne Sander, ki ji je nasprotovala.

Parlament je zahtevo zavrnil.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


14. Pravni okvir Unije za carinske kršitve in sankcije ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem okviru Unije za carinske kršitve in sankcije [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

Kaja Kallas je predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Franck Proust (pripravljavec mnenja odbora INTA), Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Virginie Rozière v imenu skupine S&D, Daniel Dalton v imenu skupine ECR, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Roberta Metsola, Evelyne Gebhardt, Margot Parker, Ildikó Gáll-Pelcz, Nicola Danti, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Jarosław Wałęsa in Sergio Gaetano Cofferati.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Eleftherios Synadinos.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Kaja Kallas.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.10 zapisnika z dne 25.10.2016.


15. Strategija EU do Irana po jedrskem sporazumu (razprava)

Poročilo o strategiji EU do Irana po jedrskem sporazumu [2015/2274(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Richard Howitt (A8-0286/2016)

Richard Howitt je predstavil poročilo.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Govorili so Marietje Schaake (pripravljavka mnenja odbora INTA), Elmar Brok v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL, Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Gérard Deprez, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Janusz Korwin-Mikke, Janusz Lewandowski, Damiano Zoffoli, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Merja Kyllönen, Barbara Kappel, Zoltán Balczó, Francisco José Millán Mon, Andrejs Mamikins, Bas Belder, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Couso Permuy, Udo Voigt, Eduard Kukan, Sergio Gaetano Cofferati in Frédérique Ries.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorili so Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld in Urmas Paet.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias in Julie Ward.

Govorila sta Miguel Arias Cañete in Richard Howitt.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 25.10.2016.


16. Boj proti korupciji in nadaljnji koraki na podlagi resolucije odbora CRIM (kratka predstavitev)

Poročilo o boju proti korupciji in nadaljnjih korakih na podlagi resolucije odbora CRIM [2015/2110(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

Laura Ferrara je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, Tibor Szanyi in Ana Gomes.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 25.10.2016.


17. Človekove pravice in migracije v tretjih državah (kratka predstavitev)

Poročilo o človekovih pravicah in migracijah v tretjih državah [2015/2316(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

Marie-Christine Vergiat je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala in Ignazio Corrao.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 25.10.2016.


18. Odgovornost gospodarskih družb za hude kršitve človekovih pravic v tretjih državah (kratka predstavitev)

Poročilo o odgovornosti gospodarskih družb za hude kršitve človekovih pravic v tretjih državah [2015/2315(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

Ignazio Corrao je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Notis Marias, Heidi Hautala, João Pimenta Lopes in Nicola Caputo.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 25.10.2016.


19. Strategija EU za utekočinjeni zemeljski plin in skladiščenje plina (kratka predstavitev)

Poročilo o strategiji EU za utekočinjeni zemeljski plin in skladiščenje plina [2016/2059(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: András Gyürk (A8-0278/2016)

András Gyürk je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, Miriam Dalli, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Seán Kelly, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos in Tibor Szanyi.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 25.10.2016.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik


20. Kako poenotiti nadzor ribištva v Evropi? (kratka predstavitev)

Poročilo: Kako poenotiti nadzor ribištva v Evropi? [2015/2093(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

Isabelle Thomas je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Nicola Caputo in Ruža Tomašić.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 25.10.2016.


21. Boljša povezanost in dostopnost prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi (kratka predstavitev)

Poročilo o boljši povezanosti in dostopnosti prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi [2015/2347(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

Tomasz Piotr Poręba je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andor Deli, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Davor Škrlec, Ruža Tomašić, Jozo Radoš in Ivan Jakovčić.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 25.10.2016.


22. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Iuliu Winkler, Tibor Szanyi, Urszula Krupa, Jozo Radoš, Maria Lidia Senra Rodríguez, Florent Marcellesi, Margot Parker, Gilles Lebreton, Seán Kelly, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Evi, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Xabier Benito Ziluaga, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Julie Ward in Victor Negrescu.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 593.008/OJMA).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.55.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Guteland, Jurek, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Mizzi, Rochefort, Saryusz-Wolski

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov